Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Обща характеристика

 

Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2016 в някои от постъпилите случаи Програма Достъп до Информация оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи правна помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.  

Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията.

 

Брой на постъпилите случаи

 

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2016 са  296[1]. Търсещите информация са поискали помощта ни директно в офиса, по e-mail или телефон.

В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в три групи:

 • практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ –  278 случаи;
 • нарушения на правото на защита на личните данни –  8;
 • нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация – 7
 • повторно използване на информация – 2 и др.

Кой търси информация най-често

 

Информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2016 най-много консултации са предоставени на граждани, потърсили правната помощ на екипа на ПДИ - 122 случая. От неправителствени организации са постъпили 79 случаи, в 67 са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии. В  14 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, в 6 – от представители на бизнеса и др. 

 

От кои институции се търси информация

 

Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 105 случаи и централните органи на изпълнителната власт –  79 случаи.

По-рядко консултациите касаят търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 29 случаи и публичноправни субекти и организации – в 23 случаи, от органите на съдебната власт –  22 и др.

В базата данни на ПДИ са регистрирани 17 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос за това как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.

 

Най-чести основания за отказ

 

През 2016 остава голям броят на мълчаливите откази – 31. От отказите по същество преобладават засягане интересите на трето лице - 15 и лични данни – 12. Позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ е налице в 6 случаи, държавна тайна – 3, търговска тайна –  2 и др.

 

Характерни особености на случаите 

 

Запазва се тенденцията към намаляване на броя на консултираните случаи – 296 за 2016  срещу 322 през 2015 и 391 през 2014. Остава висок броя на консултациите по постъпилите случаи – за 2016 те са 821, малко повече от предходната 2015, когато бяха 806.

Прави впечатление, че през 2016 по-сериозно е търсенето на информация от органите на местното самоуправление, докато през предходните години по-често информация е търсена от централните органи на изпълнителната власт. 

И през 2016 се запазва практиката много от институциите да не отговарят на заявления за достъп до информация /т.нар. мълчаливи откази/, дори техния брой  се увеличава – 31 през 2016 при 24 през 2015. Намаляват отказите, основани на защита интересите на третото лице – 15, а през предходната година са 24. Това се дължи на направените законодателни изменения в разпоредбата на чл.31 от ЗДОИ – в новата редакция липсата на изявление от третото лице се смята за съгласие исканата обществена информация да бъде предоставена на заявителя. 

Най-често консултации са предоставени по електронна поща – 311, както и по телефона – 144

 

Често търсена информация 

 

През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, които касаят разкриване на информация в различни сфери от обществения живот.

 

Градоустройство и пътна инфраструктура

 • заявление до община Криводол, с което се иска информация за издадените разрешителни за строеж през последното тримесечие на предходната година;
 • заявление до Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, с което се иска достъп до шест доклада, свързани с изграждането на Автомагистрала "Струма", изготвени по договор между НКСИП и "Обединение Лот 3.2 Проект";
 • искане на информация до кмета на Благоевград за издадените заповеди за премахване на незаконни строежи от 4-та до 6-та категория на територията на общината от 2012 до момента;
 • заявление до Държавен Фонд "Земеделие", с което иска информация за договор N 24/321/01 342 от 27. 04. 2012 между ДФЗ и община Раднево по програма за развитие на селските райони за подмяна на водопроводната мрежа в три села в общината - Боздуганово, Коларово и Знаменосец;
 • заявление до кмета на Елин Пелин за достъп до информация, свързана с изготвянето  на общия устройствен план на града; 
 • заявление за достъп до информация до кмета на район "Банкя" относно реконструкция на гробищния парк в Банкя; 
 • заявление до министъра на културата относно извършваната през годините реконструкция на Покрития мост в Ловеч;
 • заявление за достъп до информация относно дейностите, които община Варна е предприела по премахването на незаконен строеж в Морската градина;
 • заявление за достъп до договори по обществена поръчка, с предмет „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013/;  
 • заявление до кмета на община Хасково за информация, свързана с регулацията на устройството на територията на парк „Кенана“ в града;
 • заявление за достъп до информация до кмета на община Ямбол, касаещо предоставяне на Доклад от конструктивно обследване на Безистена в града; 
 • заявление до кмета на Район "Витоша" за  достъп до разрешителното и документите за строеж на "Жилищна сграда и подземни гаражи"; 
 • заявление до кмета на община Божурище за предоставяне на списък на зелените площи в град Божурище (идентификационен №, площ и местоположение);
 • заявление до кмета на община Сливен, с което се иска разрешение за строеж; комплексен доклад на инвестиционен проект за промяна по време на строителството и др.;
 • заявление до кмета на община Сливен за достъп до констативните протоколи и заповедите за премахване на незаконно строителство, издадени от Дирекция "Строителен контрол" за 2015 и 2016;
 • заявление до кмета на община Търговище за копия от документи, свързани със строеж на терена на бившия битпазар в Търговище: виза за проектиране; разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация и др. 

