адв. Кирил Терзийски, ПДИ

Обща характеристика

 

През 2022 г.  предоставянето на правна помощ продължи да е сред приоритетните дейности за ПДИ. В някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация. Съществена част от правната помощ е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.

 

Брой на постъпилите случаи

 

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари-декември 2022 г. са  133. Търсещите информация са ни потърсили в офиса (по изключение) и по правило по имейл или телефон.

 

В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в две основни групи:

  •           преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 117;
  •           случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  16.

Кой най-често търси информация

 

Най-често към ПДИ за правна помощ се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2022 г. най-много консултации са предоставени на граждани – 69 случая. На второ място са журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ – 25 случая. От неправителствени организации са постъпили 13 случая. В 13 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, в 10 – от общински съветници и др.

 

От кои институции се търси информация

 

Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт (кметове и общински съвети) – 42, централни органи на изпълнителната власт – 25 и държавни институции, създадени със закон – 13.

 

По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 11, от органите на съдебната власт – 9, от независими органи на власт – 7, от изпълнителни агенции – 6, публичноправни субекти и организации – 6 случая,  и др.

 

В базата данни на ПДИ са регистрирани 7 случая на предоставена правна помощ, без да е въведен ответник – това са случаи, в които правният екип е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело по ЗДОИ – срокове, инстанции, такси и др.

 

Най-чести основания за отказ

 

През 2022 г., за разлика от предходните 3-4 години, не преобладават мълчаливите откази – те са „само“ 8 и са на четвърто място. На първо място са отказите с мотив, че информацията има подготвителен характер и няма самостоятелно значение – 11. На второ място са отказите, в които се твърди, че исканата информация не е обществена – 10. На трето място са отказите с мотив лични данни – 9. Четвъртото място делят мълчаливите откази и тези, в които се твърди, че исканата информация засяга интересите на трето лице – 8. В 6 случая мотивът за отказ е бил, че е налице специален ред за достъп до търсената информация, който изключва приложението на ЗДОИ. В 5 случая отказът е бил немотивиран. В 3 случая отказът е бил с мотив търговска тайна. В по 2 случая следствена и статистическа тайна и др.

 

Характерни особености 

 

Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи, тъй като броят им е по-висок само в сравнение с миналата година, но не и в сравнение с предходните 4 години. През 2022 г. броят на постъпилите за консултация случаи е 133, а за 2021 г. те бяха 102. За сравнение имахме 186 случая през 2020 г., 157 през 2019 г., 192 през 2018 г. и  215 през 2017 г.

 

Остава сравнително висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2022 г. те са 250. За сравнение – за 2021 г. са били 264, за 2020 г. са били 457, за 2019 г. са били 535, за 2018 г. са били 573, докато през 2017 г. бяха 525.

 

И през 2022 г. е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление и централните органи на изпълнителната власт. 

 

През изтеклата година се наблюдава тенденция за намаляване броя на мълчаливите откази и увеличаване на изричните такива.

 

Друга очевидна тенденция е, че за разлика от предходни години, когато спадът на общия брой случаи не се отразяваше особено на количеството предоставени консултации от екипа на ПДИ, то през 2021 и 2022 година броят консултации е намалял почти наполовина. Обстоятелство, което се дължи на пандемията от COVID-19 и затрудненият достъп до институции и офиси на място. 

 

Интересно също така е, че клиентите търсят нашата правна помощ все по-често, след като вече са подали заявление и са получили отговор по него, а понякога и след като вече са подали жалба до съда. Това означава, че заявителите са станали по-опитни и по-уверени в искането на обществена информация, както и че търсят нашата помощ в по-напреднала фаза на административното производство или дори на етап съдебно производство. По този начин и средната сложност на случаите се повишава.

 

Области на търсене на информация 

 

През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена в следните области[1]:

 

•          Градоустройство и пътна инфраструктура

•          Проверки и контролна дейност

•          Разходване на публични средства

•          Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество

•          Околна среда

•          Прозрачна и отчетна администрация

•          Процес на вземане на решения 

•          Дейност на публичноправни субекти/ организации

•          Съдебна система.

 [1] Докладът за „Състоянието на достъпа до информация в България“ за предходната година (в случая 2022 г.), който ПДИ традиционно публикува в началото на лятото, съдържа приложение, в което ще бъдат описани всички случаи на търсена информация по области на търсене – каква информация е търсена и от коя институция.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.