Разговор с говорителя на Агенция „Митници" и директор на Дирекция „Административно обслужване" по повод номинацията за антинаграда „Вързан ключ" за Деня на правото да знам 2017

Тамара Влайкова
Тамара Влайкова, говорител на Агенция „Митници" и директор на Дирекция „Административно обслужване"

За разлика от други институции, които игнорират номинациите за антинагради, част от кампанията на ПДИ за повече отчетност и прозрачност в управлението, от Агенция „Митници" уважиха поканата ни да присъстват на церемонията на 28 септември и да споделят какъв е бил ефектът от тази номинация за развитието на практиките по достъп до информация в институцията, каква е съществуващата процедура и какви усилия се полагат за постигане на високо ниво на активна прозрачност.

Как възприехте номинацията за антинаграда за Деня на правото да знам?


Подобна номинация е смущаваща. Изследванията за активната прозрачност на Програма достъп до информация са коректив за нас. Благодарение на тях сериозно подобрихме сайта си, оттам се повиши и рейтингът ни за активна прозрачност. Резултатите от последното проучване показват, че Агенция „Митници" е първа от институциите, създадени със закон. В това отношение се стараем да запазим темпото, да надградим постигнатото и това да личи и в следващи изследвания. Стараем се да прилагаме ефективно Закона за достъп до обществена информация, въпреки че срещаме сериозни трудности. В същото време номинацията беше изключително стимулираща. Тя стана повод да видим, че има някакъв проблем.

Директорът на агенцията разпореди проверка на инспектората по решението по ЗДОИ, за което бяхме номинирани. Заключението бе, че е необходимо да създадем вътрешни правила за работа по запитванията по ЗДОИ. Правилата трябва да разпишат подробно процеса на подготовка на отговорите, в който да бъдат въвлечени повече звена. Към момента това основно се извърша от правния отдел. С тези правила ще се минимизира максимално субективната преценка на даден юрисконсулт, тълкувайки нормите и подготвяйки проекта на решение. В тази връзка Министерство на финансите има добре изградена практика, която бе призната и с наградата „Златен ключ", която получиха на 28 септември. Там също специализираната дирекция, дирекция „Връзки с обществеността" и правната дирекция заедно подготвят, всеки в рамките на своята компетентност, съответните отговори по заявленията по ЗДОИ.

 

Каква е в момента процедурата за разглеждане на заявления за достъп до информация в Агенция „Митници"?


Обикновено отговорите се подготвят от специализираната администрация и правния отдел, като те рядко минават през звеното „Връзки с обществеността". Основните проблеми, които се срещат при работата със ЗДОИ, са много добре изследвани в една от книгите на ПДИ за съдебната практика по законодателството за достъп до информация. Въпреки че тя е издадена преди пет години, проблемите са актуални и към момента. Тези проблеми не са само за Агенция „Митници". Те са за всички задължени по закона лица. Първият проблем е намирането на баланса между обществения интерес и интереса на третите лица. Агенция „Митници" обикновено оперира с информация, която често засяга трети лица – икономически оператори. Другият проблем е в стилистиката на отговорите по ЗДОИ. Когато не си достатъчно ясен се създава усещане, че нещо се прикрива, че нещо не е така, както трябва да бъде. Когато станах говорител на агенцията си дадох сметка колко е важно не само това, което се казва, а и как се казва. В тази връзка Агенция „Митници" сериозно ще работи върху това отговорите по ЗДОИ да бъдат по-ясни и разбираеми за адресатите. В крайна сметка нашата номинация беше за абсурден отговор. Случаят напомня за случая с Дийп пърпъл, които бяха осъдени от руските власти, че изпълняват песните си без договор за авторски права. А то няма как, тъй като те са и автори, и изпълнители. Та и ние така – толкова буквално приложихме разпоредбите на ЗДОИ, че вместо да защитим едно абсолютно правилно решение на администрацията, което освен това беше и в полза на бизнеса, постигнахме обратен ефект – решението да звучи абсурдно и комично. Затова смятаме, че нашият проблем е веднъж да намерим баланса между обществения интерес и третите лица и също така да поработим върху това как звучим.

 

Каква информация най-често се търси от Агенция „Митници"?


Предоставяме широк спектър от информация. Това най-често е информация по европейското законодателство, Закона за акцизи и данъчни складове, Закона за митниците, Закона за държавния служител, подзаконови актове. Основно се търси достъп до служебна информация, свързана с действия, които са предприемани от Агенция „Митници". Като цяло наблюдаваме увеличаване на заявленията за достъп до информация. За изминалата година имаме 29 запитвания. Тази година, до началото на октомври, техният брой е вече 28. По принцип ние даваме, в по-големия процент от запитванията, пълен или частичен достъп. За двете години отказите ни са само осем.

 

Каква информация се налага да отказвате или заличавате?


Информация, касаеща трети лица, лични данни, информация представляваща търговска тайна или такава във връзка с ограниченията на Закона за статистиката.

 

Налага ли се да се обръщате често към съдебната практика?


Това е основен проблем на администрациите, който също е разгледан в книгата на ПДИ. Това е балансът между буквата и духа на закона и особено, когато се касае за преценка за наличието на надделяващ обществен интерес. Знаем дефиницията за надделяващ обществен интерес – налице е, когато информацията цели да разкрие корупция или злоупотреба с власт. В същото време, няма как органът, за който има подозрения за такова нещо, обективно да прецени надделяващия обществен интерес. Авторите в книгата съвсем вярно констатират, че тази преценка за надделяващ интерес основно се прави от административните съдилища. За администрацията е трудно да прецени. Обикновено съдът решава дали има налице такъв.

