Дарина Палова, ПДИ

Обща характеристика


Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2017 г. в някои от постъпилите случаи Програма Достъп до Информация оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи правна помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация.

 

Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията (подробна информация в следващата точка).

 

Брой на постъпилите случаи


Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2017 г. са 215[1]. От тях 15 са постъпили чрез координаторите на ПДИ в страната. В останалата част търсещите информация са поискали помощта ни в офиса, по e-mail или телефон.

 

В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в три групи:

 • повечето отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ –  205;
 • малка част са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 5;
 • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  4 и др.

Кой търси информация най-често


Най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2017 г. най-много консултации са предоставени на граждани, потърсили правната помощ на екипа на ПДИ - в 102 случая. От неправителствени организации са постъпили 32, в 53 са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии. В  17 случаи екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, в 7 – от представители на бизнеса и др. 

 

От кои институции се търси информация


Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 88 и централните органи на изпълнителната власт –  64.

По-рядко консултациите касаят търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 14 и публичноправни субекти и организации – в 14 случая, от органите на съдебната власт – 10  и др.

В базата данни на ПДИ са регистрирани 13 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос за това как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.

 

Най-чести основания за отказ


Макар и преобладаващи, през 2017 г. мълчаливите откази са по-малко от предходната година - 15. За сравнение през 2016 г. те бяха 31. От отказите по същество преобладават позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ в 8 случая, лични данни – 8 и засягане интересите на трето лице - 4, служебна тайна – 4,  държавна тайна – 4 и др.

 

Характерни особености на случаите


Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 215 за 2017 г., за сравнение през 2016 г. броят им е 296, а през 2015 г. - 322. Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2017 г. те са 525.

И през 2017 г. е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление.  

 

През изтеклата година е налице намаляване на мълчаливите откази. Намаляват също и отказите, основани на защита интересите на третото лице – 4, а през предходната година бяха 15. През годината се забелязва зачестяване на случаите на отказ на информация на основание държавна и служебна тайна – 8, както и основанието касаещо подготвителна информация – чл.13 ал.2 от ЗДОИ – също 8.

Най-често консултации през 2017 г. са предоставени по електронна поща – 241, в офиса на ПДИ – 216, по телефона – 63

 

Често търсена информация 

През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често тя е търсена  в следните области.

 

Проверки и контролна дейност

 • Заявление до кмета на СО относно санкционираните през последната година лица за неправомерно изхвърляне на едрогабаритни и строителни отпадъци в нарушение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община;
 • Заявление до Центъра за градска мобилност – София за достъп до статистика за кратковременното паркиране в Зелена и Синя зона в София;
 • Заявление до кмета на Столична община за броя  на всички издадени разрешителни за преминаване на коли в парк „Борисова градина“, както и поставяне на т.нар. „умни бариери“;
 • Заявление до СО за информация за броя аварирали автобуси по определени линии на градския транспорт в столицата;
 • Заявление до Управителя на БНБ, с което са поискани два доклада от надзорни инспекции за Първа инвестиционна банка /ПИБ/ АД, съответно през 2012 г. и 2015 г.;
 • Заявление до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за достъп до материали от извършена проверка по сигнал;
 • Заявление до Комисията за финансов надзор за достъп до информация, свързана с проверка на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г.;
 • Искане на информация до кмета на община Царево, свързана със сигналите срещу къмпингуващи на плаж Корал и съответно резултатите от извършваните проверки от полицията и община Царево;
 • Заявление до Комисията за финансов надзор, с което се иска справка за всички издадени от КФН актове за установяване на нарушения и наказателни постановления от началото на 2016 до септември 2017 г.;
 • Заявление до Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприетите от АПИ мерки за намаляване на убитите по пътищата животни;
 • Заявление за направените проверки и съставените актове от Изпълнителна агенция “Медицински одит” в "МБАЛ – Благоевград" АД и Болница „Пулс“ - Благоевград за периода от месец януари 2017 г. до ноември 2017 г.

