Нормативна база
Начало

 

 

Национално движение Екогласност срещу Агенция за ядрено регулиране

І инстанция – а.д. № 6942/2006 г. на ВАС, Пето отделение
ІІ инстанция – а.д. № 30538
/2007 г. на ВАС, Петчленен състав – Първа колегия

Заявление:
През месец май 2006 г. заместник-председателят на национално движение Екогластност Петър Пенчев подава заявление до Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), с което иска да му бъде предоставена информация, включваща първи и втори доклади на АЕЦ “Козлодуй”, заедно с всички приложения, относно инцидента от 1 март 2006 г. на Пети блок на ядрената централа, както и трети доклад с приложенията, ако такъв е бил изготвен. Освен това са поискани копия от първо и второ уведомяване (респ. и трето, ако има такова) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заедно с всички приложения.

Отказ:
Няколко дни след постъпване на заявлението, национално движение Екогласност е уведомено, че на основание чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ и поради обстоятелството, че част от исканата обществена информация засяга трето лице - АЕЦ “Козлодуй” - и е необходимо неговото изрично писмено съгласие, срокът за произнасяне се удължава с 14 дни. Същевременно е изпратено и запитване до АЕЦ “Козлодуй” дали дава съгласието си на заявителя да бъде предоставен достъп до докладите. На 17 май 2006 г. изпълнителният директор на ядрената централа отговаря, че не възразява на заявителя да бъдат предоставени изготвените във връзка с инцидента доклади, но не дава съгласие за достъп до приложенията към тях. На 31 май 2006 г. председателят на АЯР изпраща на заявителя писмо, в което е възпроизведено несъгласието на АЕЦ “Козлодуй”, и е предоставен частичен достъп само до описаните доклади (без приложенията), както и до уведомленията до МААЕ.

Жалба:
Отказът е обжалван пред ВАС. В жалбата е посочено, че за да бъде потърсено съгласие на трето лице, трябва да се установи засегнатост на негови права или законни интереси от разкриването на определени сведения. Следи такава преценка да е извършвана от административния орган не се откриват в мотивите на обжалваното решение. Не става ясно защо е сметнато, че с искането за достъп се засягат права или законни интереси на трето лице и кои точно сведения се възприемат като засягащи тези права и законни интереси. В случая не става въпрос за информация, която се отнася до трето лице, а която е създадена от трето лице. Тази информация не се отнася към лицето, а към разследването и анализа на инцидента в ядрената централа, както е очевидно. Следователно, приложението на чл. 31 от ЗДОИ е по начало неправилно в случая. Не е съобразена и разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), според която трябва да се вземе предвид преобладаващият обществен интерес от предоставянето на информацията. Данни да е приложена тази норма по делото няма. Общественият интерес е несъмнен, след като става въпрос за инцидент в ядрена централа, при това от втора степен по скалата на INES (International Nuclear Event Scale), което обуславя и необходимост от уведомяване на обществото.

Развитие пред І инстанция:
При първото разглеждане на делото през месец ноември 2006 г., същото е отложено, тъй като съдебният състав преценява, че по делото следва да бъде конституирана като заинтересована страна АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. Впоследствие, на 23 януари 2007 г., делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 1178 от 2 февруари 2007 г., състав на ВАС, Пето отделение, отменя частичния отказ на АЯР и връща преписката за ново произнасяне. Магистратите констатират, че не е ясно защо АЯР е решила, че са засегнати права и интереси на АЕЦ “Козлодуй” и ги е питала за съгласие. Логично според тях е предположението, че както докладите, така и приложенията включват данни за разследването и не може да се презюмира, че в тях се съдържа някаква защитена от закон тайна.

Касационна жалба:
Решението е обжалвано от председателя на АЯР пред ВАС, Петчленен състав. В жалбата е посочено, че преценката дали информацията засяга интересите на третото лице е направена от самото трето лице и не е необходимо АЯР да мотивира отказа си с квалифициране на вида на отказаната информация.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание през месец юни 2007 г. и е обявено за решаване. От ядрената централа представят части от договор с руска фирма за проектиране, изготвяне и въвеждане в експлоатация на приводи СУЗ 5 и 6 ЕБ - същите защитни органи, значителна част от които са престанали да функционират на 1 март 2006 г. Според самия договор, всичко свързано с изпълнението му е конфиденциално.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 6858 от 2 юли 2007 г., ВАС, Петчленен състав, оставя в сила решението на предходната инстанция. Магистратите отхвърлят аргументите на АЯР и ядрената централата и потвърждават, че искането на съгласие на трето лице не е основание за отказ да бъде предоставена информация, която по своя характер е обществена.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP