Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Статистика

 

През 2016 г. правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. През 2016 правният екип на ПДИ е подготвил 66 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (23 по случаи на граждани, 18 на НПО, 25 на журналисти).

 

Правният екип на ПДИ е изготвил 49 жалби. Първоинстанционни – 40 (Върховен административен съд – 5, Административен съд София-град – 18, Административен съд София-област – 2, Административни съдилища в страната – 15); касационни жалби – 8 и частни жалби - 1.

 

От изготвените 40 първоинстанционни жалби 25 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация, а тези срещу мълчалив отказ са 13.

 

Изготвени са две първоинстанционни жалби по случаи, които не са свързани с откази за достъп до информация. Жалба от името на група журналисти срещу заповед на председателя на Върховния административен съд (ВАС) в частта й, с която са одобрени Вътрешни правила за заличаване на личните данни в публикуваните съдебни актове в интернет страницата на съда. И жалба срещу решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за установяване на нарушение от страна на Георги Сербезов (Пловдив) при създаването на интернет сайт  zdoi.gkzj.org, в който е публикувана практика на ВАС по ЗДОИ.

 

В 54 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип е изготвил 17 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.

 

В периода са постановени 81 съдебни акта (решения - 68 и определения - 13) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 31, Административен съд – София град – 25, Административен съд София-област – 4, Административни съдилища в страната – 21). В 55 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 20 в полза на администрацията. В 6 случая съдът се е произнесъл частично в полза на търсещия информация и частично в полза на администрацията.

 

Към момента са насрочени съдебни заседания по 30 дела, водени с подкрепата на ПДИ (22 през 2017 г. и 8 през 2018 г.).

 

Следва представяне на всички съдебни актове, постановени по дела, водени с подкрепата на ПДИ през 2016. Делата са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт и са систематизирани според вида на търсената информация, отбелязана в скоби.

 

Градска среда, градоустройство и пътна инфраструктура

 

Румен Банков с/у МОСВ, ВАС определение[1] от 4 януари, оставя жалбата без разглеждане и прекратява по молба на жалбоподателя, поради отпаднал правен интерес – предоставена информация (договор по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”) - влязло в сила;

 

Весела Тончева с/у СО, ВАС решение[2] от 25 април, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (информация за преместваеми съоръжения в Борисовата градина) – влязло в сила, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Ивайло Хлебаров с/у Националната Компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), АССГ решение[3] от 13 май, отменя отказа и задължава да предостави (информация относно Автомагистрала „Струма“, свързана с 6 доклада, изготвени по договор между НКСИП и „Обединение Лот 3.2 Проект“) - касационна жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)[4] – а.д. № 10233/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 21.02.2018.

 

Ивайло Хлебаров с/у Националната Компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), АССГ решение[5] от 7 юни, отменя отказа и задължава да предостави (информация относно Автомагистрала „Струма“, свързана с 4 доклада, изготвени по договор между НКСИП и „Виа План - Амберг“ ) - касационна жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – а.д. № 10085/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 06.12.2017;

 

Будин Терезов с/у ДФ „Земеделие“, АССГ определение[6] от 23 август, оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото – не е платена държавната такса (договор между ДФ „Земеделие“ и община Раднево по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, община Раднево - Етап 1 Рехабилитация“) - влязло в сила;

 

Сдружение „Гражданска алтернатива – Елин Пелин“ с/у кмет Елин Пелин, АССО решение[7] от 4 октомври, отменя мълчаливия отказ и връща за произнасяне с указания (информация, свързана с изработването на Общ устройствен план на община Елин Пелин) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Мариета Сивкова с/у община Ямбол, АС Ямбол решение[8] от 18 ноември, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (конструктивно обследване на паметник на културата „Безистена“) - касационна жалба от община Ямбол, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Денница Кюранова с/у кмет на район „Лозенец“, София, АССГ решение[9] от 25 ноември, отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката за произнасяне с указания (информация за обществено обсъждане и обявяване на изработен нов подробен устройствен план за мемориален парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано.

