Анотации на дела 2022 г.

Тук ще намерите информация за по-важните дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда в полза на жалбоподателите през 2022 г. Делата са представени под формата на кратко описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от съдебните решения.
 
Още информация за делата, водени с подкрепата на ПДИ през 2022 г., може да намерите в секцията Новини.
 
 1.      Съюзът на съдиите в България (ССБ) срещу Висшия съдебен съвет (ВСС)
 
Със заявление от м. септември 2020 г. ССБ иска от ВСС достъп до следната информация, свързана с проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“:  
 1. Как са били похарчени финансовите средства по този проект?
 2. В какъв размер са похарчените средства по проекта?
 3. Какви възнаграждения са изплатени на членове на ВСС за участие в проекта или са предвидени да се изплатят след бъдещото му приключване?
 4. Какви са причините за очевидните многобройни грешки и недостатъци на Единната информационна система на съдилищата и кои са отговорните за тях лица? Има ли между тях членове на ВСС?

Първият отговор на ВВС, с който е предоставена информация за общия размер на изплатената сума, но не и за конкретните възнаграждения на членовете на съвета, е обявен за нищожен с Решение на АССГ от м. юни 2021 г., което е отразено в бюлетина на ПДИ.
 
При новото произнасяне по заявлението ВСС изрично отказва да предостави исканата информация с мотив, че същата представлява защитени лични данни, съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и не е налице надделяващ обществен интерес, обуславящ предоставянето й. С подкрепата на ПДИ отказът е атакуван пред Административен съд София-град (АССГ).
 
С Решение №878/16.02.2022 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на ВСС за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона.
 
Съдът приема за неоснователен доводът на ВСС, че информацията относно изплатените възнаграждения на членовете на ВСС, които са членове на екипа по програмата, не представлява обществена информация, тъй като не допринася за целите по чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Напротив, ЗДОИ въвежда презумпция, че информацията относно разходването на публични средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми е обществена информация. Именно поради това ЗДОИ разширява обхвата на задължените субекти в посочената част, като това могат да бъдат и физически, и юридически лица, които не са публичноправни организации и извън обработването на посочената информация нямат качеството на задължен субект по смисъла на закона. В този контекст съдът приема, че исканата информация не представлява лични данни по смисъла на закона и ОРЗД. Тя представлява информация, засягаща интересите на трето лице, в който случай законът предвижда изпълнението на специална процедура за предоставянето й.
 
Решението е окончателно.
 
-          Решение № 878/16.02.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по административно дело (а.д.) № 8555/2021 г., съдия Диляна Николова.
 
 
2.      Николай Неделчев (София) срещу Софийска районна прокуратура (СРП)
 
Със заявление от 10 септември 2021 г. Николай Неделчев иска от СРП да предостави информация за разследването на спирането на програма „Хоризонт“ на БНР и относно това кой е упражнявал натиск върху изпълнителния директор на БНР:
 
 1. Кой е номерът/годината на прокурорската преписка и в коя прокуратура е заведена?
 2. Какво е движението по преписката, с какъв акт е приключила и на коя дата?
 3. Да се предостави копие от постановлението за отказ за образуване на досъдебно производство и
 4. Предмет ли е било това постановление на инстанционен контрол?

Отказът на административния ръководител на СРП е с мотив, че поставените въпроси се отнасят до конкретно досъдебно производство/преписка, редът за запознаване с което/която е специфичен и не се осъществява по правилата на ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.
 
С Решение № 477/28.01.2022 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на СРП за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.
 
Съдът приема, че разпоредбата на чл. 198 от НПК, съгласно която материалите от разследването не могат да бъдат разгласявани без съгласието на наблюдаващия прокурор, не означава че по реда на ЗДОИ изобщо не може да се получава информация за дадено разследване.
 
Поисканата информация в случая, касае обществения живот в Република България относно начина, по който се предоставя достъп до преписки и досъдебни производства, които са свързани със събиране на данни и извършване на разследване за извършени престъпления. От значение е по какъв начин се осигурява, контролира и отчита достъпът до преписки и досъдебни производства, които винаги съдържат чувствителна информация, засягаща интересите както на отделната личност, така и на обществото като цяло, доколкото извършеното престъпление, макар да е насочено към конкретен обект, безсъмнено резонира върху цялото общество. Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е от естество да формира мнение за дейността на прокуратурата и убеждение за начина, по който тя упражнява правомощията си. Съдът още отбелязва, че в оспореното решение няма никакви аргументи относно наличието или липсата на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДОИ.
 
