адв. Кирил Терзийски, ПДИСтатистика

 

През 2022 г. правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация.

 

През 2022 г. правният екип на ПДИ е подготвил общо 37 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (17 – по случаи на граждани, 5 – на НПО, 14 – на журналисти и 1 – на фирма).

 

През 2022 г. правният екип на ПДИ е изготвил общо 32 жалби. Първоинстанционни жалби – 29, от които 20 жалби до Административен съд София-град (АССГ) и 9 жалби до административни съдилища в страната; частни жалби – 2 и касационни жалби – 1.

 

От изготвените 29 първоинстанционни жалби – 26 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация и 3 – срещу мълчалив отказ.

 

През 2022 г. в 25 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип на ПДИ е изготвил 5 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.

 

В периода са постановени 32 съдебни акта (24 решения и 8 определения) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 4, Административен съд София-град – 22, и aдминистративни съдилища в страната – 6).

 

В 24 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 8 случая – в полза на администрацията.


Сред по-значимите дела през годината бяха делото на Съюза на съдиите в България (ССБ) срещу Висшия съдебен съвет (ВСС) за изплатените възнаграждения на членове на ВСС по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“. Делата на Николай Неделчев (София) срещу Софийска районна прокуратура (СРП) за разследването на спирането на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР). Делото на Александър Дунчев срещу Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за копия от годишните финансови планове на държавните горски стопанства. Делото на Драгомир Гелев (София) с/у Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за доклада за състоянието на частта от автомагистрала „Струма“, където през м. ноември 2021 г. катастрофира автобус с македонски граждани. Делото на гражданско движение „БОЕЦ“ с/у „Булгаргаз“ ЕАД за договорите за доставки на газ. Делото на Лора Филева (в. „Дневник“) с/у Министерски съвет (МС) за имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на премиера Кирил Петков. Делото на Красимир Крумов (OFFnews) с/у агенция „Митници“ за достъп до информация за количествата суров петрол, постъпили в страната през нефтен терминал „Росенец“ в последните 2 години.

 

Следва представяне на всички съдебни актове, постановени по дела, водени с подкрепата на ПДИ през 2022 г. Делата са систематизирани според вида на търсената информация, която е отбелязана в скоби, и са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт.

 

 

Информация за процеса на вземане на решения

 

Петър Кърджилов (София) с/у Министерство на енергетиката

 

Определение[1] на АССГ от 24 февруари – връща касационната жалба (доклад за изграждане на нова мощност в АЕЦ „Козлодуй“) – частна жалба от ПДИ.

 

Определение[2] на ВАС от 14 април – оставя в сила определението на АССГ за връщане на касационната жалба (доклад за изграждане на нова мощност в АЕЦ „Козлодуй“) – определението е окончателно.

 

Информация за градска среда, градоустройство и пътна инфраструктура

 

Марта Георгиева (София) с/у Гл. архитект на Столична община

 

Решение[3] на АССГ от 20 април – оставя жалбата без уважение (информация относно проекта за ПУП на парк „Борисова градина“) – решението е окончателно.

 

Драгомир Гелев (София) с/у Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Решение[4] на АССГ от 18 октомври – отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне по заявлението с указания за предоставяне на исканата информация (докладът за състоянието на частта от автомагистрала „Струма“, където през м. ноември 2021 г. катастрофира македонски автобус) – решението е окончателно, информацията е предоставена.

 

Информация за проверки и контролна дейност

 

Стела Бояджиева (София) с/у Министерство на правосъдието

 

Решение[5]на АССГ от 13 януари – отменя отказа и задължава да предостави исканата информация (доклади от проверки в Агенцията по вписванията в периода април – юли 2021 г.) – решението е окончателно, информацията е предоставена.

 

Мила Попдимитрова (сдружение „КАЖИ“) с/у Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

 

Решение[6] на АССГ от 17 февруари – отменя отказа и връща преписката на БАБХ за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация за извършените проверки за спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните в регистрираните към БАБХ животновъдни обекти, в които се извършва асистиращо хранене на патици и гъски за производство на черен дроб) – решението е окончателно.

 

Габриела Пападопова (сдружение „На Ти с Природата“) с/у Министерство на земеделието

 

Решение[7] на АССГ от 14 март – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (доклад и протокол от проверка във ферма за норки) – решението е окончателно.

 

Веселин Желев („Клуб Z“) с/у Министерство на икономиката и индустрията

 

Определение[8] на АССГ от 29 юни – оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото поради просрочие на жалбата (списък на издадените лицензи за износ на оръжия, боеприпаси, защитни средства и друга специална продукция) – частна жалба от ПДИ.

 

Определение[9] на ВАС от 12 октомври – отменя определението на АССГ за прекратяване на делото поради просрочие на жалбата и връща същото за продължаване (списък на издадените лицензи за износ на оръжия, боеприпаси, защитни средства и друга специална продукция) – определението е окончателно.

 

Решение[10] на АССГ от 20 декември – отхвърля жалбата (списък на издадените лицензи за износ на оръжия, боеприпаси, защитни средства и друга специална продукция) – решението е окончателно.

