Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Във връзка със зачестилите запитвания за задължеността на топлоснабдителните дружества по Закона за достъп до обществена информация, представяме на вниманието ви коментар по темата. 

 

Случай

Въпросът, който ме интересува е имам ли право да поискам информация по реда на ЗДОИ от „Топлофикация София“ ЕАД и може ли да се счита за търговска тайна договор, сключен  между Топлофикация и дружество за дялово разпределение?

 

Коментар

 

Задължена ли е да предоставя информация „Топлофикация София“ ЕАД и в какво качество

Търсенето  на информация от т.нар. дружества - монополисти винаги представлява сериозен обществен интерес. Може да се твърди, че последните няколко години съществува развитие по тази тема, най-вече с оглед възникналите нови възможности за търсене на информация от такива дружества. До последните сериозни изменения в ЗДОИ през 2008  получаването на подобна информация бе почти невъзможно, поради липсата на правна уредба, която да включва тези  дружества сред  задължените по закон субекти. С цитираните изменения в ЗДОИ беше разширен кръга на задължените да предоставят информация, като промяната, която е относима към съответния случай е в разпоредбата на чл.3 ал.2 т.1 от ЗДОИ. Във въпросната разпоредба освен публичноправните субекти, бяха добавени като задължени и публичноправните организации. Трябва да се има предвид, че разликата между двата термина е съществена. В единия случай става въпрос за институции, на които със специален закон са възложени определени властнически правомощия, като Националната здравноосигурителна каса, Националният осигурителен институт, Централната избирателна комисия и др. Колкото до публичноправните организации и какво точно представляват те научаваме чрез въведената в §1 т.4 от ДР на закона дефиниция. Съгласно тази разпоредба публичноправна организация е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:

а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки;

б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки;

в) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице. 

 

С оглед тази дефиниция може да се твърди, че Топлофикация София“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация, тъй като въпросното дружество е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и е с изцяло общински капитал.

 

Съдебна практика

Аналогично е становището на Административен съд София – град за задължеността на дружеството по дело, заведено срещу отказ на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да предостави информация по заявление, подадено от гражданина Юлиан Цанков. В решението на съда с № 2598 от 14.05.2012 е посочено: „Столична община е едноличен собственик на капитала на дружеството /това обстоятелство се установява от публичния търговски регистър/ и възложител на обществени поръчки по чл.7 от ЗОП и в това си качество тя определя управителните и контролните органи на дружеството и упражнява управленски контрол върху него. Тези предпоставки са достатъчни да се определи „Топлофикация София“ ЕАД като публичноправна организация по смисъла на §1 т.4 на ДР на ЗДОИ.“

 

Какво да се има предвид, когато се твърди наличие на търговска тайна

Въпросът дали един договор може да бъде отказан на основание търговска тайна би следвало да се разглежда в контекста на конкретен случай с оглед изследване на посочваните от отказващия мотиви и реални основания за това. Принципно разгледан, той обхваща следните задължителни обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени.

 

Съгласно разпоредбата на чл.17 ал.2 от ЗДОИ не подлежи на предоставяне, освен в случаите на надделяващ обществен интерес, информацията, която представлява търговска тайна и чието предоставяне би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Следва да се има предвид обаче, че простото позоваване на цитираната разпоредба не е достатъчно, за да се установи със сигурност, че такава опасност съществува. Съгласно ал.3 на същата разпоредба, когато отказват достъп до обществена информация на основание ал. 2, задължените субекти са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците. Което означава, че изтъкването на подобно основание за отказ, без да е подкрепено с конкретни факти, не представлява нищо повече от едно голословно твърдение.

 

Другият съществен момент е необходимостта от отчитане на съществуващата законовата презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на подобна информация. По силата на закона и по конкретно §1, т.5, б. Е от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗДОИ до доказване на противното винаги е налице надделяващ обществен интерес от разкриване на информация,  свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект.

                                       

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.