Решението на съда е окончателно.
 
-          Решение № 477/28.01.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 11056/2021 г., съдия Десислава Корнезова.
 
 
 3.      Драгомир Гелев (София) срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
 
Със заявление от 3 май 2022 г. Драгомир Гелев иска от МРРБ информация за състоянието на частта от автомагистрала „Струма“, в която през ноември 2021 г. катастрофира македонски автобус, и конкретно – копие на пълния доклад и приложенията към него, съставени от работна група, която е назначена със Заповед № РД-02-14-1003/23.11.2021 г. на министъра на МРРБ. С писмо от 15 май 2022 г. директорът на дирекция „Правна“ в МРРБ информира заявителя, че информацията е налична на сайта на МРРБ. Посочен е и конкретен линк към публикацията. С подкрепата на ПДИ отговорът е обжалван пред АССГ, тъй като на интернет страницата на МРРБ не е публикуван исканият доклад, а единствено кратки справки за извършените от МРРБ проверки и резултатите от тях.
 
С Решение №5944 от 18.10.2022 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на МРРБ за ново произнасяне по заявлението.
 
Съдът приема за доказано по делото, че в съдържанието на интернет страницата на министерството не е наличен поисканият доклад, а е налице новина за извършени проверки и резултатите от тях, касаещи пътен участък на автомагистрала „Струма“, на който е станало пътно транспортно произшествие (ПТП) с участието на автобус от Република Северна Македония. Посоченото означава, че не е предоставена исканата информация, а и това не се оспорва в съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.
 
Съдът стига до извод, че безспорно исканата информация има характер на обществена по смисъла на ЗДОИ. Съгласно Закона за пътищата (ЗП) част от дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройство е свързана с осигуряване на безопасното състояние на пътната инфраструктура. Исканата информация касае изготвен доклад по повод състоянието на пътен участък от автомагистрала „Струма“ във връзка с настъпило ПТП с голям брой жертви, т. е. информацията е обвързана с правомощията и дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, регламентирани в чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗП. В този смисъл представянето на доклада ще даде възможност на заявителя да състави собствено мнение относно осъществяваната от министъра на регионалното развитие държавна политика по управлението на безопасността на пътната инфраструктура.
 
В настоящия случай не е предоставена исканата информация, доколкото е предоставена информация, различаваща се от заявената. Също така не се установява наличието на основания, водещи до ограничаване на достъпа до тази информация. Щом актът не препраща към заявената информация, а към друга, следва извод, че актът не удовлетворява искането на заявителя за ефикасен и пълноценен достъп до обществена информация. Това води до извод за незаконосъобразност на оспорения акт, тъй като не е предоставена исканата информация. Преписката следва да се върне на органа, който да предостави поисканата информация.
 
Решението на съда е окончателно.
 
-          Решение № 5944/18.10.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 37 състав по а.д. № 6501/2022 г., съдия Адриан Янев.
 
 
 4.      Гражданско движение „БОЕЦ“ срещу „Булгаргаз“ ЕАД
 
Със заявление от 7 септември 2022 г. БОЕЦ искат от Булгаргаз да им бъде предоставена информация, систематизирана в 9 точки, за кореспонденцията на дружеството с доставчици на газ и основно с ГАЗПРОМЕКСПОРТ. В законоустановения 14-дневен срок за отговор „Булгаргаз“ ЕАД не изпраща такъв, поради което и след консултация с ПДИ, е подадена жалба срещу мълчалив отказ до Административен съд – Видин. В деня на подаване на жалбата срещу мълчалив отказ „БОЕЦ“ получават изричен отговор от изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД, в който е посочено, че „Булгаргаз“ ЕАД не е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация, поради което не следва да предоставя информация за търговската си дейност. В тази връзка, гражданско сдружение „БОЕЦ“ депозират по делото становище, с което молят да бъде отменен и последващият изричен отказ, като развиват аргументи, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е със 100% държавно участие в капитала, а и дружеството е получило заем от държавния бюджет за закупуване на газ (Постановление на Министерски съвет № 245/11.08.2022 г., обн. в „Държавен вестник“, бр. 66 от 16.08.2022 г.).
 
С Решение № 139/13.12.2022 г. на Административен съд – Видин изричният отказ на „Булгаргаз“ ЕАД е отменен и преписката е върната на дружеството за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.
 
Съдът приема, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ в качеството на публичноправна организация по смисъла на Закона за обществените поръчки и ЗДОИ, тъй като е под контрола на и основните му органи се определят от възложител на обществени поръчки какъвто е Българския енергиен холдинг, който е едноличен собственик на капитала на „Булгаргаз“ ЕАД.
 