 

Проверки и контролна дейност

 

Виктор Иванов (в. „24 часа“) с/у Правителствена информационна служба (ПИС), ВАС решение[10] от 4 февруари, оставя в сила решението за отмяна на отказа (доклади на МС за проверка в комплекс „Бояна“ и за спазване на работното време от администрацията на МС) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Сдружение „Инициатива за равни възможности” с/у кмет на район „Младост“, Варна, АС Варна решение[11] от 11 февруари, отменя отказа по т. 1 и 5 от заявлението и връща преписката за произнасяне, отхвърля жалбата по т. 2, 3 и 4 от заявлението (информация за премахване на незаконни постройки в квартал „Максуда“) - касационна жалба от нас – а.д. № 5865/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 17.05.2017;

 

Мартин Димитров и Петър Славов с/у  Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ, АССГ решение[12] от 9 март, отхвърля жалбата (информация за собственици на данъчни складове и техния капацитет) – касационна жалба от нас – а.д. № 4602/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 22.02.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у  Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР, АССГ решение[13] от 11 март, отменя отказа и задължава да предостави (информация за няколко оперативни разработки на силови групировки от началото на 90-те години) – касационна жалба от МВР – а.д. № 5752/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 18.10.2017;

 

Петър Пенчев с/у МИ, ВАС решение[14] от 18 март, оставя в сила решението на тричленния състав за отмяна на отказа (копия от издадените разрешения на фирма „Видекс“ АД за трансфер на оръжия в с. Горни Лом) – решението е окончателно;

 

Иван Петров с/у СО, АССГ решение[15] от 16 май, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за наказаните служители за неспазване наредбите на Столичен общински съвет) – касационна жалба от СО – а.д. № 10196/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 26.02.2018;

 

Сдружение „Инициатива за равни възможности” с/у кмет Благоевград, АС Благоевград решение[16] от 8 юли, отменя отказа и връща за произнасяне с указания (заповеди за премахване на незаконни строежи) – касационна жалба от кмета на Благоевград – а.д. № 10298/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 14.03.2018 г.;

 

Тодор Гроздев (в. „Знаме“) с/у Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), АС Пазарджик решение[17] от 13 октомври, отменя отказа и връща за произнасяне с указания (информация за  проверка от ГДИН през април 2016 в затвора в гр. Пазарджик, открила съществени нарушения) – касационна жалба от ГДИН – предстои образуване на дело във ВАС;

 

Десислава Лещарска (в. „Капитал“) с/у МРРБ, АССГ определение[18] от 17 октомври, оставя жалбата без разглеждане и прекратява поради просрочие (доклад от проверка на тръжни процедури за изграждането на два нови участъка от магистрала „Хемус”) - влязло в сила;

 

„Бивол“ с/у Агенция „Митници“, АССГ решение[19] от 19 октомври, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за износ на цигари на български производители за ОАЕ) – касационна жалба от Агенция „Митници“, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Мартин Димитров и Петър Славов с/у Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), АССГ решение[20] от 25 ноември, отхвърля жалбата, но признава Фонда за задължен субект по ЗДОИ (информация за лица на публични длъжности, цитирани в доклада на международната разследваща компания „Аликс партнърс“) – влязло в сила.

 

Разходване на публични средства

 

Мариета Сивкова с/у община Ямбол, ВАС решение[21] от 12 февруари, оставя в сила решението на АС Ямбол за отмяна на отказа (информация за приходите и разходите на община Ямбол по всички приключени съдебни дела в периода януари 2011 г. – декември 2013 г.) - решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Виктор Иванов (в. „24 часа“) с/у ДАНС, АССГ определение[22] от 15 март, оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява (получени бонуси от председателя на ДАНС през 2013 и 2014 г.) - влязло в сила;

 

Зарко Маринов (в. „Отзвук“) с/у кмет Смолян, АС Смолян решение[23] от 9 ноември, отменя мълчаливия отказ и връща за мотивирано писмено произнасяне (всички моментни и месечни протоколи по договора за почистване на града) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Юлиян Методиев с/у кмет Божурище, АССО решение[24] от 28 ноември, отменя отказа и връща за произнасяне с указания (информация за водените от и срещу община Божурище съдебни дела и разходите на общината по тези дела в периода 2007 – 2016) – касационна жалба от кмета, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Генка Шикерова с/у Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), АССГ решение[25] от 9 декември, отхвърля жалбата по т. 2 от заявлението, осъжда жалбоподателката на разноски в размер на 400 лв., отменя отказа по т. 1 от заявлението и връща преписката на ЦСМП за ново произнасяне с указания (т. 1 договор за поддръжка на автомобили, т. 2 цялата налична информация, свързана с изпълнението на договора) – касационна жалба от нас, предстои образуване на дело във ВАС.

