Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията за изпълнители и подизпълнители по договори за обществени поръчки се отразява в отчетите за дейността на съответния държавен орган, поради което последният няма как да твърди, че същата не е налична, когато му бъде поискана по реда на ЗДОИ. До този извод стигна състав на АССГ по второ дело[1] на Марио Миладинов (София) срещу отказ на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА) да предостави информация за подизпълнителите по договорите, сключени по Проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информацията е поискана със заявление от 21 април и касае информация за подизпълнителите по всички договори за обществени поръчки по проекта и копия от три конкретни договора, който не са публикувани. Отказът на БСА е направен под формата на уведомление, в което се твърди, че информацията не е налична, тъй като в БСА не била изготвяна такава справка, а администрацията нямала задължение да подготвя справки, за да удовлетворява заявления за достъп до информация. С подкрепата на ПДИ отговорът е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 5949/29.10.2020 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на БСА за ново произнасяне в 14-дневен срок с указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съдът посочва, че в случая задълженият субект се е произнесъл с писмо, квалифицирано като уведомление по чл. 33 от ЗДОИ, но по същество мотивирано със съображения, относими към основанията за отказ да се предостави достъп до исканата информация. В процесното писмо не се сочи, че органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, а се твърди, че част от нея не съществува във вида, в който е поискана, а друга част е публикувана. Ето защо следва да се приеме, че постановеният акт няма характер на уведомление по чл. 33 от ЗДОИ, а представлява изричен отказ да се предостави достъп до обществена информация.

По същество съдът намира отказа за незаконосъобразен като приема, че в случая търсената информация е налична при задължения субект във връзка с отчетеното изпълнение на договорите по проектната дейност, финансирана от ЕС, т.е. безспорно засяга обществения живот в страната. Касае се за информация, свързана с усвояването на средства по европейски фондове, което предопределя прозрачност и достъпност на тази информация, каквато е и основната цел на ЗДОИ.

В процесното уведомление е посочено, че искането е свързано с практически несъществуваща към момента информация. Тази констатация е фактически невярна, тъй като исканата информация е налична при сезирания орган поради факта, че информацията за изпълнители и подизпълнители по договори за обществени поръчки се отразява в отчетите за дейността на съответния държавен орган. След като информацията е обществена, създава се и се съхранява при задължения субект, не са налице основания същата да не бъде предоставена при редовно направено искане.

Предоставянето на информация под формата на писмена справка обаче е допустимо, когато в тази справка са систематизирани данни, налични за определения период в администрацията на съответния орган, какъвто е настоящият случай.

В заключение съдът приема, че е налице и надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията.

Решението е окончателно.

***

Тайна ли е какъв точно е предметът на арбитражното дело, заведено от ЧЕЗ срещу България за продажбата на ТЕЦ-Варна пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ? Този въпрос ще бъде поставен по дело на Политическа партия „Движение Да България“ срещу отказ на Министерство на финансите (МФ). Информацията е поискана със заявление от 29 октомври 2020 под формата на 4-ри въпроса.

1. Предмет ли е ТЕЦ-Варна на арбитражни претенции от страна на ЧЕЗ и защо?;

2. Ако да, какъв е размерът на тази претенция досежно ТЕЦ-а?;

3. Предмет на иск ли е самата сделка между ЧЕЗ и Доган/Папазов през 2017? 

4. Предмет на иск/претенция ли са твърденията от чешка страна, че в сделката от българска страна е имало елементи на престъпления? 

С решение от 11 ноември 2020 директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ отказва да предостави достъп до исканата информация с мотив, че същата е конфиденциална. Най-вероятно, за да не си помислят „Да, България!“, че министерството се опитва да потули някакъв свой провал, в отговора е посочено още, че МФ в продължение на много години се отнасяло изключително отговорно към задължението си да организира защитата  и да представлява държавата по международни арбитражни дела, работейки с най-добрите специалисти в тази област. В резултат на това до настоящия момент България била спечелила всички международни инвестиционни арбитражни дела, заведени срещу нея, и на държавата било спестено заплащането на претенции, надхвърлящи един милиард евро. 

След като уверенията на МФ, че са много съвестни и успешни по тези дела, не трогват „Да, България!“, те се обръщат към ПДИ за помощ при обжалване на отказа. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. В жалбата е посочено, че в отказа на МФ липсват мотиви по всяко едно от исканията, формулирани в заявлението, а то съдържа четири точки с искана информация. Съгласно разпоредбата на чл. 38 от ЗДОИ отказът за предоставяне на информация следва да бъде постановен с решение, което да съдържа фактическите и правни основания за това. Така получения от заявителите отказ представлява конкретно формирана от административния орган воля, която обаче не е изразена по предвидения в закона ред. Изложени са и доводи за наличие на надделяващ обществени интерес за предоставяне на исканата информация, тъй като сделката за продажбата на ТЕЦ-Варна е свързана с доста съмнения, а действията на редица държавни органи, сред които и МФ, по редица арбитражни дела често водят до огромни щети за държавния бюджет.

По жалбата е образувано а.д. № 11365/2020 на АССГ, Второ отделение, 41 състав.

***

Основателен ли е отказът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да предостави копие от бизнес-плана на “ТЕЦ Варна” ЕАД и пристанище “ТЕЦ Езерово”? Този въпрос ще бъде поставен по дело на Политическа партия „Движение Да България“ срещу отказ на КЕВР. Информацията е поискана със заявление от 29 септември 2020 със следната формулировка:

- Какъв е бизнес-планът на “ТЕЦ Варна” ЕАД и пристанище “ТЕЦ Езерово”, на базата на който през юли т.г. се удължава лиценза им до 2036 г.? Моля за копие от плана.

Председателят на КВЕР не се произнася по подаденото заявление в законоустановения 14-дневен срок, поради което с подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ до АССГ. 

В жалбата са развити доводи за наличието на трайна съдебна практика, според която мълчаливият отказ по ЗДОИ винаги е незаконосъобразен, тъй като законът изисква съответният орган да се произнася с мотивирано решение. В жалбата е отбелязано, че исканата информация е свързана с обществения живот в Република България и ако бъде предоставена, заявителят би могъл да си състави мнение за дейността на КВЕР по изменение и продължаване сроковете на лицензии за дейността „производство  на  електрическа  енергия“ по смисъла на Закона за енергетиката. Информацията не попада в някое от предвидените в ЗДОИ ограничения и не съществува законова пречка да бъде предоставена.

По жалбата е образувано а.д. № 111360/2020 на АССГ, Второ отделение, 31 състав, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 1 март 2021.

________________________________

[1] Първото дело на Марио Миладинов с/у БСА е отразено в рубриката „От съдебната зала“ на предходния брой на информационния бюлетин на ПДИ.


_______________________________________________________

 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.