Разходване на публични средства

 • Търсене на информация от кмета на Добрич за получените възнаграждения на служители на общината, включени в евро проектите през втория програмен период;
 • Заявление до кмета на Ловеч относно реставрацията на паметника на Васил Левски в града;
 • Търсене на информация от кмета на Добрич с кои медии общината има договори за медийно информационно обслужване: начин на избор, срок на договорите, сума и др.;
 • Заявление до НАП-Пловдив относно бюджета на агенцията за 2017 г.: общ размер и по пера;
 • Заявление, свързано с неизплащане на сумите, дължими и одобрени с решение на МС на Пловдив за домакинството на града като Европейска столица на културата.
 • Заявление до община Хасково относно похарчените от общината пари за изграждане на светофарната уредба до театъра;
 • Заявление до кмета на Видин относно финансовите отчети на спортните клубове на територията на общината за последните две години;
 • Заявление до кмета на Пловдив относно заплащаните суми за паркоместа от различни институции в града;
 • Заявление до Министерство на вътрешните работи относно информация за бюджета (финансирането) на центровете за задържане на чужденци в София и Бусманци;
 • Искане за предоставяне на информация до община Стара Загора за направените разходи за референдума за парк Бедечка в Стара Загора;
 • Заявление до кмета на община Лесичово с което се иска информация за командировки, за разходи за провеждането на селски празници и др;
 • Заявление за информация за приходите на СО от Синя зона и конкретно за очакваните приходи от новата синя зона в столичния кв. „Яворов“;
 • Заявление до Областна администрация – София, с което се иска информация за всички реално направени разходи, свързани с комплекс „Георги Аспарухов“;
 • Заявление за разходването от областните администрации на Варна, Добрич и Бургас на средства за плажовете – водно-спасителна и санитарно-хигиенна дейност;
 • Заявление до Фонда за гарантиране на влоговете в банките за размера на разходваните средства, направени през време на управление на КТБ АД от временния синдик и синдика на банката, определени от фонда;
 • Заявления до община Добрич с искания за достъп до проектите, които се изпълняват от общината и възнагражденията, които се получават от екипите, работещи по тях;
 • Заявление до община Хасково за информация за размера на изплатените средства по Европрограми на работилите служители по тях;
 • Заявление до председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ за предоставяне на информация за разходите, направени при проверката на имуществото на Цветан Василев и семейството му;
 • Заявление до ДФ „Земеделие“ за копия от договорите за предоставяне на финансова помощ, сключени между Община Чирпан и ДФ „Земеделие“ /ДФЗ/ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ на ПРСР/;
 • Заявление до кмета на Айтос относно незавършен ремонт на спортна зала в града;
 • Заявление до кмета на Костенец за саниране на общинската болница в град Костенец със средства от общинския бюджет;
 • Заявление до МВР относно запълнените и незапълнените бройки, със заплащането на служителите и т.н.

Прозрачна администрация

 • Заявление до  МЗ за информация за работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места;
 • Заявление до кмет на СО относно Заповед за сформиране/назначаване и списъчен състав на Постоянна комисия по транспорта, организацията и безопасността на движение при Столична община към Направление “Транспорт и транспортни комуникации” на Столична община;
  Заявление до община Варна, с което се иска информация за заместник-кметовете на община Варна: брой, длъжностна характеристика и копие от заповедта за назначаването им със заличени лични данни;
 • Заявление до ОД на МВР- Варна относно достъп до длъжностната характеристика на бивш служител в дирекцията;
 • Заявление до община Свиленград за информация, касаеща предоставяно от общината общинско жилище на бившия председател на районния съд в града;
 • Заявление до Министерство на младежта и спорта за състава на оценителната комисия на провеждан от министерството конкурс, както и точките, които са получили класираните, резюмета на финансираните проекти, информация за капацитета на организациите и др.
 • Заявление до Столична община, с което иска копие от заповедите на зам. кмета по транспорта и директора на дирекция "Транспортна инфраструктура";
 • Заявление до кмета на СО за посочване на интернет адреса на страницата на Столичната община, на който са публикувани текстовете на нормативните актове и общите административни актове;
 • Заявление до кмета на СО с искане за предоставяне на издадените общи административни актове от Столичната община в периода 01.05. - 31.07.2017 г.;
 • Заявление до министъра на вътрешните работи, свързано с правомощията на служителите за издаване на свидетелства за правоуправление на МПС.

