С председателя на Сметната палата, носител на „Златен ключ“ за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани през 2019, разговаря Диана Банчева

Ден на правото да знам 2019
Цветан Цветков, председател на Сметната палата

Поздравления за наградата! Вече втори „Златен ключ“ за Сметната палата.

 

Благодаря на Програма Достъп до информация за непрекъснатите усилия държавата ни да бъде по-прозрачна в интерес на гражданите, на техния по-добър живот. Гордеем се, че институцията за втори път получава Златен ключ – първият бе през 2011.  Колегите ми също са удовлетворени, защото Сметната палата изцяло работи на принципите на публичността и прозрачността. Всички наши одитни доклади се публикуват в интернет и чрез тях заедно с ПДИ, с медиите и гражданите се борим за по-добро управление на публичния сектор. А както е известно, отчетността и прозрачността са ключови характеристики на доброто управление. Преди дни се върнах от Москва, където се проведе 23-ия конгрес на международната организация на сметните палати и определихме като един от най-важните приоритети за одитните институции именно ролята им за доброто управление и за постигането на националните цели.

 

Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързан с прозрачността на финансирането на предизборните кампании - Единен регистър по Изборния кодекс. Какви са предизвикателствата пред поддържането му?

 

Сметната палата поддържа Единен регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, за да осигури за гражданите прозрачност на предизборните кампании, като бъдат осветлени финансите на участниците в изборите - партиите, коалициите и инициативните комитети. Ние осигуряваме организацията за подаване на данните, подготвяме образците на документи, начинът на подаване,  извършваме разяснителна кампания, накрая извършваме одит на приходите и разходите за кампанията. Но цялостният процес на прозрачността зависи не само от нас, но и от самите партии, коалиции и инициативни комитети, защото според Изборния кодекс те трябва да подават информацията за своите дарители, вида, целта и размера на даренията, декларации за произхода на средствата, имената на социологическите и рекламните агенции, с които работят. Ако не си изпълнят задължението, няма да се осъществи идеята за информираност по време на предизборната кампания.  

 

Тази година Сметната палата бе отличена за одита и доклада с препоръки на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 1 януари 2016 – 30 юни 2018.  Какво доведе до провеждането на одита именно сега, 19 години след приемането на Закона за достъп до обществена информация?

 

Сметната палата осъществи първият си одит на прозрачността на дейността на администрацията и на предоставянето на достъп до информация. Това е и първата проверка с такава тематика, извършена от институция в България, и се радваме, че Програма Достъп до информация отчете и отличи усилията на нашите одитори и дори определи този одит като едно от събитията на годината в областта на достъпа до информация. Той бе много важен, защото предоставянето на открит достъп до публичните данни, освен че повишава доверието в държавността, е предпоставка за повишаване и на икономическите ефекти, а оттам – за подобряване на услугите и качеството на живота на гражданите. Натрупахме опит в провеждането на одитите на изпълнението, какъвто бе и този одит, и това ни даде увереност, че обективно сме изследвали ефективността при предоставянето на информация от и за публичния сектор.

 

Какви ресурси бяха необходими за одита?

 

Бих ги измерил в знания и във въведени стандарти, правила и процедури, по които се провеждат одитите - всички те са написани в Наръчника за одитната дейност на Сметната палата. Затова мога да ви уверя, че дейността на институцията е модернизирана и работи според европейските и световните стандарти за върховните одитни институции. Новата ни цел е пълна дигитализация на одитния процес, като вече работим със специализирани одитни софтуери.

 

Какви са плановете за продължаване и/или надграждане на одита на Сметната палата за изпълнението на Прозрачност и публичност в дейността на институциите и достъпа до информация?

 

Сметната палата даде осем препоръки за необходими подобрения, те трябва да бъдат изпълнени до средата на следващата година и ние ще проверим дали е така. Това е нашето най-силно оръжие - препоръките. Затегнахме много последващия контрол, правим го не само един път след всеки одит, а толкова, колкото е необходимо, за да се постигне по-добро управление. Имаме дори случай с четири проверки за изпълнение на препоръките ни след един доклад. Мисля, че тази твърдост в нашите изисквания към публичните администрации да си свършат работата, ще доведе до резултата, който всички искаме – по-ефективно, ефикасно и икономично изразходване на публичните средства.

 

Какво е необходимо за пълната прозрачност и добрата отчетност в публичния сектор?

