15 юни 2022 г.

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт*

 

* При отваряне на някои от линковете, изчакайте системата да зареди или опреснете новоотворената страница (Ctrl+F5 на клавиатурата).

 

 

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

 

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 

Нивото на прозрачност през 2022 бе оценявано с точки по:

• 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

• и 118 индикатора за общините.

 

На 2 юни 2022 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 10 юни 92 коментарa.

 
РЕЗУЛТАТИТЕ СА ДОСТЪПНИ ТУК: https://data.aip-bg.org/surveys/O24H73/

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2022

 

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

● Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

 

● Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

 

● Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации 

 

● Министерство на вътрешните работи и неговите областни дирекции

 

 Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове)

 

● Министерство на образованието и науката и неговите Регионални управления по образование

 

● Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“

 

 Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции

 

● Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

 

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.

 

Системата генерира още Рейтинги на институциите по области.

 

 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2022

 

 

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация

 

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 563 институции, както и получената информация – за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

Фунционалност и филтри на системата за проучване

 

Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система (ВИС) на ПДИ.

 

Модул „Проучвания“ във  ВИС позволява ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, генериране на рейтинги на активната прозрачност и сравнителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

 

 

 

 

___________________________________________

 

Проучването се осъществява в рамките на проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.