17 май 2024 г.

 

На 13 май 2024 г. Административният съд в Търговище се произнесе по казуса за достъп до информация относно многогодишния тежък режим на водата в град Омуртаг и ангажираността на институциите с решаването проблема.

 

Съдебното дело е водено от Магдалена Славова, представляваща гражданското обединение „Вода за Омуртаг“. За да защити интересът на гражданите от Омуртаг и да подпомогне работата по получаване на информацията, представител на Славова пред съда бе адв. Стефан Ангелов от ПДИ.

 

Поискано е копие на писмо на зам.-кмета на Oбщина Омуртаг, цитирано в кореспонденция на органа до жалбоподателя и част от междуинституционалната кореспонденция по повод решаването на проблема с водната криза в града. Съдът приема, че това е служебна обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на органите и на техните администрации. Според него липсват пречки писмото да бъде предоставено (пълно или частично) на заявителката с оглед осигуряване на възможността да направи собствена преценка за предприетите от омбудсмана действия въз основа на събраната информация по решаване на проблема, с който го е сезирала.