Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Прозрачността на информацията за провежданите обществени поръчки стана възможна с направените през 2014 г. промени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, с който бяха създадени нови задължения за възложителите им. С въвеждането на чл.22б възложителите на обществени  поръчки трябваше да създадат секция „Профил на купувача“, която представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. В тази секция задължително трябваше да се публикуват под формата на електронни документи 21 категории информация, свързана с възлаганите поръчки. На практика тази информация обхваща целият процес на  провеждане на обществената поръчка.

 

През пролетта на 2016 г. беше приет и влезе в сила нов ЗОП. С него като цяло се запазиха изискванията за публикуване на информация в „Профил на купувача“, с изключение на изискването за публикуване на данни за извършените плащания по сключените договори за обществени поръчки. Към настоящия момент задължителната за публикуване информация в  секция „Профил на купувача“ съгласно разпоредбата на чл.42 от ЗОП е следната:

  • решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
  • документациите за обществени поръчки;
  • разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
  • протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
  • договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
  • допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
  • обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
  • становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

Проучването на ПДИ през 2017 г. имаше за цел да провери как и до каква степен направените законодателни изменения в областта на активното публикуване на информация за обществените поръчки в страната, са довели до промяна в съществуващата практика.

 

Резултати[1]

 

В проучването фигурираха 11 въпроса, свързани с обществените поръчки, като към някои от тях имаше и подвъпроси, свързани с датата на публикуване на информация. Проверката на наличието/отсъствието на данни за актуалност на публикуваната информация беше необходима с оглед въведените в Правилника за прилагане на ЗОП срокове за публикуване на информация. Съгласно разпоредбата на чл.24 ал.4 от Правилника, възложителите поддържат „Профила на купувача“ по начин, от който може да се удостовери датата на публикуване на документите в него.

 

Резултатите от проучването показват напредък в публикуването на информация за възлаганите обществени поръчки в няколко посоки.

 

Увеличават се институциите, които имат секция „Профил на купувача“ – през 2017 г. вече 96%  са създали такава, като едва 23 институции от 566 все още не са изпълнили това свое задължение.

 

 

 

Висок е процентът на изпълнение и на задължението за публикуване на информация, свързана с откриване на процедура за провеждане на обществени поръчки, както и на документациите за тези поръчки.

 

 

 

Увеличава се публикуването на информация, свързана с процеса на вземане на решение по обществените поръчки. През 2017 г. вече 80 % от изследваните институции са публикували протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по поръчките. 

 

 

Увеличават се и институциите, публикували сключените договори по проведени обществени поръчки. Само за две години е налице 20- процентно увеличение на изпълнението на това задължение: от 58 % през 2015 г. на 78% през 2017 г.

 

 

 

Данните за публикуване на договорите по институции показват, че най-слабо е изпълнението на това законово задължение при териториалните звена на органите на изпълнителната власт, а най-високо при министерствата и Министерски съвет и независимите органи на власт. 

 

 © 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.