 

Красимир Крумов (OFFnews) с/у агенция „Митници“

 

Решение[11] на Административен съд – Шумен от 16 декември – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (количествата суров петрол, постъпили в страната през нефтен терминал „Росенец“ в последните 2 години) – решението е окончателно.

 

Александър Дунчев (София) с/у Изпълнителна агенция по горите

 

Решение[12] на АССГ от 20 декември – отхвърля жалбата (информация за установените с актове и протоколи нарушения при превоз на дървесина от 3 конкретни фирми) – решението е окончателно.

 

Информация за разходване на публични средства

 

Български институт за правни инициативи с/у МБАЛ Пазарджик

 

Определение[13] на ВАС от 10 март – отхвърля частната жалба на МБАЛ Пазарджик за присъждане на разноски (информация за разходването на средства за борба с COVID-19) – определението е влязло в сила.

 

Спас Спасов (в. „Дневник“) с/у „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД 3

 

Решение[14] на Административен съд – Варна от 24 март – отменя отказа и връща за ново произнасяне (копия от договорите с подизпълнители за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“) – решението е окончателно.

 

Сдружение „За Земята“ срещу „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 1

 

Решение[15] на АССГ от 5 април – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за плащания за студен резерв към дружества за производство на ел. енергия) – решението е окончателно.

 

Сдружение „За Земята“ срещу „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 2

 

Решение[16] на АССГ от 22 юли – отменя отказа и връща с указания за предоставяне (информация за плащания за студен резерв към дружества за производство на ел. енергия) – решението е окончателно.

 

Кристиян Юлзари (Русе) с/у Министерство на младежта и спорта (ММС)

 

Решение[17] на Административен съд – Русе от 1 декември – отхвърля жалбата (финансовите отчети на 4 НПО-та и одитните доклади по 4 проекта, финансирани от ММС по Националната програмата за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта) – решението е окончателно.

 

Информацията за управление и разпореждане с държавно и общинско имущество

 

Николай Неделчев (София) с/у Министерство на земеделието и храните

 

Решение[18] на АССГ от 7 април – отменя мълчаливия отказ и връща за предоставяне на пълен достъп до исканата информация (лицата, получили неправомерна държавна помощ при замени на горски земи) – решението е окончателно.

 

Катя Тосева (Великобритания) с/у Община Брезово

 

Решение[19] на Административен съд – Пловдив от 12 май – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (анекс към договор за продажба на общински имот – фурната в с. Свежен) – решението е окончателно.

 

Информация за прозрачност и отчетност на администрацията

 

Александър Дунчев (София) с/у Министерство на земеделието и храните

 

Определение[20] на АССГ от 15 юни – обявява отказа за нищожен и изпраща заявлението на Агенцията за публични предприятия  по компетентност (копия от годишните финансови планове на държавните горски стопанства) – определението е обжалвано от МЗХ в частта за присъдените на жалбоподателя разноски.

 

Определение[21] на ВАС от 13 октомври – прекратява делото по частната жалба на МЗХ в частта за разноските и изпраща делото на АССГ за произнасяне по искането на МЗХ за разноските – определението е окончателно.

 

Определение[22] на АССГ от 17 октомври – отхвърля искането на МЗХ за изменение в частта за разноските – определението не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Джамал Ахмедов (с. Борино) с/у кмет на Община Борино

 

Решение[23] на Административен съд – Смолян от 23 септември – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за брутното възнаграждение на кмета, председателя на ОбС и съветниците, както и за броя на служителите в общинската администрация) – решението е окончателно.

 

Лора Филева (в. „Дневник“) с/у Министерски съвет

 

Решение[24] на АССГ от 15 декември – отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона (имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на премиера Кирил Петков) – решението е окончателно.

 

Информация за дейността на публичноправни субекти/ организации

 

Анина Сантова (София) с/у „Софекострой“ ЕАД

 

Решение[25] на АССГ от 24 ноември – отменя частичния изричен отказ да бъде предоставена информация по т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9 от заявлението и задължава изпълнителния директор на „Софекострой“ ЕАД да предостави исканата информация в 7-дневен срок от получаването на съдебното решение (информация за сключваните от „Софекострой“ ЕАД договори за наем на техника от други дружества през последните 3 години) – решението е окончателно.

 

Гражданско движение „БОЕЦ“ с/у „Булгаргаз“ ЕАД

 

Решение[26] на Административен съд – Видин от 13 декември - отменя отказа и връща заявлението за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за доставките на газ и конкретно тези от ГАЗПРОМПРОЕКТ) – решението е окончателно.

 

Информация за дейността на съдебната власт

 

Николай Неделчев (София) с/у Софийска районна прокуратура 1

 

Решение[27] на АССГ от 28 януари – отменя отказа и връща преписката на СРП за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за разследването на спирането на програма „Хоризонт“ на БНР и относно това кой е упражнявал натиск върху изпълнителния директор на БНР) – решението е окончателно.

