Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Съдът задължи директора на Агенция по безопасност на храните да предостави достъп до информация. С решение № 5115 от 14.11.2011 Административен съд София - град отмени мълчалив отказ на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ по заявление на неправителствената организация „Четири лапи“. С него е поискана информация колко и в кои общини са извършени проверки за спазване предписанията на глава V от Закона за защита на животните „Безстопанствени животни“.[1] Поискани са и копия от протоколите при извършването на проверките, както и издадените предписания. Последвалият мълчалив отказ бе обжалван в съда. Съдът отменя отказа със следните мотиви:

-  поисканата информация е обществена, тъй като е свързана с извършване на конкретни проверки за спазването на тези предписания и с нея жалбоподателят би си съставил мнение за дейността на задължения субект;

-  за БАБХ е възникнало задължение да предостави информацията на хартиен носител, а в случай на отказ е следвало да се произнесе с мотивирано решение. Видно от събраните доказателства ответникът по делото нито е предоставил информацията, нито е постановил решение за отказ. Според съда в този случай следва да се счита, че  при липсата както на положително, така и на отрицателно решение, изпълнителният директор на БАБХ на практика е постановил мълчалив отказ. По този начин е допуснато съществено нарушение на изискването за форма на акта /липса на мотиви/, поради което оспореният отказ е незаконосъобразен и следва да се отмени. 

С диспозитива на решението съдът отменя отказа и изпраща преписката на директора на БАБХ с указание ДА ПРЕДОСТАВИ на жалбоподателя исканата информация в срок от 1 месец от влизане в сила на решението. Към този момент от Агенцията са предоставили част от информацията.

 

Дело срещу отказ на генералния директор на БНР бе спечелено на втора инстанция. Върховен административен съд остави в сила решение на Административен съд София – град от края на 2010, с което бе отменен изричен отказ на генералния директор на Българското национално радио /БНР/ да предостави информация по заявление на Иван Петров. Заявителят беше поискал данни за броя на притежаваните от БНР автомобили и паркирането им пред сградата, какви марки и модели са те. Първата инстанция – АССГ с решение с № 3209 от 20.10.2010 посочи, че директорът на БНР дължи тази информация и отмени решението за отказ в частта за броя, марките и моделите, но счете, че сведения за паркирането на автомобилите и за техните номера не се дължат по ЗДОИ.

Решението на АССГ бе обжалвано от БНР. Втората инстанция – Върховен административен съд  се произнесе с решение №170 от 05.01.2012, което потвърди първоинстанционното решение. Съдебният състав посочва, че по отношение на търсената от гражданина информация са неприложими ограниченията както на чл.13 ал. 2 от ЗДОИ, така и тези  по чл. 37 от закона. В решението се казва още „правилно и в съответствие с материално правните норми Аминистративният съд приема, че с информацията, която следва да бъде предоставена с новото произнасяне на генералния директор на БНР, Петров ще си състави собствено мнение за дейността на радиото, свързана с конкретното имущество.“

Решението на съда е окончателно.

 

Протоколите от общите събрания на „ВиК“ – Сливен са обществена информация. До това заключение стигна ВАС в решението си с № 881 от 17.01.2012 по дело, образувано по касационна жалба на Юрий Иванов срещу решение на Административен съд – Сливен от 2010. С  него АС – Сливен отхвърли жалбата на Иванов против решение на управителя на „ВиК“ ООД – Сливен, с което му бяха отказани исканите копия от протоколите от всички общи събрания на търговското дружество. Според посоченото в първоинстанционното решение тази информация не следва да се предостави, тъй като не е налице искане за достъп до обществена информация, поради това, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, а не достъп до документи като материален носител на информацията. Върховният административен съд счита, че обжалваното решение е неправилно и е постановено в нарушение на материалния закон. Според съдебният състав, това е така, тъй като „ВиК“ – Сливен е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, предвид процентното участие на държавата в капитала на търговското дружество, т.е. става въпрос за публичноправна организация съгласно дефиницията на §1 т.4 б. в от Допълнителните разпоредби на закона. В качеството си на задължен субект дружеството следва да предоставя информация, която е създадена в кръга на неговата компетентност и е налична.  В конкретния случай, посочва още съдът, поисканите протоколи от общите събрания на търговското дружество притежават характеристика на служебна обществена информация, тъй като обективират информация за дейността на дружеството за определен период от време и от тях очевидно желаещият да я получи ще си състави собствено мнение за дейността на задължения субект. С решението си ВАС отменя решението на АС – Сливен, отменя и решението за отказ на управителя на „ВиК“ ООД – Сливен и му връща преписката за ново произнасяне по подаденото от Юрий Иванов заявление.

Решението е окончателно.          

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Съгласно разпоредбите на закона контролни правомощия във връзка с неговото прилагане имат Българската агенция по безопасност на храните, органите на местната власт, както и упълномощени представители на неправителствени организации, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните.   

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.