Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Имената на лицата, посочени в акт по назначаване за заемане на публична длъжност не са свързани с неприкосновеността на личността и личния живот. С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени отказ на  директора на МВР Пазарджик да предостави информация за трите имена на лицата, ръководители на отделите/секторите „Пътна полиция“ (или техните еквивалентни структури) в  МВР Пазарджик за периода 2000 до 2015. Информацията бе поискана от Йово Николов (в. „Капитал“). Отказът на директора бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и че имената на лицата, заемали посочените длъжности, във фиксирания период, са лични данни и се ползват със защитата, уредена в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). С Решение № 90/02.03.2016 Административен съд – Пазарджик отмени отказа и задължи директора на МВР Пазарджик да предостави исканата информация. Съдът прие, че информацията представлява официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ (информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи), тъй като държавната служба в МВР се заема с издаването на акт за назначаване, като в същия органът по назначаване посочва трите имена на държавния служител, т.е имената на държавните служители се съдържат в публичните актове на компетентния държавен орган по назначаването. Актът по назначаване в МВР е официален акт на съответния компетентен орган по назначаването, поради което в своята съвкупност съставлява официална обществена информация, съдържаща необходимото минимално количество лични данни, които не се ползват със защитата, разписана в ЗЗЛД. Решението подлежи на обжалване.

 

Кметовете на общини, респективно на райони, определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията. Устройството на територията и спазването на законовите изисквания е част от обществения живот в страната и гражданите трябва да имат възможност да си съставят мнение за работата на компетентните органи. С този мотив Административен съд – Варна отмени частично отказ на кмета на район „Младост“ във Варна да предостави информация за правното основание за издаването на заповеди за премахване на 61 незаконни постройки във варненския квартал „Максуда“. Информацията бе поискана от Сдружение „Инициатива за равни възможности“. Освен основанието за издаване на заповедите (т. 1 от заявлението), бе поискана и информация по следните въпроси: 2. Връчени ли са заповедите на адресатите им и кога, обжалвани ли са и кои от тях, влезли ли са в сила и кога /за всяка една от заповедите/; 3. Живеят ли понастоящем хора в планираните за събаряне къщи и от кога са последните данни по въпроса; 4. Колко хора живеят във всяка от постройките, колко от хората във всяка от постройките са пълнолетни, колко са непълнолетни и колко са малолетни и 5. Живеят ли в постройките и в кои, хора с увреждания, какви мерки са предвидени за алтернативно настаняване на семействата, осигурена ли е адекватна грижа за засегнатите деца и хора с увреждания. Отказът на кмета бе с мотив, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае производства по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), поради което може да бъде получена само от заинтересовани лица. С Решение № 264/11.02.2016 Административен съд – Варна отмени отказа по т. 1 от заявлението и го потвърди по отношение на информацията, поискана в т. 2 до 5 от същото, като прие, че информацията за правното основание за издаване на заповедите на кмета е обществена по смисъла на ЗДОИ, а останалата не е такава, тъй като е свързана с упражняването на процесуалните права на адресатите на въпросните заповеди и представлява искане за събиране на фактически данни. Съдебното решение, в частта, в която потвърждава отказа, е атакувано от сдружението с касационна жалба пред ВАС.

 

Мълчаливият отказ по заявление за достъп до обществена информация е недопустим, поради което само на това основание подлежи на отмяна. С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на Прокуратурата на РБ да предостави информация за създаването и състава на специализирано звено „Антикорупция“. Информацията бе поискана от Красен Николов (Mediapool). След като главният прокурор не се произнася по заявлението, мълчаливият отказ е обжалван пред АССГ. С Решение № 851/15.02.2016 АССГ отменя отказа и връща преписката на главния прокурор за произнасяне по подаденото заявление. В мотивите си съдът посочва, че единствената призната от закона възможност за процедиране по заявление за достъп до информация е задълженият субект да постанови изричен акт. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. След влизането му в сила Прокуратурата предоставя достъп до исканата информация за създаването и състава на специализираното звено за борба с корупция[1].

 

Отказът да се предостави информация с мотив, че същата е класифицирана без посочване на правно основание, ниво на класификация и срок на защита, е неоснователен. С този мотив АССГ отмени отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на вътрешните работи (МВР) да предостави информация за делата за оперативни разработки на силови групировки и организирани престъпни групи в периода 1999 – 2001. Информацията бе поискана от Йово Николов (в. Капитал). Отказът на директора бе с мотив, че оперативните дела представляват сбор от документи, който носи гриф за сигурност съответен на най-високото ниво на класификация на документ от този сбор. С Решение № 1704/11.03.2016 АССГ отменя отказа и задължава органа да предостави исканата информация. Съдът приема, че при постановяване на отказа са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като не е предоставена информация за правното основание за класифициране; данни за момента на маркирането с гриф за сигурност; за длъжността на лицето, поставило грифа; нивото на класификация и срока на защита. Решението е атакувано от МВР с касационна жалба пред ВАС.