 

Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество

 

Димитър Кацов с/у МЗХ, ВАС определение[26] от 25 януари, оставя без разглеждане касационната жалба на МЗХ и прекратява производството по делото (решения за промяна на предназначението на земеделски земи в землището на община Бяла, област Варна) – частна жалба от МЗХ, отхвърлена от петчленен състав на ВАС с окончателно определение от март 2016;

 

Александър Дунчев с/у МЗХ, ВАС решение[27] от 9 март, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (6 пазарни оценки на държавни имоти, предмет на разпоредителни сделки) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Димитър Кацов с/у МЗХ, ВАС определение[28] от 17 март, оставя в сила определението, с което е оставена без разглеждане касационната жалба на МЗХ и е прекратено производството по делото (решения за промяна на предназначението на земеделски земи в землището на община Бяла, област Варна) – определението е окончателно;

 

ПП „Зелените“ с/у гл. секретар на МТИТС, ВАС решение[29] от 18 април, отменя решението на АССГ за отмяна на отказа и отхвърля жалбата (всички договори, заедно с приложенията към тях, както и допълнителни споразумения, сключени между „Летище София“ ЕАД със 100 % държавно участие и „Авиокомпания Хемус Ер“ ЕАД за продажба на части от недвижим имот в местност „Летищен комплекс“ с площ 160 277 кв. м., собственост на „Летище София“ ЕАД, както и Допълнително споразумение № 2 от 29.08.2013 към Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт“ АД) – решението е окончателно;

 

Иван Петров с/у СО, ВАС решение[30] от 17 май, отменя решението на АССГ, отменя отказа и връща за предоставяне на достъп с указания (информация за изплатени застрахователни обезщетения на наематели на общински имоти) – решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Господари на ефира с/у кмет Благоевград, АС Благоевград решение[31] от 19 май, отменя отказа и задължава да предостави (информация за договора между общината и веригата Lafka за петна за поставяне на търговски обекти) – касационна жалба от кмета на Благоевград – а.д. № 10191/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 26.02.2018;

 

Генка Шикерова с/у Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), АССГ определение[32] от 24 октомври, отхвърля жалбата, тъй като не е спазен срокът за уточнение по заявлението (информация, отбелязана в сервизните книжки на автомобилите) – влязло в сила.

 

Околна среда

 

СНЦ” Сдружение за оптимизиране на правосъдието” с/у МОСВ, ВАС решение[33] от 5 януари, оставя в сила решението на тричленния състав за отхвърляне на жалбата (отмяна на становище на МОСВ по екологичната оценка на Общия устройствен план на община Варна) – решението е окончателно;

 

Гергана Богданова с/у МОСВ, ВАС решение[34] от 18 февруари, отменя отказа и изпраща за произнасяне с указания (информация за финансирания по Оперативна програма „Околна среда“ проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”) - касационна жалба от МОСВ;

 

Световен фонд за дивата природа с/у Дирекция Национален парк „Пирин“ (ДНП), АС Благоевград решение[35] от 3 май, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за изпълнението на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023) - влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Световен фонд за дивата природа с/у Дирекция Природен парк „Витоша“, АССГ решение[36] от 14 юни, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за изпълнението на договора за възлагане на актуализацията на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024) - влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Гергана Богданова с/у МОСВ, ВАС решение[37] от 11 юли, оставя в сила решението на тричленния състав за отмяна на отказа (информация за финансирания по Оперативна програма „Околна среда“ проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”) - решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Световен фонд за дивата природа с/у ДНСК, ВАС решение[38] от 11 юли, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (доклади от проверки за законността на обекти в ски-зона Банско в Национален парк „Пирин“) - решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Александър Дунчев с/у МОСВ, ВАС решение[39] от 29 август, отменя отказа и задължава да предостави (копие от анализ, касаещ уреждане на взаимоотношенията на държавата със собственици на обекти, разположени и въздействащи върху околната среда в националните паркове) – влязло в сила, информацията е предоставена.