Проверки и контролна дейност

 • заявление до Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ относно резултатите от извършена проверка от ГДИН в затвора в гр. Пазарджик - открити нарушения и наложени санкции;
 • заявление до МРРБ за достъп до доклад от приключила проверка на инспектората към министерството на процедурата за изграждането на два нови участъка от магистрала „Хемус”;
 • заявление до Фонда за гарантиране на влоговете в банките за достъп до имената на лица, заемали публични длъжности по смисъла на ЗПИЛЗВДД, които са свързани с източването и фалита на КТБ;
 • заявление до община Пловдив за протоколи от констатирани нарушения при извършена проверка по сигнали срещу инициативата „Мълчаливо хоро“ в Пловдив;
 • заявление до Министерство на образованието и науката във връзка с осъществяваната от министерството контролна дейност на училищата относно приема на ученици; 
 • заявление до Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно информация, свързана с дейността на синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ);
 • заявление до министъра на икономиката за достъп до информация от Регистъра за нередности, поддържан от Управляващия орган на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, които са регистрирани през 2016 -  сигнали, описание на нарушението, етап на проверката, предприети действия и заключение;
 • заявление до община Пловдив относно предприетите от общината мерки по контрол на културните паметници съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за културното наследство /ЗКН/;
 • заявление до министъра на културата за копие от одитен доклад, изготвен по време на проверка, направена през февруари 2016 на Бургаския драматичен театър и др.

Разходване на публични средства

 • заявление до кмета на Враца за разходваните средства от общинския бюджет за организирано от общината светлинно шоу 3D мапинг „Възстановка на Ботевия подвиг“;
 • заявление до кмета на Враца за сключените договори с медии за периода 01.07.2015 – 01.07.2016, както и информация относно направените по тези договори плащания от общинския бюджет към печатни и електронни медии и към други организации;
 • заявление до кмета на община Божурище за приходите на общината от тротоарно право за 2007 - 2016 (справката да включва кой обект колко е заплатил);
 • заявление до кмета на община Божурище  за предоставяне на справка за разходите на общината по водените съдебни дела на общината през 2007 - 2016 (направени разноски от общината, изплатени в следствие на осъдителни присъди);
 • искане на информация до кмета на община Тетевен за достъп до сключените от общината договори за правни услуги и извършените по тях плащания;
 • искане на информация до кмета на община Тетевен за достъп до сключените от общината договори за медийни услуги и извършените по тях плащания;
 • заявление до кмета на община Разград за разходите на общината за почистване на града; събрани суми от такса „битови отпадъци“ и др.;
 • заявление до кмета на община Лесичово за бюджета на център за настаняване от семеен тип „Жулевия дом“ в с.Лесичово;
 • заявление до областния управител на Благоевград за достъп до информация за разходваните средства за командировки за последните две години, както и направените разходи за гориво и др.

Прозрачна администрация

 • заявление до министъра на вътрешните работи за трите имена на лицата, заемали ръководна длъжност – началник на сектор/отдел “Пътна полиция” за всяка областна дирекция на МВР в периода 2000 - 2015;
 • искане на информация до кмета на община Шумен за получените възнаграждения на общинските служители за ангажираността им по различни европроекти по длъжности;
 • заявление до Областна дирекция на МВР - Хасково, с което се иска копие от длъжностните характеристики за три от дейностите на полицията: оперативно-издирвателна; охранителна; разследване на престъпления по отношение на служителите на МВР в Узунджово;
 • заявление до Комисията за регулиране на съобщения /КРС/ относно сумите, изплатени за представително облекло на всички работещи в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от началото на съществуване на органа;
 • заявление до кмета на община Разград за предоставяне на информация за проведения конкурс за назначаване на директор на Центъра за деца с увреждания в Разград;
 • искане на информация, подадено до кмета на Столична община за копие от декларацията за конфликт на интереси, подадена от зам.-кмет - направление "Законност, координация и контрол";
 • заявление до кмета на община Божурище за изплатените от общината възнаграждения по трудови и граждански договори за периода 2007 - 2016;
 • заявление до областния управител на Благоевград с искане на справка за назначените и освободени служители и заеманите от тях длъжности в периода 01.01.2015 - 30.09.2016.

Защита правата на животните

 • заявление до община Белослав относно програмата за ограничаване популацията на безстопанствените животни; информация има ли сключен договор с фирма, която се занимава с кастриране на животните и колко средства са платени за тази дейност, както и за транспортиране на кучетата;
 • заявление до кмета на Столична община за броя починали кучета в приютите в Сеславци и Богров от 2015, както и копие от документите за всяко починало куче;
 • заявление до община Девня относно програмата за ограничаване на популацията на безстопанствените животни, както и Наредбата за изпълнението й, а също и информация за това дали има сключен договор с фирма, която се занимава с кастриране на животните и колко средства са платени за тази дейност, както и за транспортиране на кучетата;
 • заявление до община Варна относно сигналите за агресивни кучета, получени в общината през 2016, въз основа на които същите са настанени в приюта в Каменар;
 • заявление до кмета на община Свищов за предприетите от общината мерки по Закона за защита на животните – Програма за овладяване на популацията на територията на общината; Наредба по реда на чл.40 ал.5 от ЗЗЖ; Наредба, регламентираща задълженията на собствениците на животни-компаньони /домашни любимци/;
 • заявление до Българска агенция за безопасност на храните за достъп до доклади, отчети, констативни протоколи и други документи, създадени във връзка с извършените проверки на приютите за безстопанствени животни, стопанисвани както от общини, така и от частни лица за периода 01.01.2016 - 08.06.2016;
 • заявление до кмета на община Варна за предоставяне на информация за осиновените кучета през ноември от общинския приют за безстопанствени животни във Варна и др.

