Резултати от проучване на ПДИ на активната прозрачност - септември ‘2019

Гергана Жулева,изпълнителен директор на ПДИ

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) създава задължения на всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт да публикува активно, без поискване, определени категории информация на своята интернет страница. Промените в ЗДОИ от декември 2015 г. детайлизираха и увеличиха задължителната за публикуване информация. Изпълнението на тези задължения обаче предполагаше подобряване на управлението на информационните масиви на институцията и ясни вътрешно институционални отговорности за публикуване на пълна и навременна информация. 


Законът детайлизира и изискванията към съдържанието на секции „Достъп до информация“ в интернет страниците на органите на власт. 

В периода август - септември 2019 г. екип на  ПДИ направи проучване на интернет страниците на районните администрации  на Столична община от гледна точка на задълженията за активно публикуване в ЗДОИ. 

Екипът на ПДИ досега не беше проучвал страниците на районните администрации в трите големи общини в България - София, Пловдив и Варна.  Във връзка с току-що миналите избори и за да отговорим на предложения на потребителите на резултатите от нашите проучвания на активната прозрачност, през лятото на 2019 г. подготвихме проучване на интернет страниците на районните администрации на Столична община.    

24-те районни администрации в София имат най-пряко взаимодействие с гражданите, предоставяйки значителен брой услуги. Прозрачността в тяхната работа е от изключително значение за упражняване на други права, за участие в обсъждания на политиките в районите на София, а също така за осъществяването на гражданския контрол върху работата на администрацията.  На това се гради и доверието в работата на органите на власт.   

Лидерът в политиките на прозрачност би трябвало да е голямата Столична община.  

Резултатите на проучването могат да бъдат разгледани на: https://data.aip-bg.org/surveys/ZH7W15/.

По много от индикаторите, включени в оценката на районните администрации, публикуването на информацията зависи от това дали Столична община е създала обща платформа и модели на публикуването. Пример в това отношение е поддържаният от направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община регистър на заповедите за разрешения за строеж: https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal

Нека разгледаме резултатите, свързани с наличието и съдържанието на секциите „Достъп до информация“   

Секции „Достъп до информация“ 

Поддържане на тези секции е задължително по ЗДОИ от 2008 г. 

След промените на закона от 2015 г. секциите „Достъп до информация“ придобиха важно значение. В тези секции трябва да е налична информация за това  към кого да се обърнат гражданите, когато търсят обществена информация в институцията  и как да го направят. В секцията трябва да могат да бъдат намерени вътрешните правила за работа по закона, нормативите за разходите, описание на реда за достъп до публичните регистри и бази данни, годишните отчети по ЗДОИ и др. (чл.15а, ал.2 на ЗДОИ). На администрациите беше  даден срок да подготвят новото съдържание на тези секции.  

Кой има секция?

От 24 районни администрации 19 поддържат такава секция в своята интернет страница. 

В пет районни администрации времето от 11 години не е било достатъчно, за да се създаде секцията. Това са райони Красна поляна, Младост, Овча купел, Банкя и Изгрев.Къде може да бъде намерена?

Важно за потребителите на институционалните интернет страници е лесно да намерят секцията „Достъп до информация“.  Проучването показва, че това е така само в 12 от 19 администрации, които са създали такава секция.       

В страницата на район Възраждане, намираме „Достъп до информация“ в секция „Услуги“. 

В Кремиковци, Надежда и Триадица секцията е намираема в раздел „Администрация“. В район Лозенец можем да я намерим в „Полезна информация“, а в район Средец е сред общата информация.    Съдържание на секция „Достъп до информация“ 

Законът за достъп до обществена информация от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., дава подробно описание на информацията, която трябва да бъде публикувана в тази секция.

  1. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията;
  2. Разяснителна информация за упражняването на правото на достъп до информация и реда и условията за повторно използване на информацията.
  3. Нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация (Заповед на министъра на финансите)
  4. Нормативите за разходите за повторно използване на информацията;
  5. Форматите, в които се поддържа информацията;
  6. Вътрешните правила относно достъпа до обществена информация;
  7. Годишните отчети за работа по ЗДОИ – получени заявления, откази и причините за отказите;
  8. Редът за достъп до публичните регистри, които поддържа съответната администрация.
  9. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите в които е достъпна;
  10. Списък на категориите информация представляващи служебна тайна.  

Резултатите от проучването показват, че нито една от районните администрации не поддържа пълното съдържание на секцията „Достъп до информация“, съответстващо на изискванията на закона. 

Контактна информация за подаване на заявления  

   

 
Както се вижда от обобщените резултати, макар 19 районни администрации да са създали секция „Достъп до информация“,  само  12 от тях  са публикували контактна информация и то непълна. 

Останалите 7 районни администрации, които имат секция, нямат публикувана контактна информация за звеното, което отговаря за достъпа до информация. Това са Възраждане, Искър, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Подуяне, Панчарево.    

Разяснителна информация за гражданите, как да упражняват правото си на достъп до информация е публикувана в 11 интернет страници. Това са районните администрации Витоша, Връбница, Илинден, Кремиковци, Надежда, Нови Искър, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.  

Но в 7 от случаите, тази информация е в скрит текст, който само при много силно желание ще бъде открит от търсещия информация. Само в 4 районни администрации – Витоша, Илинден, Кремиковци и Средец - тя е публикувана дружелюбно за потребителя.    Нормативи за разходите 

От 14  районни администрации, които са публикували информация за нормативите за разходите за достъп до информация, само 11 работят по действащата заповед на министъра на финансите (Заповед №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011). В Красно село, Лозенец и Нови Искър очевидно не са разбрали за нея и все още работят по отменената заповед от 2001 г. 

   

 

Що се отнася до нормативите за разходите за повторно използване на информацията и въобще информация за това право на гражданите, резултатите не са много впечатляващи. 

   


Вътрешните правила относно достъпа до обществена информация

От 14 районни администрации, които са публикували Вътрешни правила за достъп до информация, само 5 са ги съобразили с изискванията на ЗДОИ след промените през 2015 година. Това са Връбница, Надежда, Сердика, Студентски, Триадица.    

   


Годишните отчети за работа по ЗДОИ – получени заявления, откази и причините за отказите

От 19 района на Столична община, които имат секции за достъп до информация, само 11 са публикували годишните си отчети за работа по ЗДОИ.   

   

 

   


В рамките на проучването поискахме със заявления отчетите за работа по ЗДОИ за 2018 година. Какви са резултатите по заявленията може да прочетете в следващия материал в този бюлетин.  

Редът за достъп до публичните регистри, които поддържа съответната администрация

Важно условие за упражняването на правото на достъп до информация е свободния достъп до информацията от публичните регистри, които органът на власт поддържа актуални.  Само два от районите на София са публикували такъв текст – Връбница и Студентски. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които е достъпна 

За улеснение на потребителите, а и на администрациите, ЗДОИ предвиди изготвянето на списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които е достъпна информацията. Този списък би трябвало да се актуализира всяка година. Резултатите показват, че само район Сердика и район Студентски са публикували тези списъци. Списък на категориите информация, представляващи служебна тайна

Администрациите би трябвало да публикуват списък с категориите класифицирана информация, представляваща служебна тайна за тях.  Резултатите показват, че само една  районна администрация е публикувала такъв списък, тази на район Витоша.    Вместо заключение

Препоръчваме на новите стари кметове на райони в Столична община да преразгледат вътрешната организация, съдържанието на интернет страниците си от гледна точка на задълженията за активно публикуване, така че да изпълнят предизборните си програми за повече прозрачност и отчетност.  

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.