 

Прозрачност и отчетност на администрацията

 

Иван Петров с/у Комисия за защита от дискриминация (КЗД), АССГ решение[40] от 6 януари, отхвърля жалбата (информация за  използването на държавния герб от КЗД, както и информация за местонахождението, състоянието и използването на сградата, в която се помещава КЗД) – влязло в сила;

 

ПДИ с/у Областен управител Габрово, ВАС протоколно определение[41] от 15 януари, обезсилва решението на АС Габрово за отхвърляне на жалбата на ПДИ и прекратява по молба за оттегляне на ПДИ, заради отпаднал правен интерес – влизане в сила на изменения в ЗДОИ, свързани с предоставянето на информация по електронен път правят безпредметен спора дали Област Габрово дължи предоставяне на информация по електронна поща (заповед за определяне на служител по ЗДОИ и копие от длъжностна характеристика) – определението е окончателно;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Кърджали, АС Кърджали решение[42] от 1 февруари, отхвърля жалбата (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) -  касационна жалба от нас – а.д. № 4072/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 14.06.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Габрово, АС Габрово решение[43] от 2 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) -  нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Сливен, АС Сливен решение[44] от 3 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Валентина Лукова с/у главен секретар МЗ, АССГ решение[45] от 8 февруари, отменя отказа по т. 1 от заявлението, изпраща за ново произнасяне с указания, отхвърля жалбата по т. 2 и осъжда жалбоподателката на 145 лв. разноски (т. 1 заповед за сформиране на  работна група за изработване на проект на Наредба за условията за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, т. 2. дата на създаване на работната група, нейният състав, проведените заседания и взетите решения) – касационна жалба от нас – а.д. № 4697/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 04.10.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Стара Загора, Ас Стара Загора решение[46] от 17 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от МВР Стара Загора – а.д. № 4487/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 18.09.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Плевен, АС Плевен решение[47] от 23 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Ловеч, АС Ловеч определение[48] от 24 февруари, оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото, тъй като в НБД „Население” се установява, че лице с имена Йово Атанасов Николов не съществува (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - влязло в сила;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Пловдив, АС Пловдив определение[49] от 24 февруари, оставя жалбата без разглеждане и прекратява, тъй като исканата информация не е обществена (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - нямаме данни дали определението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Варна, АС Варна решение[50] от 25 февруари, обявява нищожността на отказа, отхвърля жалбата в останалата част, осъжда жалбоподателя на 300 лв. разноски (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от нас – а.д. № 5916/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 25.10.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Пазарджик, АС Пазарджик решение[51] от 2 март, отменя отказа и задължава да предостави (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от МВР Пазарджик – а.д. № 4491/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 27.09.2017;

 

Мариета Сивкова с/у община Ямбол, ВАС решение[52] от 29 март, оставя в сила решението на АС Ямбол за отмяна на отказа (копие от извънсъдебна спогодба между общината и строителна фирма) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Велико Търново, АС Велико Търново решение[53] от 29 март, отхвърля жалбата и осъжда Йово Николов на 100 лв. разноски (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от нас – а.д. № 7186/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 11.10.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Бургас, АС Бургас решение[54] от 30 март, отменя отказа и задължава да предостави (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от МВР Бургас – а.д. № 718882016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 03.10.2016;

 

Юлиан Христов (OFFNews) с/у Национална служба за охрана (НСО), АССГ решение[55] от 28 април, отменя отказа по т. 2, 4 и 6 от заявлението и задължава да предостави достъп, отхвърля жалбата по т. 5 и осъжда Христов на 75 лв. разноски (информация за охраната на Лютви Местан) – касационна жалба от НСО – а.д. № 780282016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 11.10.2017;

 

ПДИ с/у кмет Благоевград, АС Благоевград решение[56] от 1 август, обявява за нищожен отказа и връща за произнасяне с указания (копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота) – касационна жалба от кмета на Благоевград – а.д. № 11522/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 14.03.2018;

