Кирил Терзийски, ПДИ

Статистика

През 2020 правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. 
Правният екип подготви 50 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (22 по случаи на граждани, 6 на НПО, 17 на журналисти и 5 на политическа партия).

През 2020 правният екип на ПДИ изготви 44 жалби.
Първоинстанционни жалби – 39 (Административен съд София-град – 27, Административни съдилища в страната – 9 и Върховен административен съд - 3), частни жалби - 5.

От изготвените 39 първоинстанционни жалби 25 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация и 14 срещу мълчалив отказ. 

В 35 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип изготви 6 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията. 

В периода са постановени 34 съдебни акта (23 решения и 11 определения) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 5, Административен съд - София град – 24 и Административни съдилища в страната – 5). 

В 23 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 9 случая в полза на администрацията. В 2 случая съдът се е произнесъл частично в полза на търсещия информация и частично в полза на администрацията.

Сред по-значимите дела бяха втората инстанция по делото на Генка Шикерова срещу отказ на МВР да предостави информация за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15-ти октомври 2016. Делото на Росен Босев (в. „Капитал“) срещу отказ на ИАОС да предостави информация за вноса на отпадъци в България в периода 2014-2019, която включва имената на фирмите-вносители, държава на произход и вид на отпадъка. Делото Таня Петрова (в. „Сега“) срещу отказ на Изпълнителна агенция по горите да предостави информация за неправомерно отпускане на държавна помощ при извършени сделки за замени на горски територии. Делото на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу отказ на Държавната консолидационна компания да предостави информация за разходването на 500 млн. лв., отпуснати с ПМС № 142/13.07.2018, за ремонт на язовири. Делото на Николай Неделчев (София) срещу отказ на Инспектората към Висшия съдебен съвет да предостави копие от акта на ИВСС, с който е приключила проверката по т.нар. казус „ЦУМ-гейт“, както и копие от пълния стенографски протокол на заседанието на ИВСС, на което конкретният казус е бил дискутиран и обсъждан. Делото на Спас Спасов (в. „Капитал“) срещу отказ на ДП „Пристанищна инфраструктура“ да предостави информация за споразумението, сключено с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна. 

Следва представяне на всички съдебни актове, постановени по дела, водени с подкрепата на ПДИ през 2020. Делата са систематизирани според вида на търсената информация, която е отбелязана в скоби и са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт.

Процес на вземане на решения

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у директора на Дирекция „Правни дейности“ при МП

Решение[1]  на АССГ от 3 февруари - отменя отказа и задължава да предостави исканата обществена информация (паметните бележки от срещите, проведени от членове на ВСС, председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор и неговите заместници, както и от всички други представители на съдебната власт, КОНПИ и КПКОНПИ с представители на Европейската комисия в рамките на експертните мисии в България по Механизма за сътрудничество и оценка, проведени от 1 януари 2007 до 19 март 2018). Решението е окончателно.

Градска среда, градоустройство и пътна инфраструктура


Мила Чернева (в. „Капитал“) с/у Столична община

Решение[2]  на АССГ от 14 февруари - отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за ремонта на вътрешно квартални улуци в столицата). Решението е окончателно.

Валери Христов (Кюстендил) с/у Община Кюстендил

Определение[3]  на ВАС от 25 февруари - отменя за втори път определение на Административен съд - Кюстендил за прекратяване на делото поради просрочие на жалбата и връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия (документи, свързани с издадено разрешение за поставяне на преместваем обект). Определението е окончателно.

Проверки и контролна дейност

Генка Шикерова с/у МВР

Решение[4]  на ВАС от 7 януари - оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (информация за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15 октомври 2016). Решението е окончателно, информацията е предоставена.

Биволь с/у Агенция „Митници“

Решение[5]  на АССГ от 20 януари - отхвърля иска на директора на агенцията за обявяване на нищожност на решението на АССГ за отмяна на отказа (информация за количеството български цигари, изнесени за конкретна фирма, регистрирана в Дубай, ОАЕ, през последните две години). Касационна жалба от директора на Агенция „Митници“.

