Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Случай


Необходима ми е информация от общината, където живея, но се оказва, че няма посочено наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация - поне няма такава информация на интернет страницата им. Следва ли първо да изискам тази информация и от кого в общината (за да знам къде да си подам заявлението)? Подаденото заявление трябва да бъде формулирано като искане за предоставяне на информацията лично за мен или да формулирам заявление, че искам тя да бъде публикувана в сайта им? Мога ли да подам заявлението си по електронна поща и по-важното - ще получа ли отговор?

Коментар


В Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ е регламентирано както задължение за институциите да отговарят на заявления за достъп до информация, така и да публикуват определени категории информация на своите интернет страници. Именно чрез изпълнението на задължението за публикуване съответните органи на практика информират за дейността си и ако го правят своевременно и редовно това би спестило подаването на множество заявления за търсене на информация. В този смисъл първата стъпка към прозрачност в работата на една институция е отговорните служители да прегледат своите интернет страници и да актуализират или допълнят информацията, която публикуват като се ръководят от изискванията на ЗДОИ.


Отделно от това съществува задължение за публикуване на изчерпателно изброена информация в секция „Достъп до информация“, чиято цел е да се подпомагат търсещите информация при подаване на заявления. Такива секции трябва да поддържат както държавните органи и техните териториални звена, органите на местното самоуправление и публичноправните субекти, така и публичноправните организации, включително обществени библиотеки, архиви и музеи. Именно във въпросните секции следва да се публикува търсената в случая информация за наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, която отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация. Освен това там трябва да се публикуват и годишните отчети за постъпилите заявления; съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация; нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт и др. Тук трябва да отбележим, че въпреки че задължението за поддържане на секция за достъп до информация не е ново /с измененията в ЗДОИ от края на 2015 г. само е добавена информация, която трябва да се включи в секциите/, все още не всички институции са създали и поддържат подобни секции, поради което не винаги тази информация може да бъде открита в съответната интернет страница.

 

Не е необходимо да подавате заявление, за да получите конкретната информация, която търсите, но при положение, че не е публикувана, можете да се обадите в общината и да я поискате по телефона. За целта следва да се обърнете към деловодството или пресцентъра, за да ви насочат към отговорните по закона лица. Освен това, за да подпомогнете и други заявители в процеса на търсене на информация, можете да напомните на съответната община за задълженията им за публикуване по ЗДОИ и за това, че в случай на неизпълнение на изискванията на изменения ЗДОИ съществува вероятност да бъдат санкционирани.[1]

 

Темата за подаване на заявления по електронен път и съответно за възможността да получават информация също по електронна поща вълнува търсещите информация от дълго време. До последните промени в ЗДОИ никога не беше сигурно дали заявлението, подадено по електронна поща, ще даде резултат. Често като основание за непредоставяне на информация се изтъкваше изискването на закона за подписване на протокол или липса на такава форма – предоставяне на копия от документи по електронен път, друг път заявителите бяха задължавани да подписват заявленията си с електронен подпис, поради което електронното подаване на заявления оставаше на заден план. В електронния свят, в който живеем, граждани, журналисти и неправителствени организации се принуждаваха да подават заявления по пощата или на място в институциите, което действително затрудняваше процеса на търсене и получаване на информация.

 

С измененията в ЗДОИ от края на 2015 подаването на електронни заявления се превърна от едно бъдещо несигурно събитие в реалност. За институциите се създаде задължение да отговарят на заявления, подадени по електронна поща на посочения от тях електронен адрес, също по електронен път. В тези случаи съответният орган следва да изпрати по електронна поща решението за предоставяне на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който същата е публикувана.


При предоставяне на информация по електронен път не се съставя протокол, както и не се заплащат разходи по предоставянето. Освен това в разпоредбата на чл. 24 ал. 2 изрично беше записано, че в тези случаи не се изисква подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.[1] Задължението за публикуване вече е скрепено със санкция – глоба в размер от 50 до 100 лв. за физическите лица или имуществена санкция от 100 до 200 лв. за юридическите лица /чл.42 ал.3 от ЗДОИ/.

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.