 

Иван Петров с/у СО, ВАС решение[57] от 19 октомври, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (заповед за назначаване на Петър Диков за гл. архитект на СО) – решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Бургас, ВАС решение[58] от 3 ноември, обезсилва решението на АС Бургас за отмяна отказа на МВР Бургас и прекратява, тъй като в „Националния регистър на българските лични документи” не фигурира лице с имена Йово Атанасов Николов, поради което липсва субект на правото (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - решението е окончателно;

 

Боряна Христова с/у СО, АССГ решение[59] от 7 ноември, отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне с указания (копие от декларация за конфликт на интереси на заместник кмет на СО) - касационна жалба от СО, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Юлиян Методиев с/у кмет Божурище, АССО определение[60] от 14 декември, оставя жалбата без разглеждане и прекратява, тъй като исканата информация не е обществена (информация за публикуването на интернет страницата на общината на публичните регистри, които същата поддържа) – частна жалба от нас, предстои образуване на дело във ВАС.

 

Вземане на решения

 

Тодор Мадолев с/у главен секретар на МК, АССГ решение[61] от 4 май, отменя отказа и задължава да предостави (информация, свързана с проведен конкурс за  директор на Драматично-куклен театър – Плевен) – касационна жалба от МК – а.д. № 7844/2016 на ВАС, пето отделение, насрочено за 15.11.2017;

 

Таня Петрова (в. „Сега“) с/у Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ на МФ, АССГ решение[62] от 29 юни, отменя отказа и задължава да предостави (финансови обосновки към проекти на МС за нормативни актове) – касационна жалба от МФ – а.д. № 10353/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 28.02.2018;

 

Юлиян Методиев с/у Общински съвет Божурище, ВАС решение[63] от 10 октомври, оставя в сила решението на АССО за отмяна на отказа (всички докладни записки на Общинския съвет, сортирани по сесии, за периода 20.02.2005 - 20.02.2015) - решението е окончателно.

 

Публичноправни субекти/ организации

 

Мартин Димитров и Петър Славов с/у БНБ, ВАС решение[64] от 20 януари, отменя отказа по т. 1 и 2 от заявлението и връща за предоставяне на достъп, отхвърля жалбата по т. 3 и 4 от заявлението (информация за методиката за определяне на възнагражденията в БНБ и  размер на изплатените възнаграждения през 2014 и 2015 на членовете на УС и на управителя на БНБ) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Вихрен Михайлов с/у „Народно Читалище Просвета 1925 – Мездра”, АС Враца определение[65] от 23 март, оставя без разглеждане и прекратява поради оттегляне на жалбата предвид представената в заседанието информация (договор по силата, на който НЧ "Просвета 1925 - Мездра" предоставя счетоводни услуги на НЧ "Колката", с. Люти Брод) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Иван Петров с/у Център за градска мобилност (ЦГМ), АССГ решение[66] от 26 май, отменя отказа и връща за ново произнасяне и предоставяне на достъп (Инструкция за реда и начина на работа на контролните органи по редовността на пътниците в обществения градски транспорт) – касационна жалба от ЦГМ – касационна жалба от ЦГМ – а.д. № 8024/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 31.01.2018;

 

Гергана Никленова с/у БНТ, ВАС решение[67] от 27 юни, отменя решението на АССГ, отменя отказа и изпраща преписката за предоставяне на достъп (информацията за броя и работата на журналистите в РТВЦ Пловдив) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Александра Маркарян (OFFNews) с/у БНБ, ВАС решение[68] от 29 август, отменя отказа и задължава да предостави (брутен и нетен размер на възнаграждението на управителя на БНБ) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Александър Илиев с/у „МБАЛ – Пирдоп“ АД, АССО решение[69] от 29 ноември, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (договори с наематели на обекти в болницата) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано.

 

Защита на животните

 

Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата“ с/у кмет Кюстендил, АС Кюстендил решение[70] от 20 януари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация свързана с приюта за безстопанствени животни в с. Радуловци) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

ГС „Активни за Перник“ с/у кмета на Перник, АС Перник решение[71] от 2 юни, отменя отказа по т. 9 от заявлението и задължава да предостави (договори по обществени поръчки за ограничаване на популацията от бездомни кучета) – нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано.