Политическа партия „Движение Да България“ с/у НАП 2

Определение[6]  на АССГ от 22 юни - оставя жалбата без разглеждане и прекратява поради неизпълнение на съдебните указания за внасяне на такса и представяна на пълномощно (констатациите, съдържащи се в ревизионен акт на НАП от 06.06.2017, издаден на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД). Частна жалба от нас.

Определение[7]  на ВАС от 15 октомври - отменя определението на АССГ за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото, и връща делото на АССГ за продължаване на съдопроизводствените действия по него (констатациите, съдържащи се в ревизионен акт на НАП от 06.06.2017, издаден на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД). Определението е окончателно.

Таня Петрова (в. „Сега“) с/у Изпълнителна агенция по горите

Решение[8]  на АССГ от 2 септември - отменя отказа и връща преписката на ИАГ за ново произнасяне по заявлението (информация за 103 бенефициери, получили неправомерно държавна помощ при извършени сделки за замени на горски територии). Решението е окончателно.

Радмила Ковачева (Исперих) с/у кмета на Свищов

Решение[9] на Административен съд - Разград от 28 септември - отменя отказа и задължава да предостави (информация относно изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета и относно проведена акция по залавяне и транспортиране на безстопанствени кучета в Община Свищов в периода 01.05. - 10.05.2020). Решението е окончателно.

Разходване на публични средства

Емилия Димитрова (координатор на ПДИ) с/у Община Севлиево

Решение[10]  на Административен съд – Габрово от 17 януари - отменя отказа и връща за ново произнасяне (подробна справка за всички плащания, извършени от Община Севлиево за обезпечаване празниците на Севлиево през ноември 2019, която включва всички мероприятия, културни прояви, концерти, рекламни материали, медийни публикации и хонорари на ангажирани лица, по изява и платени публични средства). Решението е окончателно, информацията е предоставена.

Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу Държавната консолидационна компания


Решение[11]  на АССГ от 17 юли - отменя мълчаливия отказ и връща за произнасяне по същество (информация за разходването на сумата от 500 млн. лв., отпусната с ПМС № 142/13.07.2018, за ремонт на язовири). Решението е окончателно.

Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу КПКОНПИ


Решение[12]  на АССГ от 17 юли - отменя мълчаливия отказ и връща за произнасяне по същество (информация, описана в три точки, касаеща броя дела и обезщетения по ЗОДОВ в периода 2018-2019, съдебно-деловодни разноски по граждански дела в периода 2015-2019 и размера на изплатените бонуси през 2018 и 2019). Решението е окончателно.

Спас Спасов (в. „Капитал“) с/у ДП „Пристанищна инфраструктура“

Решение[13]  на Административен съд - Варна от 25 септември - отменя отказа и задължава да предостави (справка за споразумението между ДП „Пристанищна инфраструктура“ и „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна, технически проект, подизпълнители, цена). Решението е окончателно, информацията е предоставена.

Мила Чернева (в. „Капитал“) с/у ГДИН


Решение[14]  на АССГ от 6 октомври - отменя отказа и връща за ново произнасяне (договори за обществени поръчки за доставка на храни в затворите). Решението е окончателно.

Марио Миладинов (София) с/у ИА „Българска служба за акредитация“ 2

Решение[15]  на АССГ от 21 октомври - отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация, свързана с договори за обществени поръчки по Проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“). Решението е окончателно, информацията е предоставена.

Марио Миладинов (София) с/у ИА „Българска служба за акредитация“ 1

Решение[16]  на АССГ от 29 октомври - отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (подизпълнители и договори за обществени поръчки по Проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“). Решението е окончателно, информацията е предоставена.

Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество

Илиян Янков (Пазарджик) с/у кмета на Пазарджик

Определение[17]  на Административен съд - Пазарджик от 28 август - отменя отказа да разгледа заявлението и връща за произнасяне по същество (информация, свързана с отдаването на общински терен на концесия за тенис игрища). Определението е влязло в сила, информацията е предоставена.