 

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на пазарните оценки на държавни имоти, с които Министерство на земеделието и храните (МЗХ) е извършило разпоредителни сделки в периода 2008 – 2012. С този мотив ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на МЗХ. Информацията бе поискана от Александър Дунчев от София. Отказът на МЗХ бе с мотив, че оценките не са обществена информация и предоставянето им би нарушило авторското право на независимите оценители, които са ги изготвили. С Решение  № 7309/01.12.2014 на АССГ отказът бе отменен. Съдът прие, че пазарните оценки позволяват от една страна да се разбере дали министерството се е съобразило с оценката на независимия оценител и от друга - дали оценката е била изготвена в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост (ЗДС). Според съда, правата на авторите върху изготвените оценки не могат да са пречка за предоставянето им по ЗДОИ, тъй като освен за авторските права следва да се държи сметка и за обществения интерес от узнаването на тази информация. Решението на АССГ бе атакувано от МЗХ с касационна жалба пред ВАС. С Решение № 2573/09.03.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии приеха, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация, тъй като ЗДОИ въвежда презумпция на наличие на такъв интерес, когато сведенията и данните са свързани със стопанската дейност и засягат условията, правата, задълженията, санкциите, сроковете, определени в договор, по които едната страна, както е в случая, е задължен субект по ЗДОИ. Решението на съда е окончателно. Подадено е искане за изпълнението му до МЗХ.

 

Информацията за разходите и приходите на община Ямбол по всички приключили съдебни дела в периода 2011 – 2013 е налична, поради факта, че тези разходи следва да бъдат отразени в общинския бюджет. След като информацията е обществена, създава се и се съхранява при задължения субект, правилно първата съдебна инстанция е приела, че не са налице основания същата да не бъде предоставена при редовно направено искане. С тези мотиви ВАС потвърди решение на Административен съд – Ямбол за отмяна на отказ на секретаря на община Ямбол. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова от Ямбол. Отказът на секретаря на общината бе с мотив, че исканата информация не попада в категорията „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ, тъй като не е налична, а трябва да се създаде по повод направеното искане. С Решение № 18/04.02.2015 Административен съд – Ямбол отмени отказа. Съдът посочи, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ. Тази информация е налична в общината и не е необходимо да бъдат извършвани допълнителни действия от страна на административния орган с цел да бъде тепърва установена и създадена. Решението на първата инстанция бе атакувано от секретаря на общината с касационна жалба пред ВАС. С Решение № 1576/12.02.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии посочиха, че основанията за отказ да се предостави исканата информация са регламентирани в чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ и в случая задълженият субект не се позовава на нито едно от тях. Решението на съда е окончателно. След постановяването му информацията е предоставена на заявителката под формата на справка от 10 страници, която включва пореден номер, съответния съд, номера на делото, качеството на общината по делото (ищец или ответник), номера на решението по делото и информация за разхода или прихода за общината.

 

Искането за предоставяне на копие от документ (извънсъдебна спогодба между община Ямбол и строителна фирма) е валидно по ЗДОИ, тъй като с предоставянето на искания документ заявителят ще получи информация за предмета на договора, условията, цената и санкциите, които би понесла неизправната страна. С този мотив ВАС потвърди решение на Административен съд – Ямбол за отмяна на отказ на секретаря на община Ямбол. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова от Ямбол. Отказът на секретаря на общината бе с мотив, че заявлението не съдържа валидно описание на исканата информация, а само претенция за предоставяне на документ, което е недопустимо по ЗДОИ. С Решение № 9/22.01.2015 Административен съд – Ямбол отмени отказа. Съдът прие, че законът поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ и самия документ като неин материален носител. В този смисъл искането на копие от документ е равносилно на искането за достъп до съдържащата се в него информация. Решението на първата инстанция бе атакувано от секретаря на общината с касационна жалба пред ВАС. С Решение № 3541/29.03.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии посочиха, че исканата информация е обществена, тъй като при получаването й заявителят ще може да си състави мнение за дейността на задължения субект, доколкото в случая се касае до информация, свързана с разходване на бюджетни средства. Решението е окончателно. Подадено е искане за изпълнението му до секретаря на общината.

 

Когато цел на търсена по ЗДОИ информация не са личните данни на служители, а съдържащата се обществена информация в изготвени от администрацията доклади, защитата на личните данни е неприложима като основание за отказ. С този мотив ВАС потвърди решение на АССГ за отмяната на отказ на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави достъп до три доклада на Главния инспекторат на Министерски съвет (МС) от извършени проверки. Информацията бе поискана от Виктор Иванов (в. 24 часа). Отказът на ПИС бе с мотив, че информацията съдържа имената и длъжностите на служители от администрацията на МС и от комплекс „Бояна“, тоест представлявала лични данни по смисъла на ЗЗЛД. С Решение № 3007/29.04.2015 АССГ отмени отказа. Съдът прие, че е налице неоснователно позоваване на лични данни и неприложимост на ЗДОИ за такива, тъй като предмет на подаденото заявление не са личните данни на служителите, трите имена и длъжностите им, а докладите от извършените проверки на Главния инспекторат към МС. Обстоятелството, че в тези доклади могат да се съдържат и лични данни, предоставянето на които не може да стане без съгласие на лицата, не означава, че цялата информация, съдържаща се в тях, не може да бъде предоставена. Решението на първата инстанция бе атакувано от ПИС с касационна жалба пред ВАС. С Решение № 1167/04.02.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция.  Върховните съдии посочиха, че разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ изрично предвижда предоставяне на информацията в случаите на надделяващ обществен интерес. По смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ "надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти. От предмета на искането е видно, че заявителят цели именно да си състави мнение за отчетността на задължените субекти. Решението на съда е окончателно. Подадено е искане за изпълнението му до ПИС.

 © 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.