 

Банкова дейност

 

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у Пловдивски районен съд (ПРС), ВАС решение[72] от 18 май, оставя в сила решението на АС Пловдив за отмяна на отказа (информация за искания до ПРС за разкриване на банкова тайна) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Бранимир Морфов с/у БНБ, ВАС решение[73] от 29 август, отхвърля жалбата (копие от преценка /анализ/ за одобрение на придобиването от Корпоративна търговска банка на „Креди Агрикол България” ЕАД) – влязло в сила;

 

Съдебна власт

 

Галя Гиргинова („Съдебни репортажи“) с/у СГС, АССГ решение[74] от 9 февруари, отхвърля жалбата (информация за мотивите към присъда срещу Цветан Цветанов, Цветан Иванов, Камен Костов и Сергей Кацаров) – касационна жалба от нас – а.д. № 3415/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 10.05.2017;

 

Красен Николов (Mediapool) с/у Главен прокурор на РБ, АССГ решение[75] от 15 февруари, отменя мълчаливия отказ и връща за произнасяне с указания (информация, свързана със създаването на антикорупционно звено в прокуратурата, състава на това звено и свършената от него работа) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Галя Гиргинова („Съдебни репортажи“) с/у СГС, АССГ определение[76] от 17 февруари, оставя жалбата срещу мълчаливия отказ без разглеждане и прекратява, тъй като заявлението е законосъобразно, препратено на апелативния съд (информация за мотивите към присъда срещу Цветан Цветанов) – влязло в сила;

 

Ралица Петрова (сп. „Правен свят“) с/у СГП, ВАС решение[77] от 18 април, отменя решението на АССГ, отменя отказа и връща за ново произнасяне (кой е наблюдаващият прокурор, който е разпоредил на ДАНС да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента Росен Плевнелиев във връзка с негова среща във Виена с представител на EVN) – решението е окончателно;

 

Сдружение „Център на НПО в Разград“ с/у Висшия съдебен съвет (ВСС), ВАС решение[78] от 22 юни, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (копие от План за Кризисен ПР на ВСС) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Лора Филева (в. „Капитал“) с/у Софийска градска прокуратура (СГП), ВАС решение[79] от 21 ноември, отменя решението на АССГ, отменя отказа по т. 1, 2 и 3 от заявлението и връща за ново произнасяне с указания (информация за дейността на Делян Пеевски като следовател) – решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена.

 

Социално подпомагане

 

Асоциация за детско развитие чл. 24 с/у АСП, АССГ решение[80] от 15 януари, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за проект „И аз имам семейство“ и други проекти и програми насочени към развитие на приемната грижа) – касационна жалба от АСП – а.д. № 2720/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 10.05.2017.

 

Защита на лични данни

 

Георги Сербезов с/у АССГ, ВАС решение[81] от 15 август, оставя в сила решението на АССГ, с което е отменено решението на КЗЛД за отхвърляне на жалбите на двама граждани срещу Георги Сербезов (нарушение на лични данни в платформата с практика на ВАС - zdoi.gkzj.org) – решението е окончателно, с Решение № Ж-63/Ж-95 от 17.11.2016 КЗЛД установява нарушение – жалба до АССГ, предстои образуване на дело в АССГ.

 

Повторно използване на информация от обществения сектор

 

Петко Циков с/у НС, ВАС решение[82] от 21 ноември, оставя в сила решението на АССГ за отхвърляне на жалбата (копие от цялата структурирана база данни, използвана от интернет страницата на Народното събрание – parliament.bg) – решението е окончателно.[1]    Определение № 36/04.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3242/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[2]    Решение № 4897/25.04.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3220/2015 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[3]    Решение № 3265/13.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 37 състав по а.д. № 2396/2016 г., съдия Славина Владова

[4]    На 7 април 2016 г. НС приема на второ четене ЗИД на Закона за пътищата, с който е закрита Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", а дейността й се поема от Агенция "Пътна инфраструктура".

