Дарина Палова, Фани Давидова, ПДИ

Обща характеристика

 

Предоставянето на правна помощ е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2014 в някои от постъпилите случаи Програма Достъп до Информация оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато екипът ни даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация. Съществена част от правната помощ е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, потърсили помощта на организацията.

 

Постъпили случаи

 

Случаите, в които е предоставена правна помощ, в периода януари – декември 2014 са 391[1]. От тях 8 са постъпили чрез координаторите на ПДИ в страната. В останалата част търсещите информация са поискали помощта ни директно в офиса, по e-mail или телефон.

В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в три групи:

 • преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 326;
 • случаи, свързани с нарушения на правото на защита на личните данни –  47;
 • случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация – 10;
 • свобода на изразяване –  8 и др.

Кой търси най-често информация 


Практиката на ПДИ показва, че най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2014 най-много консултации са предоставени на граждани, потърсили правната помощ от ПДИ - в  214 случаи. В 77 случаи са ни потърсили журналисти и координатори на ПДИ от централни и местни медии, а 56 са постъпили от неправителствени организации. В 28 случая екипът ни е търсен за консултация от служители в администрацията , а в 13 от представители на бизнеса.

 

От кои институции се търси информация


Най-много са случаите, в които търсещите информация се обръщат към централните органи на изпълнителната власт –  132 и към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 109. 

По-рядко консултациите касаят търсене на информация от  публичноправни органи и организации – 26, териториалните органи на изпълнителната власт – 21, от органите на съдебната власт –  35, независими органи на власт - 18 и др.

В базата данни на ПДИ са регистрирани 18 случая на предоставена правна помощ, без да е въведен ответник по случая – това са случаи, в които екипът ни е потърсен за обща консултация по закона или е поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.

 

Най-чести основания за отказ


През 2014 остава голям броят на мълчаливите откази –  28. От отказите по същество преобладават засягане интересите на трето лице - 22 и лични данни – 12. Позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ е налице в 7 от постъпилите случаи, търговска тайна – 1.

 

Характерни особености на случаите 


Наблюдаваме запазване броя на консултираните случаи – 391 за 2014, за сравнение през 2013 броят им е 405. В същото време има леко увеличение на консултациите по постъпилите случаи – за 2014 те са 916. за същия период за  2013 са предоставени 887 консултации.

 

И през 2014 се запазва практиката много институции да не отговарят на заявления за достъп до информация (т.нар. мълчаливи откази). Остава висок броят и на отказите, основани на защита интересите на третото лице.

И през 2014 най-често консултации са предоставени по електронна поща – в 352 случая, както и по телефона – 292. 

 

Често търсена информация 

 

През 2014 ПДИ предостави правна помощ по случаи, свързани с разкриване на различни видове обществена информация.

 

Информация, касаеща банковата дейност

 • искане до БНБ за достъп до анализа (преценката) на стабилността  на КТБ при придобиването на Креди Агрикол по чл. 28а, ал. 2 от Закона за кредитните институции;
 • искане до БНБ да предостави съдържанието на докладите на квесторите и на одитните доклади (подготвени от „Делойт одит” ООД, „Ърнст и Янг” ООД и „АФА” ООД) за състоянието на Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол България, изготвени след поставянето на кредитните институции под специален надзор;
 • искане до БНБ за предоставяне размера на възнагражденията на одиторите на КТБ;
 • информация за салдото по сметките на всички държавни предприятия и институции, във всички банки, за всеки месец, за периода от 01.01.2004 - 01.09.2014;
 • информация колко пъти през 2013 и от началото на 2014 е искано от Пловдивски РС разкриване на банкова тайна и др.

Информация за разходване на публични средства

 • заявление до Община Перник за предоставяне на договора за сметоизвозване на територията на общината;
 • информация за проведена обществена поръчка от Министерство на културата и по-конкретно за сключен договор между министерството и фирмата, спечелила поръчката;
 • информация за общата сума, похарчена от Община Варна за конкретен период за медийни публикации и реклама;
 • информация за сключените между Министерство на вътрешните работи и частна охранителна фирма договори за охрана;
 • информация за обществена поръчка, проведена от Агенцията за малки и средни предприятия;
 • искане до Министерство на земеделието и храните за достъп до 6 експертни доклада (т.нар. пазарни оценки) за определяне на пазарна стойност на недвижими държавни имоти (гори), предмет на разпоредителни сделки;
 • заявление до областния управител на Стара Загора относно сключените договори с медии и направените плащания между средата на 2013 и средата на 2014;
 • заявление за достъп до информация до Община Силистра, с което се иска предоставяне на договор за извършване на дейности по ограничаване на популацията на бездомни кучета в града и др.

Достъп до информация и съдебна власт

 • искане за информация до Висшия съдебен съвет (ВСС), свързана с избора на административни ръководители на съдилища;
 • заявление за годишните отчетни доклади на Софийска градска прокуратура за периода 2006 – 2013;
 • искане на информация от ВСС, свързана с кризисен ПР, функционален анализ и класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт;
 • искане до Софийски градски съд (СГС) да се предостави информация за проведените изпити за съдебни помощници;
 • търсене на информация от прокуратура на РБ за това дали е воден стенографски протокол или запис след срещата на главния прокурор с работодателски и синдикални организации по случая КТБ;
 • случай относно броя на досъдебните производства и следствените дела, разпределени на Делян Пеевски в качеството му на следовател; 
 • информация за обстоятелствата, при които е разпоредено от прокуратурата ДАНС да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента Росен Плевнелиев във връзка с неговата среща във Виена с представител на енергийното дружество EVN;
 • информация от ВСС за използваните служебни автомобили;
 • информация от ВСС за два договора за обществени поръчки за създаване на подобрения във вътрешната информационна система на ВСС и др.