Определение[18]  на Административен съд - Пазарджик от 25 септември - оставя без разглеждане молбата за допълване на определението и присъждане на разноски за правна помощ (информация, свързана с отдаването на общински терен на концесия за тенис игрища). Частна жалба от нас.

Околната среда

Росен Босев (в. „Капитал“) с/у ИАОС 2


Решение[19]  на АССГ от 8 януари - отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за вноса на отпадъци в България в периода 2014-2019, която включва имената на фирмите-вносители, държава на произход и вида на отпадъка). Решението е окончателно.

Петър Кърджилов (София) с/у АЯР 1


Определение[20]  на АССГ от 9 юли - отменя определението за даване ход на делото, оставя жалбата без разглеждане и прекратява (копия от „Окончателен доклад за оценка на събитието – изключване на турбогенератор във втория контур на Блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“, настъпило на 3.07.2019“ и „Окончателен доклад за оценка на събитието – изключване на две от главните циркулационни помпи във втори контур на Блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“, настъпило на 01.08.2019“). Частна жалба от нас.

Петър Кърджилов (София) с/у АЯР 2


Решение[21]  на АССГ от 22 октомври - отхвърля жалбата (окончателни доклади за резултатите от разследването и анализа на 2 събития в АЕЦ „Козлодуй“ през ноември 2019). Решението е окончателно.

Прозрачност и отчетност на администрацията

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у МВнР


Определение[22]  на ВАС от 14 май - прекратява делото и го изпраща по подсъдност на АССГ (информация за консулите и генералните консули на РБ). Определението не подлежи на обжалване.
Определение[23]  на АССГ от 9 юли - оставя жалбата без разглеждане поради просрочие и прекратява делото (информация за консулите и генералните консули на РБ). Частна жалба от нас.

Иван Петров (София) с/у Комисията за защита от дискриминация


Решение[24]  на АССГ от 23 октомври - отменя отказа и задължава в 14-дневен срок да предостави информация (хонорарите на адвокатите, представлявали комисията по дело пред ВАС, в което е бил атакуван Правилникът за устройство и дейността на КЗД). Решението е окончателно.

Фондация „Последната клетка“ с/у МЗХГ


Решение[25]  на АССГ от 7 декември - отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (копие от заповедта за създаване на работна група за подготовка на проект на наредба по чл. 26 от ЗЗЖ и информация за свършеното от работната група). Решението е окончателно.

Дейността на публичноправни субекти/ организации

Росен Босев (в. „Капитал“) с/у Центъра за градска мобилност 2


Решение[26]  на АССГ от 7 февруари - отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (протоколите от заседанията на Съвета на директорите на ЦГМ за 2015, 2016 и 2017). Решението е окончателно.

Марта Георгиева (общински съветник от СОС) срещу СО


Решение[27]  на АССГ от 23 юли - отменя частичния отказ и връща за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация за дейността на приютите за безстопанствени кучета в кварталите „Горни Богров“, „Слатина“ и „Сеславци“ по време на първия месец от извънредното положение). Решението е окончателно.

Дейността на съдебната власт

Български хелзинкски комитет с/у Върховна административна прокуратура


Решение [28]  на АССГ от 18 юни - частично отменя отказа и частично го потвърждава (информация за наказателни производства за умишлени убийства и телесни повреди, извършени по расистки и ксенофобски подбуди). Решението е окончателно.

Николай Неделчев (София) с/у ИВСС


Решение[29]  на АССГ от 16 юли - отменя отказа и задължава да предостави исканата информация (копие от акта на ИВСС, с който е приключила проверката по т.нар. казус „ЦУМ-гейт“, както и копие от пълния стенографски протокол на заседанието на ИВСС, на което конкретният казус е бил дискутиран и обсъждан). Решението е окончателно.

Димитър Стоянов („Биволь“) с/у Специализираната прокуратура


Определение[30]  на АССГ от 19 октомври - оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото (преписи от протоколите по съдебните заседания и копия от публично четените/изслушани веществени доказателства по делото „Недосегаемите 2“). Частна жалба от нас.