[5]    Решение № 3857/07.06.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 2396/2016 г., съдия Диляна Николова

[6]    Определение № 4735/23.08.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 5594/2016 г., съдия Калина Пецова

[7]    Решение № 863/04.10.2016 г. на АССО, Шести състав по а.д. № 509/2016 г., съдия Вергиния Димитрова

[8]    Решение № 143/18.11.2016 г. на АС Ямбол, Пети състав по а.д. № 189/2016 г., съдия Д. Стаматова

[9]    Решение № 7404/25.11.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 50 състав по а.д. № 7410/2016 г., съдия Весела Николова

[10]  Решение № 1167/04.02.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8434/2015 г., съдия-докладчик Анна Димитрова

[11]  Решение № 264/11.02.2016 г. на АС Варна, 22 състав по а.д. № 3248/2015 г., съдия Янка Ганчева

[12]  Решение № 1614/09.03.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 740/2016 г., съдия Луиза Христова

[13]  Решение № 1704/11.03.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав по а.д. № 3283/2015 г., съдия Красимира Милачкова

[14]  Решение № 3085/18.03.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 354/2016 г., съдия-докладчик Калина Арнаудова

[15]  Решение № 3321/16.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав по а.д. № 11907/2015 г., съдия Стефан Станчев

[16]  Решение № 1018/08.07.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 190/2016 г., съдия Серафимка Мадолева

[17]  Решение № 522/13.10.2016 г. на АС Пазарджик, ІV състав по а.д. № 488/2016 г., съдия Васко Нанев

[18]  Протоколно определение № 147/17.10.2016 г. на АССГ, Второ отделение по а.д. № 6250/2016 г., съдия Калина Пецова

[19]  Решение № 6342/19.10.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 6170/2016 г., съдия Мария Николова

[20]  Решение № 7427/25.11.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 35 състав по а.д. № 11861/2015 г., съдия Миглена Недева

[21]  Решение № 1576/12.02.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3549/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[22]  Определение № 1500/15.03.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 1943/2016 г., съдия Луиза Христова

[23]  Решение № 299/09.11.2016 г. на АС Смолян по а.д. № 180/2016 г., съдия Добринка Грибачева

[24]  Решение № 1097/28.11.2016 г. на АССО, Първи състав по а.д. № 940/2016 г., съдия Мария Попова

[25]  Решение № 7822/09.12.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 28 състав по а.д. № 6397/2016 г., съдия Антони Йорданов

[26]  Протоколно определение от 25.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1005/2015 г., съдия-докладчик Илияна Дойчева

[27]  Решение № 2573/09.03.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1386/2015 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[28]  Определение № 3065/17.03.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 2605/2016 г., съдия-докладчик Ваня Анчева

[29]  Решение № 4527/18.04.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6231/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[30]  Решение № 5898/17.05.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5305/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[31]  Решение № 899/19.05.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 153/2016 г., съдия Марияна Мицева

[32]  Определение № 5844/24.10.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 30 състав по а.д. № 6396/2016 г., съдия Любка Стоянова

[33]  Решение № 59/05.01.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – І колегия по а.д. № 8815/2015 г., съдия-докладчик Албена Радославова

[34]  Решение № 1841/18.02.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 2684/2015 г., съдия-докладчик Мариета Милева

[35]  Решение № 639/03.05.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 8/2016 г., съдия Мария Тодорова

[36]  Решение № 4119/14.06.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 23/2016 г., съдия Веселина Женаварова

[37]  Решение № 8750/11.07.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 4907/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[38]  Решение № 8555/11.07.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7044/2015 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[39]  Решение № 9591/29.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11143/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[40]  Решение № 88/06.01.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав по а.д. № 1552/2015 г., съдия Мартин Аврамов

[41]  Протоколно определение от 15.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 42/2016 г., съдия-докладчик Мариета Милева

[42]  Решение № от  01.02.2016 г. на АС Кърджали по а.д. № 176/2015 г., съдия Айгюл Шефки

[43]  Решение № 2/02.02.2016 г. на АС Габрово по а.д. № 248/2015 г., съдия Светлозар Рачев

[44]  Решение № 6/03.02.2016 г. на АС Сливен по а.д. № 373/2015 г., съдия Детелина Бозукова