 

Съюза на съдиите в България с/у Висшия съдебен съвет

 

Решение[28] на АССГ от 16 февруари – отменя отказа и връща преписката на ВСС за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация за изплатените възнаграждения на членове на ВСС по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“) – решението е окончателно.

 

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у Министерство на правосъдието

 

Решение[29] на АССГ от 24 февруари – отменя отказа и задължава директорът на Дирекция „Правни дейности“ да предостави достъп до исканата информация (копия от паметните бележки от всички срещи през последните 15 години на представители на българската съдебна власт и представители на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка) – решението е окончателно.

 

Николай Неделчев (София) с/у Софийска районна прокуратура 2

 

Решение[30] на АССГ от 27 юли – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания за предоставяне на достъп (копие от постановление за отказ за образуване на досъдебно производство по случая със спирането на програма „Хоризонт“) – решението е окончателно.

 

Лора Филева (в. „Дневник“) с/у Върховна касационна прокуратура

 

Решение[31] на АССГ от 28 септември – отхвърля жалбата (информация за изявление на гл. прокурор от 28 януари, че има бум на престъпността) – решението е окончателно.

 

Николай Неделчев (София) с/у Върховна касационна прокуратура (ВКП)

 

Решение[32] на АССГ от 20 октомври – отменя отказа и връща преписката на ВКП за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за правилата за въвеждане на преписки в електронната деловодна система на Прокуратурата и правилата за засекретяване на преписки) – решението е окончателно.[1] Определение № 1556/24.02.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 2633/2021 г., съдия Галин Несторов

[2] Определение № 3599/14.04.2022 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3364/2022 г., съдия-докладчик Емил Димитров

[3] Решение № 2716/20.04.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 1638/2022 г., съдия Калина Пецова

[4] Решение № 5944/18.10.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 37 състав по а.д. № 6501/2022 г., съдия Адриан Янев

[5] Решение № 207/13.01.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 10042/2021 г., съдия Цветанка Паунова

[6] Решение № 937/17.02.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав по а.д. № 12236/2021 г., съдия Полина Величкова

[7] Решение № 1639/14.03.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 23 състав по а.д. № 10988/2021 г., съдия Антоанета Аргирова

[8] Определение № 5207/29.06.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 58 състав по а.д. 4627/2022 г., съдия Снежанка Кьосева

[9] Определение № 8871/12.10.2022 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9112/2022 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[10] Решение № 7869/20.12.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 58 състав по а.д. 4627/2022 г., съдия Силвия Мичева-Димитров

[11] Решение № от 16.12.2022 г. Административен съд – Шумен по а.д. № 259/2022 г., съдия Снежина Чолакова

[12] Решение № 7865/20.12.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 37 състав по а.д. № 9026/2022 г., съдия Адриан Янев

[13] Определение № 2268/10.03.2022 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11157/2021 г., съдия-докладчик Александър Митрев

[14] Решение № 361/24.03.2022 г. на Административен съд – Варна, XII състав по а.д. № 2449/2021 г., съдия Даниела Недева

[15] Решение № 2242/05.04.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 12138/2021 г., съдия Красимира Милачкова

[16] Решение № 5034/22.07.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. 4338/2022 г., съдия Десислава Корнезова

[17] Решение № 39/01.12.2022 г. на Административен съд – Русе, IV състав по а.д. № 388/2022 г., съдия Диана Калоянова

[18] Решение № 2304/07.04.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 25 състав по а.д. № 4342/2021 г., съдия Боряна Петкова

[19] Решение № 873/12.05.2022 г. на Административен съд – Пловдив, XIII състав по а.д № 2119/2021 г., съдия Георги Пасков

[20] Определение № 4808/15.06.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 4628/2022 г., съдия Луиза Христова

[21] Определение № 8964/13.10.2022 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8374/2022 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[22] Определение № 8109/17.10.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 4628/2022 г., съдия Луиза Христова

[23] Решение № (не се чете)/23.09.2022 г. Административен съд – Смолян по а.д. № 229/2022 г., съдия Красимира Селенова

[24] Решение № 7711/15.12.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 58 състав по а.д. № 5695/2022 г., съдия Снежанка Кьосева

[25] Решение № 7086/24.11.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 25 състав по а.д. № 4688/2022 г., съдия Боряна Петкова

[26] Решение № 139/13.12.2022 г. на Административен съд – Видин, I-ви състав по а.д. № 207/2022 г., съдия Антония Генадиева

[27] Решение № 477/28.01.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 11056/2021 г., съдия Десислава Корнезова

[28] Решение № 878/16.02.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 8555/2021 г., съдия Диляна Николова

[29] Решение № 1156/24.02.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 8058/2021 г., съдия Красимира Милачкова

[30] Решение № 5113/27.07.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 35 състав по а.д. № 2204/2022 г., съдия Миглена Недева

[31] Решение № 5524/28.09.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 72 състав по а.д. № 1889/2022 г., съдия Ева Пелова

[32] Решение № 6057/20.10.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 4826/2022 г., съдия Цветанка Паунова

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.