Петко Борджуков (София) с/у ВСС


Решение[31]  на АССГ от 18 ноември - отхвърля жалбата (достъп с цел повторно използване до цялата база данни на Регистъра на актовете на съдилищата). Решението е окончателно.

Неизпълнение на съдебно решение

Ралица Кацарска (ПДИ) с/у Дирекция „Сигурност“ на СО


Разпореждане[32]  на АССГ от 23 януари - оставя без уважение искането за налагане на глоба за неизпълнение на съдебно решение (информация за сумата, заплатена на СО от организатора на изложбата „Живите динозаври“ в парка на Военната академия в столицата). Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

_______________________________________

[1] Решение № 588/03.02.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 9385/2019 г., съдия Веселина Женаварова

[2] Решение № 964/14.02.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 12717/2019 г., съдия Веселина Женаварова

[3] Определение № 2990/25.02.2020 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1130/2020 г., съдия-докладчик Анна Димитрова

[4] Решение № 153/07.01.2020 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 13778/2018 г., съдия-докладчик Галина Карагьозова

[5] Решение № 393/20.01.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 59 състав по а.д. № 6958/2019 г., съдия Зорница Дойчинова

[6] Определение № 4513/22.06.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 3142/2020, съдия Цветанка Паунова

[7] Определение № 12772/15.10.2020 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9936/2020 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[8] Решение № 4775/02.09.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 28 състав по а.д. № 121/2020 г., съдия Антони Йорданов

[9] Решение № 105/28.09.2020 г. на Административен съд – Разград по а.д. № 122/2020 г., съдия Светла Робева

[10] Решение № 8/17.01.2020 г. на Административен съд – Габрово по а.д. № 312/2019 г., съдия Галин Кьосев

[11] Решение № 3962/17.07.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 2376/2020 г., съдия Десислава Корнезова

[12] Решение № 3946/17.07.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 2266/2020 г., съдия Калина Пецова

[13] Решение № 1359/25.09.2020 г. на Административен съд – Варна, XIX състав по а.д. № 1190/2020 г., съдия Марияна Бахчеванова

[14] Решение № 5133/06.10.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 5665/2020 г., съдия Калина Пецова

[15] Решение № 5689/21.10.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 6054/2020 г., съдия Стефан Станчев

[16] Решение № 5949/29.10.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 4900/2020 г., съдия Цветанка Паунова

[17] Определение № 1272/28.08.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, VI състав по а.д. № 360/2020 г., съдия Христина Юрукова

[18] Определение № 1419/25.09.2020 г. на Административен съд – Пазарджик, VI състав по а.д. № 360/2020 г., съдия Христина Юрукова

[19] Решение № 138/08.01.2019 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 10892/2019 г., съдия Цветанка Паунова

[20] Определение № 5154/09.07.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 30 състав по а.д № 12085/2019 г., съдия Любка Петрова

[21] Решение № 5728/22.10.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 3138/2020 г., съдия Галин Несторов

[22] Определение № 5616/14.05.2020 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 13455/2019 г., съдия-докладчик Здравка Шуменска

[23] Определение № 5142/09.07.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 52 състав по а.д. № 4090/2020 г., съдия Силвия Димитрова

[24] Решение № 5810/23.10.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 9282/2020 г., съдия Красимира Милачкова

[25] Решение № 6980/07.12.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 23 състав по а.д. № 9387/2020 г., съдия Антоанета Аргирова

[26] Решение № 741/07.02.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 572282019 г., съдия Галин Несторов

[27] Решение № 4107/23.07.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 59 състав по а.д. № 4639/2020 г., съдия Зорница Дойчинова

[28] Решение № 3065/18.06.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 13877/2019 г., съдия Цветанка Паунова

[29] Решение № 3941/16.07.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 12933/2019 г., съдия Веселина Женаварова

[30] Определение № 7896/19.10.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 4986/2020 г., съдия Веселина Женаварова

[31] Решение № 6492/18.11.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 8017/2020 г., съдия Галин Несторов

[32] Разпореждане № 628/23.01.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 30 състав по а.д. № 13499/2019 г., съдия Любка Петрова

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.