Съдебни дела

Начало

 

 

Решение No. 9822, София 18.12.2001 г.

В името на народа

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на шести ноември две хиляди и първа година в състав:

Председател: Eкатерина Грънчарова
Членове: Милка Ранчева, Диана Добрева

При секретар Мария Попинска и с участието на прокурора Мария Бегъмова

изслуша докладваното от съдията Диана Добрева по адм. дело Мо.5736 / 2001.

Производството е по чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация.

Образувано е по жалба, подадена от Йордан Стаменов Лазов от гр.София срещу решение № 6/28.03.2001 г. на министъра на околната среда и водите, с което му е отказан достъп до обществена информация по негово заявление с вх.№ Ж-137/20.03.2001 година. Отказът е мотивиран с това, че в исканите от жалбоподателя копия от документи се съдържа лична информация за съставителите и свидетелите. Като правно основание за отказа е посочена разпоредбата на чл.2, ал.1 във връзка с § 1, т.2 от ЗДОИ.

Според жалбоподателя атакуваният отказ е постановен в нарушение на материалния закон. Поради изложените съображения моли за неговата отмяна, като му се признае правото на достъп до поисканата обществена информация и се осъди МОСВ да му предостави исканата такава.

Ответникът по жалбата не е взел становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура счита жалбата за основателна.

Върховният административен съд, пето отделение, в настоящия си състав приема жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество -за основателна.

Видно от заявлението на жалбоподателя, същият е поискал предоставянето на информация, касаеща действия на министерството спрямо "Пресевни инсталации" ЕООД, с едноличен собственик на капитала община

Дупница. Това са копия от всички съставени актове за нарушение и следващите ги наказателни постановления, 'Съставени от органите на МОСВ, които конкретно са били посочени оУмйнйстьра в 'отговор на актуално питане на народен представител през предходната година; копие от заповед № 131/29.03.2000 г. на М.ОСВ за спиране '";на експлоатацията на посевната инсталация на горепосочената фирма и останалите добивни машини; копие от акта, с който е разрешено'продължаването на добива;'копие от всички актове на органите на МОСВ за санкциониране на незаконен добив на инертни материали след спирането на експлоатацията на инсталацията.

От обясненията на жалбоподателя в съдебно заседание става ясно, че неговият интерес е продиктуван от продължилото повече от 40 години изземване на пясък и баластра от коритото на р.Джерман, в резултат на което е унищожена цялата екосистема. Тези данни щели да му послужат пред Върховна прокуратура, където по случая има разследване. Представя копия от протокол и акт на РИОСВ-София, които са били предоставени на друго лице, а на него са му отказани.

Според съда, установява се от доказателствата, че поисканата информация е обществена по своята същност. Разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ определя понятието "обществена информация" като "всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти". Липсва обаче легална дефиниция за понятията "информация, свързана с обществения живот" и за това, каква характеристика следва да има една информация, за да се смята, че дава "възможност на гражданите да си съставят собствено мнение". С това се открива широко поле за дискреционна преценка от страна на административните органи относно предоставянето на обществена информация на гражданите, а това създава проблеми в правоприлагането.

В закона са разграничени два вида обществена информация - официална и служебна. Официална е онази информация, която се съдържа в актовете на държавни и общински органи, издавани в изпълнение на техните законово установени правомощия - чл.10 от ЗДОИ. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация и по повод дейността на органите и на техните администрации - чл.11 от ЗДОИ.

Очевидно в случая се иска достъп до официална обществена информация, като приложимата норма е тази на чл. 12, ал.З от ЗДОИ. Достъпът до същата тази информация е свободен и се осъществява по реда на този закон, като основанията за отказ от предоставянето й са визирани в чл.37, ал.1 от ЗДОИ - когато информацията съставлява държавна или служебна тайна, засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие или исканата информация е била предоставена на заявителя през предходните шест месеца.

По административната преписка няма данни за наличие на първото или третото ограничение за достъп. Видно от мотивите на обжалвания отказ, министърът на околната среда и водите е счел, че в исканата информация се съдържат данни, които се отнасят до трети лица, чиито интереси могат да бъдат засегнати. Визират се конкретно лицата - съставители и свидетели, /чествували в изготвянето на исканите актове за установяване на административни нарушения и издадените въз основа на тях постановления. По отношение на отказа за останалите поискани документи няма изложени аргументи.

Според съда, позоваването на министъра на § 1, т.2 от ЗДОИ като основание за отказа е неправилно. Разпоредбата дефинира понятието "лична информация", каквато жалбоподателят не е искал да му бъде предоставена. Вярно е обаче, че в по-голямата част от исканите документи фигурират и персонални данни като имена, адреси, длъжности и т.н. на съставителите и на свидетелите. Ако задължения субект в лицето на министъра на околната среда и водите все пак е смятал, че изнасянето на лични данни би засегнало интересите на трети лица, той е можел да изпълни процедурата по чл.31, ал.2 от ЗДОИ. По делото такива данни няма. Освен това, дори и при наличие на изричен отказ на третите лица да бъде предоставена информация, касаеща личността им, в хипотезата на чл.31, ал.4 от ЗДОИ министърът би могъл да предостави исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията за третите лица. В случая това е напълно възможно и нищо не доказва, че има основание за отказ при условията на чл.37, ал.1, т.2 ОТ ЗДОИ. Поради това същият се явява незаконосъобразен.

С оглед на направените изводи, следва да бъде отменено обжалваното решение № 6/28.03.2001 г. на министъра на околната среда и водите, като се задължи същия да предостави на жалбоподателя исканата информация, като се съобрази с мотивите на настоящето решение.

Водим от горното и на основание чл.28 от ЗВАС във връзка с чл.42, ал.З от ЗАП и чл.41, ал.1 от ЗДОИ, Върховният административен съд, Пето отделение

Реши:

Отменя решение № 6/28.03.2001 г. на министъра на околната среда и водите, с което на Йордан Стаменов Лазов от гр.София, ул."Смолянска" № 36, бл.47, вх.В, е отказан достъп до обществена информация по негово заявление с вх.№ Ж-137/20.03.2001 година.

Връща преписката на органа, като задължава същия да предостави исканата информация, като се съобрази с мотивите на настоящето решение.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС, в 14 дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Вярно с оригинала,

Председател: /п/ Екатерина Грънчарова
Членове: /п/ Милка Панчева, /п/ Диана Добрева
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.02.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP