Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Йордан Стаменов Лазов срещу Министерството на околната среда и водите"

Факти:
На 20.03.01г. Йордан Стаменов Лазов, подава писмено заявление до МОСВ с искане да му бъдат предоставени копия от констативни актове и наказателни постановления, издадени в рамките на административно-наказателно производство, при което се санкционира общинска фирма в Дупница. Поскани са и други документи, изброени в заявлението.

На 28.03.01г., в писменото решение за отказ министърът посочва, че в поисканите документи има лични данни на съставителите на актовете и свидетелите по тях. Срещу отказа е подадена жалба във Върховния административен съд. С решение 9822 от 18.12.2001 г. ВАС, 5-то отделение отменя решението на МОСВ и задължава органа да преостави исканата информация.

Когато отива с копие от решението, за да поиска да му бъде предоставена информация в съответствие с влязлото в сила съдебно решение, г-н Лазов е посъветван да подаде наново молба, което той прави - на 3.01.02г. и още една - на 05.02.02г. Допълнително той се среща с г-н Копринов и г-н Малчев, директор на Дирекция "Води." В тези разговори той е уверен, че информация няма да му бъде предоставена.

ПДИ изпраща писмо-препоръка до МОСВ, в което настоява органа да изпълни законовите си задължения в съответствие с решението на съда. В отговор от 22.04.2002 г. заместник министър Маноела Георгиева обосновава фактът на неполучаването на достъп с неплатената от г-н Лазов такса и прилага писмото до него. В писмото се обвързва достъпа до исканите документи с предварително заплащане.

Според ЗДОИ гражданите имат право на преглед на документи, за което не са длъжни да заплащат никаква такса.

Гражданинът заплаща таксата. В резултат на всички тези усилия, на г-н Лазов му е предоставена таблица с изброяване на актовете за нарушения и наложените имуществени санкции във връзка с интересуващия го въпрос. Едното писмо, съдържащо въпросната таблица, е подписано от директора на РИОСВ - София и н-к отдел "Перник", а другото - от зам. Министър Маноела Георгиева. Поисканите копия от актове до ден днешен г-н Лазов не е получил.

Молбата на г-н Лазов до ВАС от 10.06.2002 г. за налагане на административно наказание на министър Долорес Арсенова за неизпълнение на съдебно решение беше оставена без уважение .

Аргументи на страните:
Аргументите на жалбоподателя са, че: 1) поисканата информация не съдържа лична информация по смисъла на закона и 2) дори да съдържаше такава, МОСВ като задължен орган следваше да предостави частичен достъп до информация. Информацията, поискана със заявлението, е обществена информация, по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ - тя се съдържа в актове на държавни органи и, следователно е по дефиниция обществена, видно от разпоредбата на чл.10 от ЗДОИ. Също така административно-наказателната дейност е публична и е свързана неизменно с огласяване предвид една от целите на административното наказание - генералната превенция /чл.12 от ЗАНН/. Освен това факт е, че по повод дейността, извършвана чрез актовете, до които г-н Лазов е поискал достъп във формата на копия, са отправени и два актуални въпроса в Народното събрание.

Поради това твърдението, изложено в мотивите на обжалваното решение, че те съдържат лична информация, може да бъде вярно само отчасти. И в самото обжалвано решение се посочва изрично кои данни, съдържащи се в поисканите документи, са (според министъра) лична информация. Следователно, не се оспорва, че останалите данни, съдържащи се в тези актове, представляват обществена информация. Съгласно ЗДОИ правото на достъп има за предмет обществена информация, а не документи. Следователно, предвид разпоредбата на чл.7 от ЗДОИ, на г-н Лазов следва да се предоставят копия от актовете след зачеркване на данните, представляващи лична информация.

Нещо повече, в случая посочените в обжалваното решение данни, за които се твърди, че са лична информация, не представляват такава. Свидетели се посочват единствено в актовете за констатация на нарушение и наказателните постановления, но не и в останалите актове, от които са поискани копия. А да се твърди, че имената на лица, които действат в качеството на компетентен орган и подписват документи, са защитена от достъп информация, е абсурдно.

Интересен въпрос:
Лична информация и частичен достъп

Изводи:
МОСВ не е изпълнил задълженията си по закона. Не е правилно извършена преценката по хипотезата на чл. 7 от ЗДОИ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.10.2002 • © 1999 Copyright by Interia & AIP