05 април 2018 г.

Със заявление от началото на 2016 Юлиан Христов (OFFNews.bg) иска достъп до следната информация:

  1. На коя дата е взето решение за назначаване на охрана на Лютви Местан;
  2. Какви са мотивите и основанията за назначаване на охраната му;
  3. Колко души от състава на НСО и съответно – автомобилна техника, са били ангажирани в охраната на народния представител;
  4. Взимано ли е решение от комисията по новоприетия ЗНСО по чл. 23 за промяна в охраната на Лютви Местан и на коя дата е станало това;
  5. Какви са били основанията за това;
  6. По какви правила работи към момента комисията по чл. 23 от новоприетия Закон за НСО, след като редът за свикване на заседанията ѝ и правилата за нейната работа се определят с правилник, който все още не е приет?

Отказът на началника на НСО е мотивиран със служебна тайна, като по отношение на последната точка от заявлението е посочено, че още не е изтекъл срокът за приемане на правилника. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван в частта по т. 2, 4, 5 и 6 от заявлението. С Решение № 2929/28.04.2016 на АССГ е отменен отказа на началника на НСО по т. 2, 4 и 6 и същият е задължен да предостави достъп до тази част от информацията. Съдът отхвърля жалбата срещу отказа по т. 5 относно информацията за основанията за промяна на охраната. В мотивите си съдът посочва, че не може със служебна тайна да бъде обоснован отказ до информацията по т. 2 за мотивите и основанията за назначаване на охрана, тъй като към момента на вземане на решението за назначаване на охраната (24.10.2013) не е действащ нито ЗНСО, нито Списъкът категории служебна тайна в НСО. Относно информацията по т. 4 взимано ли е решение от комисия за промяна на охраната и на коя дата, съдът приема, че отказ с мотив служебна тайна е незаконосъобразен, тъй като служебна тайна е съдържанието на решенията на комисията, но не и информацията съществува ли такова решение и от коя дата е то. Съдът мотивира отхвърлянето на жалбата по т. 5 за основанията за промяна на охраната като приема, че в тази част искането касае информация за фактическото основание за снемане на охраната, а това са данни, които се определят в съдържанието на решението на комисията и поради това са защитени като служебна тайна за период от 6 месеца, който не е изтекъл към момента на разглеждане на делото, но след изтичането му няма да са налице пречки за получаване и на тази част от информацията. По т. 6 съдът приема, че в отказа не са изложени мотиви и указва на административния орган, че следва да предостави информация като посочи приложимите правила за работа на комисията към момента, а ако такива липсват – това да се укаже изрично като се посочи дали за всеки конкретен случай се определят такива.

 

Решението на съда е обжалвано от началника на НСО пред ВАС.

 

С Решение № 4180 от 30.03.2018 на ВАС решението на първата инстанция по т. 2 от заявлението (информация за мотивите и основанието за назначаване на охрана на Лютви Местан) е отменено и в тази част делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на АССГ, решението на първата инстанция е оставено в сила в останалата му част. Съдът приема, че по делото не е изяснен въпросът дали естеството на търсената информация по т. 2 от заявлението не съдържа данни относно оперативната работа на НСО, съответно дали е провеждана процедура по маркиране с гриф за сигурност на тази информация. Съдът намира за правилен изводът на АССГ, че отказът по т. 4 от заявлението е незаконосъобразен, тъй като естеството на търсената информация - взето ли е решение от комисията по чл. 23 ЗНСО - и на коя дата - сама по себе си не може да бъде класифицирана като служебна тайна - доколкото не се търси конкретна информация за съдържанието на решението, а единствено вземано ли е такова и на коя дата. Съдът приема за правилни изводите на АССГ за незаконосъобразност на отказа, поради липса на мотиви, по т. 6 от заявлението относно правилата за работа на комисията по чл. 23 от ЗНСО към определен момент. Решението е окончателно.