Информация за околната среда

 • искане на информация от РИОСВ, свързана с данни за случаите на замърсяване на река Искър;
 • искане на информация относно разрешения за дърводобив;
 • търсене на информация свързана с управление на отпадъците. В базата данни на ПДИ са регистрирани няколко случая по тази тема. Информация е търсена от МОСВ и Столична община.
 • търсене на информация, свързана с управлението на националните паркове. По тази тема в базата данни на ПДИ са регистрирани два случая. В единия е поискан анализа, касаещ уреждане на взаимоотношенията на държавата със собственици на обекти, разположени и въздействащи върху околната среда в националните паркове. Във втория случай информация е потърсена от МОСВ, като са поискани копия от съгласувателни писма и констативни протоколи, свързани с Национален парк "Пирин"; решение на МОСВ относно становище на РИОСВ Бургас по изменение на ПУП за местността "Кокала", Несебър и писмо на МОСВ относно изменение на ОУП на Община Царево.
 • искане на информация от МОСВ, свързана с отдаването на  концесията на ски-зона Банско. Поискани са правните анализи за концесията, изготвени по поръчка на МОСВ.

Информация в областта на социалното подпомагане

 • търсене на информация, свързана с управление на различни социални институции. В базата данни на ПДИ са регистрирани няколко случая в тази област – търси се информация, свързана с управление на дом за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, информация свързана с дейност на ОДЗ; информация, свързана с управление на дом за отглеждане на възрастни хора с психични разстройства;
 • искане на информация от Столична община, свързана с предоставянето на услугата „Социален асистент“;
 • искане на информация от МТСП, свързана с разпределението на държавните субсидии и дарения за хората с увреждания, както и доклади за дейността на Съюза на хората с увреждания в България;
 • искане на информация от МТСП, свързана с предоставянето и субсидиите на приемна грижа в България;
 • искане на статистическа информация от ДАЗД, свързана с броя осиновявания и разсиновявания за определен период от време.

Информация, свързана с управление на държавно и общинско имущество 

 • търсене на информация, свързана с разпоредителни сделки или сделки на управление с общинско имущество. В базата данни на ПДИ има регистрирани няколко случая. Информация е била търсена от кметовете на Столична община, Община Варна и др.;
 • искане на информация от кмета на Столична община за обосновката на проект за ремонт на кръстовище;
 • искане на информация от кмета на СО за експертиза на вещо лице за продажба на общинско имущество;
 • искане на информация от кмета на СО за застрахователни услуги на наети общински имоти;
 • искане на информация от областния управител на София - град за копия от актовете за държавна собственост на зали по фехтовка, спортни зали и хотелска част, намиращи се в сгради, разположени в конна база "Хан Аспарух", както и нотариален акт, утвърждаващ правото на собственост на Български спортен тотализатор върху тези сгради;
 • искане на информация от МТИТС да бъдат предоставени договори и споразумения за продажба на имот  в местността "Летищен комплекс";
 • искане на информация от кмета на Община Варна за документи, касаещи сграда за обществено обслужване;
 • искане на информация от кмета на Община Самоков да предостави копия от пазарните оценки за общински сделки;
 • искане на информация от кмета на Община Търговище да предостави копие от договор за замяна на общински имот;
 • искане на информация от министъра на културата да предостави информация, свързана със сграда паметник на културата.

Информация за градската среда/градоустройство

 • искане на информация за разрешения за строеж, планове за градско развитие и т.н. от Община Царево;
 • искане на информация от МЗХ за постъпили инвестиционни намерения за конкретни земеделски земи в черноморски райони;
 • искане на информация от МЗХ за постъпили в министерството искания за промяна в предназначението на земята в конкретни земеделски райони;
 • искане на информация от РОИСВ Бургас за предоставяне на копия от инвестиционни предложения за промени в градоустройствения план на града;
 • искане на информация от кмета на Столична община за предоставяне на информация за провеждане на летен фестивал на открито на столичния булевард Витоша;
 • искане от кмета на Община Варна за извършени ремонти във връзка с кампанията „Варна – кандидат за европейска столица на културата“.

Предоставена правна помощ в случаи свързани със защитата на личните данни

 • търсене на информация от ДАЗД за извършени от агенцията проверки по конкретни случаи. В базата данни на ПДИ има няколко регистрирани казуса. Във всички става дума за разделени семейства, в които единият родител изисква информация от агенцията за извършвани проверки и изготвени доклади за отглеждането на детето от другия родител. Информацията се изисква на основание Закона за защита на личните данни;
 • в базата данни на ПДИ има регистрирани случаи, в които граждани търсят съвет в случаи на неправомерно обработване на техни лични данни от политически партии чрез включването на имената и др. данни на гражданите в списъците на поддръжниците на съответните партии при регистрацията им за изборите;
 • в няколко случая граждани са се обърнали към ПДИ за съвет при неправомерно обработване на техни данни от колекторски фирми;
 • в част от консултираните случаи гражданите търсят съвет как да получат достъп до личните си данни от различни администратори на данни;
 • няколко са регистрираните случаи на  граждани, обърнали се към ПДИ за съвет относно обработване на лични данни при видоенаблюдение.


[1] Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е двойно по-голям – 916, тъй като по някои случаи са предоставени повече консултации.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.