 

Активност и контрол от гражданското общество, както и отваряне на модела на управление, в който да участват представители на професионални общности, неправителствения сектор, работодателите. Ще дам пример с модела на Сметната палата. Тя се състои от председател, двама заместник-председатели  и двама членове, представители на професионални организации - Института на дипломираните експерт-счетоводители и Института на вътрешните одитори, с което е застъпен принцип на модела „open government“. Двамата членове участват в приемането на одитните доклади, на годишната програма за одитната дейност, на стратегическите и нормативните документи, по които работи Сметната палата, и със своята богата експертиза и опит допринасят за повишаване на качеството на одитната дейност. За мен добра новина е, че във всички стратегически документи на правителството публичността и прозрачността в дейността на държавната администрация и достъпа до обществена информация са приоритет. Тоест, има разбиране и нагласа. Осигуряването на публичност и прозрачност понякога е свързано с манталитет, дори с възпитание. Мисля, че постепенно подобни проблеми ще се преодолеят и администрациите ще станат по-отворени и по-услужливи. А дали е добра отчетността в публичните средства, ние проверяваме непрекъснато чрез нашите одити. От две години изготвяме и обобщен доклад за извършените финансови одити в министерствата, ведомствата и общините, който показва пълната картина и анализ на пропуските и слабите места. Смятаме обаче, че добрата отчетност трябва да е съчетана с ефективност на разходваните средства и работещият модел според нас е програмното бюджетиране - бюджетът да бъде съставян и отчитан като се вземат предвид резултатите, които трябва да се постигнат. Това означава публичните финанси да се предоставят на базата на политики и програми с ясно дефинирани цели. Само тогава можем да говорим за ефективност на изразходените средства.

 

Как се чувствате като част от общността на застъпниците за  свобода на информацията?

 

Щастливи сме да сме част от тази общност, защото смятаме, че свободният достъп до информация в едно демократично общество е дело на всички – не само на медиите, на организациите, на гражданите, но и на институциите в държавата. Опитваме се да разбием наслоено разбиране, че държавните институции не са достатъчно прозрачни. Радваме се, че успяваме и се надяваме със съвместни усилия и в бъдеще да „отключваме“ важна и полезна информация за обществеността!

 

 

Главните одитори Венцислава Томова и Катя Недялкова: „Най-голямото предизвикателство бе да видим ситуацията през погледа на гражданите“

 

Ден на правото да знам 2019
Одитният екип на Сметната палата

Какъв е екипът, провел одита?

Одитът е извършен от опитен екип със сериозни познания в осъществяването на оценка на ефективността на държавната администрация през призмата на интересите на обществото. При този одит е проучена и оценена също така и удовлетвореността на гражданите и бизнеса от осигурената публичност и прозрачност на държавната администрация и от достъпа до обществена информация. В екипа участваха двама главни одитори, двама старши одитори, одитор и стажант-одитор. Откриването на одита и по-голямата част от етапа на предварителното проучване ръководи Венцислава Томова. Представянето на програмата, извършването на етапа на изпълнение на одитната задача и изготвянето на проекта на одитен доклад бяха осъществени от Катя Недялкова като ръководител на одитния екип.

 

Какви бяха основните предизвикателства?

Големият обем от информация, който трябваше да се провери и анализира - публичността и прозрачността в дейността на всички 17 министерства, Администрацията на Министерски съвет и Държавна агенция „Електронно управление“, и също така да се извърши оценка на резултатите от национално представително изследване. Но може би най-голямото предизвикателство бе да разработим цялото изследване от една страна през погледа на обикновения потребител, така че да бъдем максимално полезни за гражданите, а от друга страна - да кажем спазени ли са нормативните изисквания.


Кои са основните ви препоръки към институциите за повишаване на прозрачността и достъпа до информация?

 

При одита са идентифицирани редица пропуски, оказващи влияние върху ефективността на действията за осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на администрациите и достъпа до обществена информация. В резултат на това на министър-председателя и на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ са дадени препоръки за подобряване на нормативната рамка, организацията и координацията за спазването на изискванията на ЗДОИ, в т.ч. по отношение на повторното използване на информацията от обществения сектор и Портала за отворени данни. Специален акцент в одитния доклад е необходимостта от подобряване на полезността и достъпността на информацията на интернет страниците на министерствата, включително за хората с увреждания и лицата, които не са български граждани. Част от препоръките са свързани именно с унифицирането на потребителските интерфейси, актуалността на данните и осигуряването на равен достъп до информация.

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.