След като приема, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, съдът разглежда и мотивите за отказ на „Булгаргаз“ ЕАД, изложени в писмени бележки по делото като приема, че не е доказано наличие на търговска тайна в търсената информация, нито са изложени мотиви за липса на надделяващ обществен интерес.
 
Решението на съда е окончателно.
 
-          Решение № 139/13.12.2022 г. на Административен съд – Видин, I-ви състав по а.д. № 207/2022 г., съдия Антония Генадиева.
 
 
5.      Красимир Крумов (OFFnews) срещу Агенция „Митници“
 
Със заявление за достъп до обществена информация, подадено по електронен път на 4 юли 2022 г., журналистът от изданието OFFNews.bg Красимир Крумов иска достъп до следната информация:  
 1. Количествата суров петрол, постъпили в страната през нефтен терминал „Росенец“, за периода от 01.01.2020 до 04.07.2022 г., допълнително детайлизирани на подпериоди в подточки 1.1 – 1.4 от заявлението и
 2. Видовете суров петрол по количества за периода от 01.01.2022 до 20.06.2022 г.

Директорът на Агенция „Митници“ отказва да предостави достъп, като приема, че исканата информация попада в обхвата на понятието „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ, както и че се съхранява в институцията, но не във формата на „получени или вече създадени документи“, а като обработена „относима информация от митническите декларации за внос“. В отказа се твърди, че посочените данни в искането попадат в ограничението на чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за статистиката (ЗС).
 
С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда.
 
С Решение № 164 от 16.12.2022 г. Административен съд – Шумен отменя отказа и връща заявлението за ново произнасяне (в 30-дневен срок) с указания по тълкуване и прилагане на закона.
 
Съдът отбелязва, че по делото не се спори, че Агенция „Митници“ е задължен субект по ЗДОИ, както и че поисканата от заявителя информация има характер на служебна обществена информация, доколкото се събира и съхранява от органа и неговата администрация по повод осъществяваната от него дейност. Спорът се свежда до това дали въпросната информация представлява статистическа такава, респективно дали същата представлява защитена тайна по смисъла на чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗС, в който случай спрямо нея е приложимо основанието за отказ за предоставянето й по чл. 37, т. 1 от ЗДОИ.
 
Съдът стига до извод, че визираната в чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗС забрана за разгласяване на данни за отделна статистическа единица се отнася за случаите, в които съответната информация е събрана в резултат на статистическо изследване за статистически цели. В конкретния казус поисканата от заявителя информация няма характер на статистическа такава по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗС поради което предвидените в ЗС ограничения за разгласяването й са неприложими.
 
Съдът посочва, че от данните по преписката става ясно, че търсената от заявителя информация касае внос, извършван само от един икономически оператор, поради което, преди да прецени дали да предостави достъп до исканата информация или не, директорът на Агенция „Митници“ следва да проведе процедура за търсене на съгласие от този икономически оператор, а при получаване на отказ да направи преценка за наличие на надделяващ обществен интерес.
 
Решението е окончателно.
 
-          Решение № 164/16.12.2022 г. Административен съд – Шумен по а.д. № 259/2022 г., съдия Снежина Чолакова.
 
 
6.      Лора Филева (в. „Дневник“) с/у Министерски съвет (МС)
 
На 23 май 2022 г. Лора Филева подава заявление до МС през Платформата за достъп до информация, с което иска информация за състава и функциите на политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков: имената на съветниците, кога са назначени и какви са ресорите им, както и информация за имената на експертите, кога са назначени и какви са ресорите им. 
 
С решение на началника на отдел „Административни дейности и собственост“ в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ е предоставена информация, че съгласно Устройствения правилник на МС и неговата администрация числеността на политическия кабинет е 17. Посочено е, че са назначени 13 съветника и 1 експерт и е отбелязано на кои дати са назначени. Отговорено е още, че на съветниците и експертите не са определени ресори. Останалата информация, а именно за имената на съветниците и експертите, е отказана с мотив, че представлява защитени лични данни и попада извън приложното поле на ЗДОИ. 
 
С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.
 
С Решение № 7711/15.12.2022 г. на АССГ отказът е отменен  и приписката върната на МС за ново произнасяне по заявлението с указвания по тълкуване и прилагане на закона.
 
