Проект за изграждане на ядрена централа разпали дискусия във Вилнюс

Ралица Кацарска, Александър Кашъмов, ПДИ
Висагинас


Ядрената централа "Висанигас"
Снимка: Министерство на Енергетиката на Република Литва

На 20 ноември 2012 във Вилнюс се проведе дебат на високо ниво по повод проекта за изграждане на ядрена централа в Литва. Домакин на дискусията бе Transparency International – Литва.  Участваха съветник на правителството, адвокат на ядрената централа „Висагинас”, представители на Латвия и Естония. 

 

По време на дебата Access Info Europe остро критикува клауза в споразумението за публично-частно партньорство между литовското правителство и корпорацията „Хитачи” за изграждане на ядрената централа „Висагинас”, която е срещу свободата на информацията. Според Access Info Europe включените разпоредби за конфиденциалност са особено опасна практика и има риск от задушаване на публичния дебат по важния въпрос за ядрената енергия.

На дискусията бе подложен проект на концесионно споразумение, договорено от тръгващото си правителство и одобрено със закон от Сейма (Литовския парламент). Споразумението съдържа бланкетна клауза за конфиденциалност, която е в нарушение на националното и международно законодателство за правото на достъп до информация. Тя гласи: „Страните се договарят, а Република Литва гарантира, че никой член на обществото няма да има право да получи цялата информация или част от нея …. във връзка с  Проекта съгласно какъвто и да е приложим закон, свързан със или във връзка със свободата на информацията” (Част 5, 13.13).

В Литва действат два закона, регулиращи правото на достъп до информация, както и закон, който защитава достъпа до информация за околната среда. Литва е ратифицирала и Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи и Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. Основен въпрос, който бе дебатиран, е не е ли невалидна посочената клауза, доколкото договорите обичайно нямат предимство пред националните закони, в това число законите за достъп до информация.

  

Договор не може да има преимуществено

юридическо действие пред литовски закон

 

На дебата литовският адвокат Вилиюс Бернатонис заяви, че със споразумение не може да се ограничи правото на обществеността на информация. „Това е безсмислено, това не може да се случи…., това е обещание на литовското правителство, че ще пази нещо, но това няма да промени задълженията на правителството, няма да промени литовския закон”, поясни Бернатонис.

„Ако това споразумение не променя литовския закон за достъп до информация, тогава е дадено лъжливо обещание на корпорацията „Хитачи - коментира Лидия Медланд от Access Info. - Дори ако е така, опитът да се ограничава правото на обществото да знае е опасен и неприемлив”. Медланд добави, че има надежда съдилищата да отменят споразумението, но междувременно то ще причини сериозни проблеми на обществото и ще ограничи дебата по този важен въпрос.

Access Info Europe припомни, че когато в миналото клаузи за конфиденциалност са използвани като опит за защита на публично-частно партньорство от заявления за достъп до информация, информационни комисари в различни държави са заявявали, че прозрачността следва да надделява и всички случаи със заявления, подадени от граждани, трябва да се решават в полза на предоставяне на информацията.

Международните стандарти за правото на информация изискват, когато дадена информация попада в групата на изключенията като търговска тайна, да се направи оценка на степента на вредата и да бъде надлежно разгледан общественият интерес от узнаване на информацията. 

През лятото случаят със споразумението в Литва бе представен

 

на вниманието на ПДИ

 

Тогава коментирахме за литовски журналист и за колегите от Трансперанси интернешънъл, че с клаузата за конфиденциалност се нарушават международните стандарти за достъп до информация и законодателството на Европейския съюз. Приложимите актове са:

1. Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда /Орхуска конвенция/, по която и Литва е страна.

2. Конвенцията за достъп до официални документи, която макар още да не е в сила, е подписана от Литва.

3. Европейската конвенция за правата на човека и по-специално чл.8 и чл.10, които според практиката на съда в Страсбург съдържат и задължение за предоставяне на информация на гражданите.

4. Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за обществен достъп до информация за околната среда.

Според всички цитирани актове достъпът до информация е принцип, а ограничаването му е изключение от принципа. Същевременно според Орхуската конвенция информацията за емисии е от обществен интерес.

Преди срещата във Вилнюс темата бе широко дебатирана онлайн в рамките на  Международната мрежа на застъпниците на правото на информация FOIAdvocates. Застъпници от различни континенти се съгласиха, че няма правни аргументи, които да обосновават в действителност подобна клауза за конфиденциалност.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.