Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

До възстановяване на нормалния ход на работа на административните съдилища вместо съдебни решения в рубриката от „От съдебната зала“ продължаваме да представяме жалби, изготвени от правния екип на ПДИ, по които са образувани или предстои да бъдат образувани съдебни дела.

 

Основателен ли е отказът на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) да предостави информация за състава и резултатите от дейността на работна група, която подготвя приемане на наредба по чл. 26 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Фондация „Последната клетка“ срещу отказ на министъра на земеделието, храните и горите. На  3 февруари 2020 Снежанка Бонева – управител на Фондация „Последната клетка“, подава заявление до Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с което иска информация коя наредба регламентира условията и минималните изисквания за отглеждане и участие на животни в циркове, вариетета и други увеселителни заведения и необходимите професионални умения на лицата, които се грижат за животните, съгласно чл. 26 от ЗЗЖ. С отговора по заявлението от МОСВ уведомяват Бонева, че към момента със Заповед № РД 09-1012 от 13.11.2018 на министъра на земеделието, храните и горите е сформирана работна група, която да изготви проект на наредба. 

В тази връзка, в началото на март 2020 „Последната клетка“ подават заявление за достъп до информация до министъра на земеделието, горите и храните, с което е поискана информация, описана в 3 точки както следва:

1. Копие от Заповед № РД 09-1012 от 13.11.2018 на министъра на земеделието, храните и горите;

2. Копие от протоколите от проведените заседания на работната група, сформирана със заповед  № РД 09-1012 от 13.11.2018;
3.
Информация за резултатите от дейността на работната група.

С решение от 11 юни 2020 министърът на земеделието, храните и горите отказва исканата информация с мотив, че същата има подготвителен характер и няма самостоятелно значение, поради което е налице основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. В жалбата са изложени аргументи, че информацията е със самостоятелно значение и е от надделяващ обществен интерес, поради което достъпът до нея не може да бъде ограничаван. Това е така, тъй като тя е свързана с изготвянето на проект на нормативен акт, който съгласно Закона за нормативните актове (ЗНА) подлежи на задължително обществено обсъждане. За да бъде общественото обсъждане пълноценно, то не може да бъде осъществявано от субекти, които са лишени от информация и възможност да си съставят информирано мнение и да го изразят в обществената дискусия по повод промените в нормативната уредба.

***

Основателен ли е отказът на Специализираната прокуратура да предостави информация за делото „Недосегаемите 2“, което е върнато за доразследване на прокуратурата от Специализирания наказателен съд.

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Димитър Стоянов („Биволь“) срещу мълчалив отказ на Специализираната прокуратура да предостави преписи от протоколите по съдебните заседания и копия от публично четените/изслушани веществени доказателства по делото „Недосегаемите 2“. Информацията е поискана със заявление от февруари 2020 във връзка с обстоятелството, че по информация на „Биволь“ в открито заседание по делото е бил коментиран запис, в който разговарящите споменават, че „Има едни 50 000 за оправянето на делото от Иван Гешев“. В законоустановения срок, изтекъл по време на извънредното положение, не е получен отговор от Специализираната прокуратура. 

С подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд София-град (АССГ). В жалбата са изложени аргументи, че според трайната съдебна практика мълчаливият отказ е незаконосъобразен, тъй като единствената призната от ЗДОИ възможност за процедиране по заявление за достъп до обществена информация е задълженият субект да постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, което се връчва лично на заявителя срещу подпис. Отказът да бъде предоставена информация, независимо от основанията, включително и когато органът приема, че търсената такава не е обществена, може да бъде само изричен и се постановява с мотивирано решение, а мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим. В жалбата са развити доводи и за наличие на надделяващ обществен интерес, тъй като своевременното узнаване на тази информация от Висшия съдебен съвет (ВСС) е можело да се отрази на избора на нов главен прокурор.

 

***

Основателен ли е отказът на Столична община (СО) да предостави информация колко от животините в приютите, стопанисвани от Общинското предприятие „Екоравновесие“, са настанени в общи и колко в единични клетки, както и как се разхождат кучетата в тези приюти след обявяване на извънредното положение.

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Марта Георгиева (общински съветник в Столичен общински съвет) срещу частичен отказ на зам.-кмет на СО да предостави информация за дейността на приютите за безстопанствени кучета в кварталите „Горни Богров“, „Слатина“ и „Сеславци“ по време на първия месец от извънредното положение. Информацията е поискана със заявление от април 2020. Столична община предоставя част от информацията – какви са промените в работа на приютите, с какъв акт са въведени и общия брой животни във всеки от трите приюта. Останалата информация – броя животни в единични и общи клетки, информация за разхождането на кучетата и броя служители, ангажирани с тази дейност – е отказана с мотив, че не представлява обществена информация по ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред Административен съд София-град (АССГ). В жалбата са изложени аргументи, че информацията безспорно е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае изпълнение на задължения на кмета по Закона за защита на животните (ЗЗЖ) относно стопанисваните от общината приюти. В жалбата е посочено, че според съдебната практика обхватът на понятието „обществена информация“ е максимално широко. То обхваща не само документи, но и информация, съхранена на други материални носители. Освен това правото на достъп до информация може да бъде упражнено и под формата на поставяне на въпроси, когато заявителят не знае в какви документи се съдържа отговора.

По жалбата е образувано а.д. № 4639/2020 на АССГ, Второ отделение, 59 състав, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16 юли 2020.

 

***

Основателен ли е отказът на община Свищов да предостави информация за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета и проведена акция по залавяне и транспортиране на безстопанствени кучета на територията на общината в периода 1-10 май 2020.

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Радмила Ковачева (Исперих) срещу отказ на кмета на Свищов да предостави информация за броя заловени и кастрирани кучета, тяхното транспортиране с лицензиран автомобил и квалификацията на лицата, упражняващи дейност по овладяване популацията на безстопанствени кучета. Информацията е поискана със заявление от 2 юни 2020. Отказът на кмета е с мотив, че тя не е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че засяга интересите на трето лице (Сдружение „Германо-българска помощ за животните“ ), изразило изрично несъгласие за предоставянето й.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд - Разград. В жалбата са изложени аргументи, че информацията безспорно е обществена по ЗДОИ, тъй като касае контролни правомощия на кмета по Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Наредбата за  овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Свищов. Изложени са и аргументи, че несъгласието на третото лице (сдружението, с което общината е сключила договор за залавяне и транспортиране на кучета) е ирелевантно, тъй като задълженият субект не е идентифицирал каквито и да е права или защитени интереси на третото лице, които да се засягат от предоставянето на исканата информация по начин, обуславящ необходимост от съгласието му.

 

 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.