Съдът намира, че поисканата със заявлението информация притежава характер на информация, свързана с обществения живот в страната. Това не е информация, засягаща единствено индивидуално определени физически лица по начин, който я определя като "лични данни" по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ. Имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на министър-председателя, които подпомагат дейността на премиера, упражняващ държавни и властнически правомощия, представлява официална обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на държавния орган и администрацията му, и достъпът до тази информация е свободен съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, с изключение на предвидените в ал. 2 случаи.
 
Дори и да се приеме, че отказаната информация, засяга интересите на трети лица, то задълженият субект е бил длъжен да проведе предвидената в чл. 31 от ЗДОИ процедура, с оглед защитата на тези права. В случая няма данни органът да е искал съгласието на третите лица за предоставяне на търсената информация. В случай на изразен изричен отказ за предоставяне на исканата информация от третите лица органът не е освободен от задължението да се произнесе и да извърши преценка налице ли е хипотезата на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ЗДОИ, във връзка с осигуряване на прозрачност и отчетност на дейността на министър-председателя и на Министерски съвет.
 
Решението е окончателно.
 
-          Решение № 7711/15.12.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 58 състав по а.д. № 5695/2022 г., съдия Снежанка Кьосева.
 
 
7.      Спас Спасов (в. „Капитал“) срещу „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) 3
 
Копия от договорите с подизпълнители за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“ са поискани от Спас Спасов (в. „Капитал“) със заявление от 29 октомври 2020 г. След съдебната отмяна на два отказа на изпълнителния директор на „ТСВ“ ЕАД, третият отказ е с мотив търговска тайна и липса на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация.
 
С Решение № 361/24.03.2022 г. на Административен съд – Варна отказът е отменен и преписката е върната на изпълнителния директор на „ТСВ“ ЕАД за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.
 
Съдът приема, че отказът е незаконосъобразен, тъй като е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация, която не е оборена от органа.
 
Съдът посочва, че дори и исканата информация да представлява търговка тайна, органът не е установил с категоричност, че предоставянето й би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Посочените в оспореното решение обстоятелства, че жалбоподателят или близки до него лица са конкуренти на „ТСВ“ ЕАД и с представянето на информацията се цели изместването на дружеството от пазара, са неоснователни. По отношение на цитираните в решението отговори на третите лица – „Инфраструктурно строителство“ АД и „ЖП Строй“ ЕАД, съдът намира същите за ирелевантни към настоящия спор. Съдържанието им не обосновава наличие на нелоялна конкуренция между жалбоподателя или дружество, в което същият участва и „ТСВ“ ЕАД. В тях единствено е посочено, че двете дружества считат за търговска тайна техните партньори, както и договорите и другите споразумения, които имат с тях. Дружествата не сочат правно основание за определяне на тази информация като търговска тайна, още по-малко сочат конкретни данни, които са определени за търговска тайна.
 
Поисканата информация, съгласно изложените по-горе съображения, е обществена и подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. Съдът не споделя съображенията, изложени в писмени бележки от ответната страна, че обект на искането, така както е формулирано в заявлението (да се получат копия от договори), противоречи на ЗДОИ, според който обект на искането може да бъде информация, но не и самият документ, в който тя е обективирана. Според чл. 2, ал. 2 от ЗДОИ, информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител. Тоест законът поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ, и самия документ като неин материален носител. Искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация, като в този смисъл е трайната съдебна практика. Дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация, е ирелевантно за дължимостта ѝ. Наред с това, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДОИ, „материален носител на обществена информация“ е текст, какъвто несъмнено се съдържа в един договор. Материалният носител на информацията, в случая съответният документ, не е нещо, което се иска заради неговия материален субстрат, а заради информацията, която съдържа.
 
Съдът намира, че оспореният отказ е незаконосъобразен в обжалваната част и следва да се отмени, а преписката да се изпрати на административния орган за ново произнасяне.
 
Решението е окончателно.
 
-          Решение № 361/24.03.2022 г. на Административен съд – Варна, XII състав по а.д. № 2449/2021 г., съдия Даниела Недева.
 
 
8.      Сдружение „За земята“ срещу „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) 2
 
Информация за извършените плащания за извънредно производство на електроенергия („студен резерв“) е поискана със заявление от 31 август 2021 г. и касае следните търговски дружества: „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, „Топлофикация – Перник“ ЕАД, ТЕЦ „Варна“ ЕАД, „Топлофикация – Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД, „Топлофикация –Плевен“ ЕАД, Топлофикация – Сливен ЕАД и НЕК ЕАД. Само НЕК изразили съгласие за предоставяне на исканата информация след получено запитване по чл. 31 от ЗДОИ. Останалите дружества изразили несъгласие, поради което ЕСО отказват предоставяне на исканата информация с мотив, че същата е поверителна по силата на Правилата за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост на резерви и т.н. и не може а бъде предоставена, без съгласие на участниците в процедурите. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. С Решение № 2242/05.04.2022 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на ЕСО за ново произнасяне в 14-дневен срок с указания по тълкуване и прилагане на закона.
 