Процес на вземане на решения

 • Заявление до главния секретар на президента за достъп до стенограмата и звукозаписа от проведената на 24 юли 2014 г. при президента среща, на която са проведени консултации за финансовото състояние на държавата и специално за фалита на „Корпоративна търговска банка” АД;
 • Заявление до директора на дирекция „Правно-нормативна дейност” – МВР да предостави информация за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15 октомври м.г;
  Заявление до кмета на Община Дряново относно участието на общината в новоучредено сдружение с нестопанска цел МИГ /местна инициативна група/;
 • Заявление до НЕК относно „замразяване“ на проекта за реализация на хидроенергийната каскада „Горна Арда";
 • Заявление до ДФ „Земеделие“ относно класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020”;
 • Заявление до кмета на Варна, с което се искат копия от документи, свързани с проваления проект за Интегриран градски транспорт;
 • Заявление до Министерство на отбраната /МО/ за достъп до „Протокол от работата на междуведомствената работната група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на искане за предоставяне на предложения по проект придобиване на нов тип боен самолет, назначена със заповед на министър-председателя на Република България“.
 • Заявление до кмета на СО, с което се искат копия от решенията на Столичен общински съвет, въз основа на които са разположени съществуващите към момента в столичния парк „Заимов“ паметници, скулптури, паметни плочи, арт инсталации и др.;
 • Заявление до МП, с което се иска информация, свързана с проекта на ЗИД на Закона за българското гражданство, с който е въведено изменение в Изборния кодекс за 3-месечна уседналост за гласуване на парламентарни и президентски избори.

Градоустройство и пътна инфраструктура

 • Заявление до кмета на СО относно планираните от общината ремонтни дейности след отстраняване на трамвайните релси между Руското посолство и Телевизионната кула; съобразени ли са тези намерения с бъдещия подробен устройствен план на парк „Борисова градина";
 • Заявление до кмета на община Сливен относно справка и достъп до самите разрешения за строеж от общината за определен период от време;
 • Заявление до кмета на община Сливен относно броя на издадените удостоверения за търпимост от общината за периода 2014-2016 г. и копие от самите удостоверения;
 • Искане за предоставяне на строителна документация до дирекция „Архитектура и градоустройство“ на Столична Община по повод извършвани строителни дейности със съмнение за нередности;
 • Заявления до кмета на Варна, с които се иска копия от стари устройствени планове на града;
 • Заявление до главния архитект на СО, с което се иска информация колко входа има сградата на НАГ, към кои улици и под кои номера са, както и колко и кои от тях са охранявани;
 • Заявление до кмета на Столична община. С него е поискана информация за т.нар. "ремонт на ремонтите", извършен от строителни фирми за крупна сума и по-конкретно санкции, които са наложени на тези фирми;
 • Заявление до кмета на район „Младост“ относно констатирани нередности на ремонт за детски площадки в квартал Младост;
 • Заявление до кмета на Варна относно ремонта на Аспаруховия мост в града: срокове, фирма изпълнител и разходи;
 • Заявление до кмета на район Нови Искър за извършените ремонтни дейности на площада в кв. Кумарица.

Околна среда

 • Заявление до Изпълнителната агенция по околна среда относно измерваните първични и средночасови стойности на замърсяване на въздуха /ФПЧ и др./;
 • Заявление до Изпълнителна агенция по горите за предоставяне на доклади и протоколи от проверки в горското стопанство в Сърница;
 • Искане до СО на достъп до документи към проекта на СО за инсталация за горене на отпадъци в Топлофикация София;
 • Заявление до кмета на Нова Загора за достъп до техническата документация за изграждането на инсталация за производство на биогаз от животински отпадъци в Нова Загора;
 • Заявление до Министерство на околната среда и водите относно това дали е одобрен подробен устройствен план и инвестиционен проект за реализиране на обект "Възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман, в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница.";
 • Заявление до кмета на Велико Търново за информация за контейнерите за разделно събиране на отпадъци в града.

Съдебна система

 • Заявление до Прокуратурата за достъп до постановлението за прекратяване на досъдебно производство от 2015 г. по описа на СГП, образувано по повод изтеклите записи от разговори с участието на съдиите от Софийския градски съд Владимира Янева и Румяна Ченалова;
 • Заявление до заместник главния прокурор при Върховна касационна прокуратура за водените записи от провежданите от главния прокурор официални срещи;
 • Заявление до Върховна касационна прокуратура, касаещо събираните данни в Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Защита правата на животните

 • Заявление до Областна дирекция по безопасност на храните - Варна, с което е поискана информация за резултатите от извършена проверка по подаден сигнал за нередности в приюта за бездомни животни в с. Каменар;
 • Заявление до кмета на Дупница относно предоставяне на копие от договора, сключен между общината и управителя на приют за животни в града, въз основа на който той упражнява трудовата си дейност като управител и лекар на приюта.

Здравето, живота и безопасността на гражданите 

 • Заявление до БДЖ за информация за случаите на злополуки в районите на гарите, основно на Гара разпределителна – Подуяне;
 • Заявление до кмета на СО за информация, свързана с бомбена заплаха в сградата на СО на ул. "Московска" № 33 и др.

 

 

Данните са актуални към 05.01.2018[1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е по-голям – 525, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от една консултации.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.