 

Мислите ли, че в България е необходим независим орган, който да наблюдава и координира изпълнението на закона?


Мисля, че трябва. Особено ако има правомощия да се произнесе като арбитражен и да не се стига до съдебно производство. Защото съдебният процес е по-тромав. Докато едно дело приключи и съдът разпореди да се предостави информацията се губи и обществения интерес. Много по-добре е, ако има подобно звено, което в много по-кратки срокове и в редуцирано производство да се произнесе. Също така би могъл да създава по-унифицирани стандарти, защото за държавната администрация са присъщи и консерватизма, и бюрократизма, и формализма. Тя не може да излезе от тази си рамка. Тя винаги следи буквата на закона, а забравя, че духът е най-висшата целесъобразност.

Администрациите са обучавани по ЗДОИ, но явно недостатъчно. Такъв орган би могъл да провежда и обучения. Освен обучение по отношение на тълкуването на разпоредбите на закона, би било добре да се включи и „ПР" обучение по отношение на изказа, на стилистиката на решенията по ЗДОИ.

 

Какви са краткосрочните цели, които Агенция „Митници" си е поставила по отношение на достъпа до информация и прозрачността?


Първото е да изпълним препоръките на инспектората и да създадем вътрешни правила за работа по ЗДОИ. Другото, което сме набелязали като мярка, е да изследваме задълбочено нашата съдебна практика по тези дела и да видим какви грешки най-често допускаме на всички дела, които не сме спечелили.  Оттам също да се набележат мерки за подобряване на практиката. Като цяло полагаме всекидневни усилия да бъдем по-прозрачни.

Агенция „Митници" и екипът ще положат максимални усилия догодина номинацията ни да бъде за „Златен ключ".

 

Какви са предизвикателствата, които срещате при поддържането на вашата интернет страница?


Основният проблем е свързан с проследяването на информацията. Имаме огромен обем от информация на сайта, която много често се променя. Това не винаги са само нормативни документи, които са изсипани в някакъв по-добре или по-зле организиран списък. Има много разяснителни бележки, много указания. Оттук идва и предизвикателството да държим добра връзка между бизнес дирекциите, както ги наричаме, това са тези дирекции, които се занимават пряко с митническата и акцизната дейност, и звеното за връзки с обществеността.  Тази пряка връзка е необходима, за да актуализираме сайта и естествено да превеждаме това, което качваме на по-разбираем език. Концепцията на Агенция „Митници" е развита така, че да има два сайта. Единият е официалният, който е визитката, а другият сайт е портал за нашите електронни услуги. Порталът се използва предимно от икономическите оператори, които вече работят с нас – внасят, изнасят, имат акцизни складове, занимават се с акцизни стоки. Те са на едно друго ниво – познават законодателството, знаят какво трябва да правят в сайта, подават електронни документи с електронни подписи. Комуникацията с Агенция „Митници", заради общата митническа политика на ЕС, се осъществява електронно. Остава една друга аудитория от начинаещи икономически оператори, на които информацията трябва да бъде представена по-опростено. В същото време тя е огромна по обем и се променя сравнително често.

 

Колко често?


Една секция се променя поне два или три пъти годишно. Това не е малко, при условие, че имаме десетки секции. Другият проблем е организацията на информацията. Затова в бъдещия ни сайт ще заложим на канализирането й в две посоки – за граждани и за бизнес. Така още при първата страница клиентът ще може да хване посоката, която е за него и оттам нататък да вижда само тази информация, която пряко го касае. Например, вносът на злато или износът на злато съществува в хипотеза при физическо лице, когато аз пренасям собствените си бижута, но съществува и в хипотезата търговия с благородни метали. Тогава ситуациите са много различни. Информацията, която трябва да се предоставя, е много различна. Пробвахме различни подходи относно комуникацията между звената. Предишният подход, който се оказа, че не работи добре, бе всяко звено да поддържа собствената си информация. Установихме, че това води до разностилие, до различни трактовки на правилата и в някои случаи до разсейване при обновяването. Когато дадена информация не се обновява на кратки срокове – седмично, месечно например, е нормално отговорните звена да забравят за нея. А и те нямат пряка връзка с клиентите. А пък звеното за връзки с обществеността или друго отговорно звено, което поддържа цялостно сайта, няма наблюдение кога трябва нещо да бъде обновено. Така се стига до ситуацията, когато се обновява по сигнали и на пожар.

 

Сега как се случват нещата?


Опитваме се да концентрираме в едно звено актуализацията на сайта, което товари повече съответното звено, но пък подсигурява еднаквост на информацията – да е добре написана, да е еднакво подредена и форматирана, за да изглежда добре и да се чете лесно. През известно време напомняме на дирекциите да обновяват информацията си. В общи линии – един координира цялата работа и мисли постоянно в тази посока и от всякъде хваща сламчици, включително в нашия всекидневен документооборот.

 

Как се справяте със сроковете за публикуване онлайн на определени категории информация след последните промени в ЗДОИ?


Това не е особен проблем, защото още при утвърждаването на документа се включва и точка, че той трябва да бъде публикуван на официалната интернет страница или на електронния портал. Така ние го виждаме още при съгласувателната процедура и имаме идея, че трябва да бъде публикуван документ в скоро време. Ние работим с електронно деловодство, така че след като документът влезе в системата, идва мигновено при нас и можем директно до го извлечем оттам и публикуваме на сайта.

 

Кога да очакват клиентите на услугите на Агенция „Митници" новият сайт?


Надяваме се през следващата година.

 

 

Въпросите зададе

Диана Банчева, ПДИ

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.