Кирил Терзийски, ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2019, екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 564 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на копие от отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в съответната администрация през 2018, който включва и данни за направените откази и причините за това.

 

Институциите, които през 2019 отговориха на заявлението в рамките на 14-дневния срок по закон са 450. За сравнение през 2018 в този срок отговориха 424 институции, а през 2017 - 353 институции.

 

Институциите, които отговориха след изтичане на срока за отговор са 70. За сравнение през 2018 г. със закъснение отговориха 69, а през 2017 – 95.

 

Институциите, които не отговориха на заявлението, са 44. За сравнение през 2018 не отговориха 74 институции, а през  2017 - 118.

 

Справката как отговориха министерствата показва следното.

 

Министерствата, които през 2019 отговориха в срок до 5 дни, са: Министерски съвет; Министерство на вътрешните работи; Министерство на земеделието и храните; Министерство на образованието и науката; Министерство на отбраната и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Министерствата, които отговориха в рамките на 14-дневния срок по закон, са: Министерство на външните работи; Министерство на здравеопазването; Министерство на младежта и спорта; Министерство на околната среда и водите; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на туризма и Министерство на финансите.

 

Министерства, отговорили след изтичане на срока за отговор: Министерство на правосъдието (1 ден след срока); Министерство на енергетиката (3 дни след срока) и Министерство на културата (7 дни след срока).

 

Институциите, които през 2019 с отговорите си на заявлението осигуриха пълен достъп до исканата информация са 510.  За сравнение през 2018 пълен достъп до исканата информация осигуриха 475 институции, а през 2017 - 377 институции. Продължаващата тенденция за увеличение на институциите, осигурили пълен достъп до исканата информация, се дължи на обстоятелството, че и тази година ПДИ поиска достъп до лесна за предоставяне информация, тъй като институциите имат задължение да изготвят годишни отчети по ЗДОИ още от приемането на закона през 2000 г., а от 2008  имат задължение да публикуват тези отчети в секция „Достъп до информация“ на интернет страниците си.

 

Институциите, които през 2019 отказаха да предоставят достъп до исканата информация, са 4.

 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) отказа да предостави достъп до отчета с мотив, че същият представлява подготвителен документ, който няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). Отказът на ДНСК е абсурден, защото в него от една страна се твърди, че годишният отчет на заявленията по ЗДОИ не представлявал обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и в същото време е посочено, че отчетът представлявал служебна обществена информация по чл. 11 от ЗДОИ, която е ограничена за достъп по чл. 13 от ЗДОИ.

 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) отказа да предостави достъп до отчета с мотив, че същият се публикувал на интернет страницата им. Въпреки че директорът на ДФЗ сам е озаглавил отговора си решение за отказ, ако отчетът за 2018 бе публикуван на страницата им, то нямаше да преброим отговора на ДФЗ за отказ, но това не е направено.

 

Община Ботевград остави заявлението без разглеждане като прие, че в него липсва един от задължителните реквизити по закон, когато заявител е юридическо лице, а именно седалище на заявителя. В случая обаче подобен ход от страна на администрацията е лишен от основание, тъй като изследователите, извършващи проучването, подават заявленията като физически лица, а не от името на ПДИ.

 

Община Карлово препрати заявителя към Административния регистър, който се поддържа от Министерски съвет, но тъй като там не е публикуван отчет по ЗДОИ на община Карлово за 2018, то отговорът им е отчетен като отказ.

 

Следва да се отбележи, че през 2019 ПДИ въведе в проучването си изследване на въпроса дали институциите уведомяват заявителя за регистрацията на заявлението, когато го получат. Резултатите показват, че от всичките 520 институции, които отговориха на заявлението, без значение дали в срок или след него, само 56 институции са уведомили заявителя за регистрацията на заявлението му. Практиката да не се уведомява заявителят за регистрацията на заявлението обаче създава проблеми по отношение на следенето на сроковете в процедурата по ЗДОИ.

 

405 институции предоставиха исканата информация с решение за достъп до информация. За сравнение през миналата година 360 институции предоставиха исканата информация с решение за достъп до информация. Това означава, че отново в над 100 случая информацията е предоставена без решение.

 

Формата, в която през 2019 поискахме да ни предоставят отчета по ЗДОИ, както и миналата година, бе копие, предоставено по електронен път, или чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. В тази връзка следва да се отбележи, че практиките по предоставяне на информация по електронен път продължават да бъдат най-разнообразни.

 

В едни случаи исканата информация се изпраща със съпроводително писмо и решение за достъп. Това е коректният начин, но пък в този вариант често съпроводителното писмо, решението за достъп и самата искана информация са в един PDF файл, което затруднява заявителят при последващото използване на информацията.

 

Позитивна практика е тази, в която от институцията изпращат решение/ отговор в PDF с посочен неактивен линк към отчета, но от институцията се сещат да копират линка като активна връзка в изпратения e-mail.

 

Позитивна практика е и тази, в която от институцията изпращат решение/ отговор в PDF с посочен неактивен линк към отчета, но едновременно с това изпращат по електронен път и самия отчет.

 

Обратната страна на горните две позитивни практики е негативната практика от институцията да изпратят решение/ отговор в PDF или jpg формат с посочен неактивен линк към отчета и не си правят труда да копират линка като активна връзка в изпратения e-mail или направо да прикачат самия отчет.

 

Значителен брой институции продължават да изпращат исканата информация с празен e-mail. Това също е негативна практика, защото в комбинация с обстоятелството, че често прикаченият в празния e-mail файл е с автоматично генерирано име, то става доста трудно да се различи писмо от институция от spam поща.

 

И през 2019 имаше институции, които първо изпращат решение за предоставяне на достъп до информация, а самата информация изпращат няколко часа или дни по-късно. Следва да се отбележи, че строго формално погледнато, всички тези институции, които не са изпратили едновременно решението за достъп и исканата информация на практика са в нарушение на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, според който при предоставяне на информация по електронен път, решението за достъп се изпраща заедно с предоставената информация.

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.