При новото произнасяне директорът на ЕСО отново отказва да предостави достъп до исканата информация, защото тя имала характер на защитена тайна, предвидена със закон. Достъпът засягал интересите на трети лица, които изрично са отказали, и не съществувал „надделяващ обществен интерес” по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДОИ.
 
С подкрепата на ПДИ и вторият отказ е обжалван пред АССГ.
 
С Решение № 5034/22.07.2022 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на ЕСО с указания за предоставяне на достъп до исканата информация.
 
На първо място, съдът приема, че исканата информация е обществена, тъй като преносът и трансформирането на електрическа енергия е услуга от обществен интерес (чл. 86, ал. 2 от Закона за енергетиката). Съдът посочва, че търсената от заявителя информация е обществена такава по дефиницията на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, и по-специално – от категорията на служебната обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ: информация, събирана и съхранявана от ЕСО във връзка с изпълнение на законовите му задължения, която има пряко отношение към обществения живот в страната и която ще даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължения субект – а именно изпълнение на задълженията му по чл. 87, ал. 2 от Закона за енергетиката.
 
На второ място, съдът приема, че ЕСО е задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, тъй като дружеството представлява публичноправна организация, защото е под контрола на възложител на обществени поръчки (принципал му е министърът на енергетиката) и повече от половината му управителни членове се избират от министъра.
 
На трето място, съдът приема за неправилен извода на ответника, че исканата информация има характер на защитена тайна, предвидена в закон.
 
Последно, съдът приема отказа за незаконосъобразен, като отбелязва, че не са изложени мотиви за липса или наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация, а наличието на надделяващ обществен интерес може да преодолее изразеното несъгласие от трети лица.
 
Решението е окончателно.
 
-          Решение № 5034/22.07.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. 4338/2022 г., съдия Десислава Корнезова.
 
 
9.      Анина Сантова (в. „Капитал“) срещу „Софекострой“ ЕАД
 
Информацията за сключените от „Софекострой“ ЕАД договори за наем на техника с други дружества през последните 3 години е поискана със заявление от 11 април 2022 г. и систематизирана в 9 точки:  
 1. Сключвало ли е общинското дружество "Софекострой" (предишно "Чистота Искър") договори за наем на техника с друго дружество в периода от началото на 2018 г. до настоящия момент?
 2. Ако да, по т. 1, с кои фирми е сключило договори?
 3. Моля, договорите от т. 1, ако има такива, да ми бъдат предоставени на основание ЗДОИ.
 4. Каква част от материално-техническата осигуреност на дружеството за изпълнение на неговата дейност се състои от техника, наета под наем, и от коя фирма?
 5. В допълнително споразумение на Столична община и "Чистота Искър" от 2015 г. (удължено с анекс до 2023 г.) се казва, че част от подготовката на "Чистота Искър" за изпълнение на дейностите в кварталите е "осигуряване на необходимата специализирана техника със собствени средства на дружеството, наета, както и с договори за лизинг със срок от 7 години". Има ли на това основание сключени договори за наем на техника и лизинг? Ако да, моля да ми бъдат предоставени.
 6. Каква част от "необходимата специализирана техника" от споразумението, цитирано в т. 5, е "осигурена със собствени средства на дружеството" по смисъла на допълнителното споразумение?
 7. Според финансовия отчет на "Софекострой", публикуван в Търговския регистър, основното разходно перо на "Софекострой" за 2020 г. са били разходите за външни услуги. Моля, да ми бъде предоставена детайлна разбивка за това какво включват разходите за външни услуги.
 8. Моля, да ми бъде предоставена информация за фирмите, на които "Софекострой" е плащало за 2019 и 2020 г. за извършването на външни услуги, както и какви са сумите.
 9. Моля, ако е налична същата информация по т. 8 и за 2021 г., и тя да ми бъде предоставена.

Изпълнителният директор на „Софекострой“ ЕАД отказва да предостави информация по т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9  от заявлението с мотив, че същата представлява търговска тайна и предоставянето й би могло да доведе до нелоялна конкуренция между търговци.
 