Публичноправни организации

 • заявление до директор на училище в гр. Банкя, с което се иска копие от заповед, регламентираща отключването и заключването на всички входове на училището всекидневно и при извънредни ситуации, както и лицата отговорни за това; копие от предписание от служителите на Дирекция пожарна безопасност и защита на населението, район Банкя;
 • заявление до директора на Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп, с което е поискана справка за субектите - юридически и/или физически лица, упражняващи стопанска и друга дейност в собствеността на МБАЛ-Пирдоп АД към настоящия момент; копия от договори за наемни отношения; справка за периода 2013, 2014 и 2015 за дължим годишен размер на наема, платен годишен размер на наема, неизплатени суми;
 • заявление до директор на училище за предоставяне на копие на етичния кодекс на училището;
 • заявление до ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за възнагражденията през 2013, 2014 и първото полугодие на 2015 по трудови и граждански договори, проектна и научна дейност и др. на зам-ректора, гл. счетоводител и гл. финансист на СУ "Климент Охридски" и др;
 • заявление до управителя на ВиК „Белово“ с което се иска копие от общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите на потребителите и др.;
 • заявление до управителя на „ВиК – Сливен“ ООД за информация, свързана с водоснабдяването с питейна вода на територията на Област Сливен;
 • заявление до СУ относно годишните възнаграждения на ректора, заместник-ректорите и деканите и др.

Околна среда

 • заявление до Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ с искане на информация за извършеното от министерството  в процедурата по изграждане на две противопожарни кули в Природен парк „Витоша“ /извършена ли е проверка за допустимост; в какви параметри е съгласуван строежа и др./;
 • заявление до кмета на Люти брод относно инвестиционното намерение за изграждане на ВЕЦ „Р.“ в землището на селото;
 • заявление до РДНСК – Южен Централен район  за предоставяне на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, касаещо инвестиционно предложение за строеж „Реконструкция и модернизация на ЗООКЪТ – гр. Пловдив;
 • заявление до Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" за достъп до договора за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО), подписан на 7 юли 2016;
 • заявление до зам.-кмета на Столична община за информация,  свързана с изпълнението на проект за интегрирано управление на отпадъците на Столична община, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.

Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество 

 • заявление до кмета на Благоевград, с което искат основните параметри на договора от 2012, с който общината предоставя общински имоти за търговски обекти от веригата Lafka;
 • заявление до кмета на Ловеч относно актовете за общинска собственост на обектите, включени в АИР Вароша в града – Покрит мост, Градска баня, Младежки дом и информация, свързана с деактуване на част от тези обекти;
 • заявление до министъра на туризма и областния управител на Смолян за копие от договор, който касае ползването, стопанисването и управлението на обект публична държавна собственост /Ягодинска пещера/;
 • заявление до Центъра за спешна медицинска помощ – София за достъп до информацията, отбелязана в сервизните книжки на автомобилите, собственост на центъра;
 • заявление до областния управител на област Благоевград с искане на информация за извършените разпоредителни сделки с недвижими имоти частна държавна собственост за периода   01.01.2015 -30-09.2016 и др.

Вземане на решения

 • заявление до Министерство на финансите МФ за достъп до копия от приложената финансова обосновка и от изготвената стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по три решения на МС, както и копия от финансовите обосновки по две постановления на МС;
 • заявление до община Смолян във връзка с 11 отсечени дървета в центъра на града, включително документите, свързани с инициирането, съгласуването, одобрението и изпълнението на заповедта на кмета; 
 • заявление до МОСВ, с което се търси достъп до протокол от заседание на сформирана от министерството работна група по законопроект;
 • заявление до кмета на район „Лозенец“ за копия от документи, свързани с общественото обсъждане и обявяването на изработения нов подробен устройствен план за мемориалния парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“ и др.

Здравето, живота и безопасността на гражданите 

 • заявление до кмета на район „Витоша” за предоставяне на информация относно мерките, които са предприети от общината за обезопасяване/премахване на опасно рушаща се сграда;
 • искане на информация до кмета на район „Лозенец“ относно висящ ел. кабел на оживено място в квартала;
 • заявление до Столичен електротранспорт ЕАД за данни за профилактика и нива на електромагнитни вълни на токоизправителна станция "Перловец" - средни и максимални стойности; периодичност на техническо обслужване за последните 5 години; оценка на влиянието на станцията върху гражданите в жилищните сгради в близост и др.


[1]  Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е по-голям – 821, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации.

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.