Кирил Терзийски, ПДИ

Статистика

 

През 2019 правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. Подготвихме общо 69 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (33 – по случаи на граждани, 8 – на НПО, 25 – на журналисти, 2  - на фирми и 1 – на политическа партия).

 

През 2019 г. правният екип на ПДИ изготви 46 жалби. Първоинстанционни жалби – 35 (Административен съд София-град – 21 и Административни съдилища в страната – 14); касационни жалби – 4 и частни жалби - 7.

 

От изготвените 35 първоинстанционни жалби - 25 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация и 10 срещу мълчалив отказ.

 

В 71 случая от страна на ПДИ бе осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип на ПДИ изготви 23 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.

 

В периода са постановени 90 съдебни акта (67 решения и 23 определения) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 45, Административен съд – София град – 32, Административни съдилища в страната – 12 и Административен съд София-област - 1).

 

В 72 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 18 случая в полза на администрацията.

 

 

 

 

 

Към момента за 2020 са насрочени съдебни заседания по 6 дела, водени с подкрепата на ПДИ.

 

Важно е да се отбележи, че с изменения в чл. 40 от ЗДОИ (в сила от 01.01.2019) бе въведена нова ал. 3, съгласно която решението на административния съд по дела за достъп до информация не подлежи на касационно оспорване. По този начин отпадна касационната инстанция по дела за достъп до информация. В тази връзка всички решения, постановени от ВАС като касационна инстанция през 2019, бяха по касационни жалби подадени през 2017 и 2018.

 

Сред по-значимите дела през 2019 бяха двете дела на ЕС „За земята“ срещу откази на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) да предостави информация за средночасовите стойности (24 броя за всеки ден) за ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в София за различни периоди от време, които доведоха до промяна на практиката на институциите и безпроблемно предоставяне на подобна информация към момента. Делото на Сдружение „Национална мрежа за децата“ срещу Министерство на здравеопазването (МЗ), благодарение на което бе получена информация за закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и преминаването му към НЗОК. Двете спечелени дела на Росен Босев от в. „Капитал“ срещу откази на ИАОС да предостави информация за вноса на отпадъци в България. Делото на Светлозар Алексиев от София, благодарение на което бе получена информация за неустойките наложени на фирмата, ремонтирала ул. „Граф Игнатиев“. От изключителна важност бяха и делата, свързани с прозрачността на законодателния процес, а именно делото на Красен Николов от Mediapool срещу Министерство на правосъдието (МП) за достъп до информация, свързана с проекта за изменение на Закона за българското гражданство, с който бе предложено изменение в Изборния кодекс, въвеждащо 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори, както и делото на Асоциация „Прозрачност без граници“ срещу МП за достъп до становищата на органите, участвали в съгласувателна процедура по приемането на текст на проект на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Информация за съдебните решения по делата, водени с подкрепата на ПДИ, може да видите на: http://www.aip-bg.org/cases/Новини/2019/

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.