[45]  Решение № 703/08.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 38 състав по а.д. № 7198/2015 г., съдия Татяна Жилова

[46]  Решение № 18/17.02.2016 г. на АС Стара Загора, VІ състав по а.д. № 508/2015 г., съдия Райна Тодорова

[47]  Решение № 81/23.02.2016 г. на АС Пазарджик, ІV състав по а.д. № 990/2015 г., съдия Полина Богданова-Кучева

[48]  Определение № от 24.02.2016 г. на АС Ловеч, VІ състав по а.д. № 277/2015 г., съдия Любомира Кръстева

[49]  Определение № 337/24.02.2016 г. на АС Пловдив, ІІ отделение, ХІІІ състав по а.д. № 3132/2015 г., съдия Георги Пасков

[50]  Решение № 385/25.02.2016 г. на АС Варна, 2 състав по а.д. № 3571/2015 г., съдия Веселина Чолакова

[51]  Решение № 90/02.03.2016 г. на АС Пазарджик, ІV състав по а.д. № 894/2015 г., съдия Васко Нанев

[52]  Решение № 3541/29.03.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3046/2015 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[53]  Решение № 90/29.03.2016 г. на АС Велико Търново, Втори състав по а.д. № 844/2015 г., съдия Георги Чемширов

[54]  Решение № 560/30.03.2016 г. на АС Бургас, 20 състав по а.д. № 2405/2015 г., съдия Хр. Христов

[55]  Решение № 2929/28.04.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 2082/2016 г., съдия Луиза Христова

[56]  Решение № 1160/01.08.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 232/2016 г., съдия Иван Шекерлийски

[57]  Решение № 10947/19.10.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9192/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[58]  Решение № 11784/03.11.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7188/2016 г., съдия-докладчик Боян Магдалинчев

[59]  Решение № 6822/07.11.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 7346/2016 г., съдия Десислава Корнезова

[60]  Определение № 1165/14.12.2016 г. на АССО, Трети състав по а.д. № 941/2016 г., съдия Мария Желязкова

[61]  Решение № 3048/04.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав по а.д. № 11413/2015 г., съдия Стефан Станчев

[62]  Решение № 4562/29.06.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 4499/2016 г., съдия Миглена Николова

[63]  Решение № 10471/10.10.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9081/2015 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[64]  Решение № 652/20.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9103/2015 г., съдия-докладчик Марина Михайлова

[65]  Протоколно определение от 23.03.2016 г. на АС Враца, ІV състав по а.д. № 26/2016 г., съдия Жанета Малинова

[66]  Решение № 3583/26.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 11746/2015 г., съдия Галин Несторов

[67]  Решение № 7785/27.06.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7949/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[68]  Решение № 9592/29.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3248/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[69]  Решение № 1106/29.11.2016 г. на АССО, Седми състав по а.д. № 593/2016 г., съдия Емил Димитров

[70]  Решение № 15/20.01.2016 г. на АС Кюстендил по а.д. № 286/2015 г., съдия Иван Демиревски

[71]  Решение № 235/02.06.2016 г. на АС Перник по а.д. № 225/2016 г., съдия Слава Георгиева

[72]  Решение № 5974/18.05.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5809/2015 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[73]  Решение № 9594/29.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 12751/2014 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[74]  Решение № 718/09.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 12030/2015 г., съдия Луиза Христова

[75]  Решение № 851/15.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 36 състав по а.д. № 9569/2015 г., съдия Весела Андонова

[76]  Определение № 928/17.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 12031/2015 г., съдия Калина Пецова

[77]  Решение № 4555/18.04.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3215/2015 г., съдия-докладчик Виолета Главинова

[78]  Решение № 7525/22.06.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6930/2015 г., съдия-докладчик Илияна Дойчева

[79]  Решение № 12562/21.11.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11496/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[80]  Решение № 311/15.01.2016 г. на АССГ, Първо отделение, 6 състав по а.д. № 9361/2014 г., съдия Боряна Бороджиева

[81]  Решение № 9498/15.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7031/2015 г., съдия-докладчик Виолета Главинова

[82]  Решение № 12563/21.11.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10990/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.