04 май 2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС по дело на изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева срещу отказ на кмета на Благоевград да предостави акта, уреждащ организацията и движението на документооборота в общината.

 

Отказът на кмета бе с мотив, че по реда на ЗДОИ не може да се искат копия от документи, поради което заявлението се явявало общо и неконкретизирано. В отказа бе посочено също, че заявлението не е подписано.

 

С Решение № 1160 от 01.08.2016 на Административен съд – Благоевград отказът е обявен за нищожен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания. Съдът приема, че след като заявлението не е било подписано, то кметът е следвало да го остави без движение и да укаже на заявителя да отстрани недостатъците. Срещу решението на съда е подадена касационна жалба.

 

В резултат, с Решение № 5306 от 24.04.2018 на ВАС решението на първата инстанция е отменено и делото е върнато за ново разглеждане на друг състав на същия съд. ВАС приема, че изводите на съда, че заявлението за достъп до обществена информация следва задължително да е подписано от подателя не намира опора в специалния и приложим в настоящото производство Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ). За да възникне задължение за субекта по чл. 3 от ЗДОИ да предостави достъп до обществена информация правото трябва да бъде надлежно упражнено по реда на чл. 24 и сл. от ЗДОИ от заявителя, но подписът му не е сред въведените конкретни изисквания към съдържанието на заявлението за достъп по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, при което липсата му не води до нередовно искане за обществена информация. В първоинстанционното решение обаче не са изложени мотиви по съществото на спора, поради което обжалваното решение следва да се отмени и делото се върне на първата инстанция за разглеждане от друг състав, който изложи мотиви относно материалната законосъобразност на оспорения акт, установявайки налице ли са предпоставките по ЗДОИ за предоставяне на исканата информация.

 

Решението е окончателно. Предстои да бъде образувано ново дело в АС - Благоевград.