20 октомври 2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Анина Сантова (в. „Капитал“) срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община (СО).

Със заявление от 3 юни 2023 г. Анина Сантова иска от СО да й бъде предоставен достъп до следната информация:

1. Договорите, които е сключвала Столична община за външни правни услуги през годините 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 към май месец;

2. Договорите, които е сключвало общинското дружество Център за градска мобилност за външни правни услуги през годините 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 към май месец;

3. Договорите, които са сключвали всички районни общини към Столична община за външни правни услуги през годините 2017, 2018, 2019, 2022 и 2023 към май месец.

В законоустановения 14-дневен срок за отговор не е получен такъв, поради което с подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред АССГ.

С Решение N. 6161/19.10.2023 на АССГ, Второ отделение, 77 състав по а.д. № 7613/2023 г., съдия Евгения Баева отменя отказа и връща преписката на СО за произнасяне по заявлението.

Съдът приема, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, като излаганите от органа мотиви имат двояко значение - довеждат до знанието на страните съображенията на административния орган, което ги подпомага при избора и изграждането на защита, а от друга - улеснява упражняването на съдебния контрол за законосъобразност. С оглед характера на уредените обществени отношения, целта на приложимия материален закон и предвид императивните разпоредби на ЗДОИ, задължаващи субектите по чл. 3 от този закон да се произнасят с мотивирано решение и в случаите на отказ за предоставяне на поискана информация, сезираният с процесното заявление орган е бил длъжен да се произнесе с нарочен акт по подаденото от сдружението заявление, в законоустановения срок. След като това не е сторено, обжалваният мълчалив отказ е незаконосъобразен и само на това основание следва да бъде отменен, а преписката следва да се върне на Кмета на Столична община за произнасяне по заявлението с надлежен акт, удовлетворяващ изискванията за съдържание по чл. 38 от ЗДОИ.

Решението е окончателно.