С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ.
 
С Решение № 7086/24.11.2022 г. АССГ отменя частичния изричен отказ да бъде предоставена информация по т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9 от заявлението и задължава изпълнителния директор на „Софекострой“ ЕАД да предостави исканата информация в 7-дневен срок от получаването на съдебното решение. 
 
На първо място, съдът приема, че „Софекострой“ ЕАД е задължен субект в качеството си на публичноправна организация по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, във връзка с § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗДОИ, тъй като едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.
 
На второ място, съдът приема, че в случая несъмнено търсената информация има характер на служебна обществена информация по смисъла на чл. 11, във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ – касае се за информация, свързана с обществения живот в България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по ЗДОИ субекти и в частност – начинът на разходване на общински средства и прозрачността при сключването на договори, свързани с почистването на битови отпадъци в рамките на Столична община.
 
На трето място, съдът приема, че отказът да бъде предоставена информацията по т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9 от заявлението с мотив търговска тайна е незаконосъобразен, тъй като изпълнителният директор на „Софекострой“ ЕАД не е изложил доводи какви конкретни факти и обстоятелства са обосновали извода му, че предоставянето на търсената информация може да доведе до нелоялна конкуренция между търговци. Освен това не е направил преценка за липса или наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация. Ако беше направил такава, щеше да установи, че е налице надделяващ обществен интерес за осигуряване на достъп до търсената информация, тъй като същата е свързана с основни елементи на договори, сключени от задължен по ЗДОИ субект. Съгласно § 1, т. 5, подточка „е“ от допълнителните разпоредби на ЗДОИ не представляват „производствена или търговска тайна“ факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Такъв интерес е налице винаги, когато информацията е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по ЗДОИ.
 
На последно място, съдът отбелязва, че информацията, пряко или косвено свързана с общински средства, е всякога обществена по смисъла на ЗДОИ. Търсенето на достъп до такава информация е гаранция за прозрачното и целесъобразно използване на средствата, предоставяни от общинския бюджет на публичноправните субекти/организации, във връзка с изпълнение на дейността им, и достъпът до такава информация не може да бъде ограничаван, включително и когато е свързан с трети лица.
 
Решението е окончателно.
 
-          Решение № 7086/24.11.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 25 състав по а.д. № 4688/2022 г., съдия Боряна Петкова.
 
 
10.  Катя Тосева (Великобритания) срещу Община Брезово
 
Копие от допълнително споразумение (анекс) към договор за продажба на общински имот – фурната в с. Свежен, е поискано със заявление от края на м. май 2021 г. Отказът на кмета е с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и само достъп до документи. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Пловдив. По образуваното дело кметът доразвива доводите за отказ и посочва, че жалбоподателката няма интерес от получаване на исканата информация, тъй като не е жител, нито упражнява дейност на територията на общината. В писмено становище излага и довод, че жалбоподателката не е посочила целта, с която се иска достъп до обществената информация.
 
С Решение № 873 от 12.05.2022 г. на Административен съд – Пловдив отказът на кмета е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания.
 
Съдът посочва, че не кредитира твърденията на общината, че жалбоподателката няма правен интерес, тъй като тя не е жител, нито упражнява дейност на територията на общината, и че не е посочила целта, с която се иска достъп до обществената информация, както и вида й.
 
Съдът приема, че законът не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите, т.е. няма законово изискване да се доказва наличието на правен интерес. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за свобода на информация, в които е залегнала идеята, че информацията, съхраняване в държавата, принадлежи на цялото общество.
 
Не е основателен и доводът, че жалбоподателката не е посочила точно вида на обществената информация. Трайната практика на Върховния административен съд е, че дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й. Материалният носител на информацията, съответните документи, не са нещо, което се иска заради своя материален субстрат, а заради информацията, която съдържа. Всяка информация, независимо дали съществува материализирана в самостоятелен, отделен носител или съществува в няколко различни носителя и за да се предостави следва да се обобщи, ако отговаря на критериите по чл. 2, ал.1 от ЗДОИ и не попада в изключенията на закона, е дължима. Дали ще се предостави копие на оригиналния материален носител или тя ще бъде описателно предоставена на заявителя е въпрос на конкретна преценка на искащия и на задължения субект, още повече, че съгласно чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ искащият може да посочи предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществената информация.
 
Решението на съда е окончателно.
 
-          Решение № 873/12.05.2022 г. на Административен съд – Пловдив, XIII състав по а.д № 2119/2021 г., съдия Георги Пасков.