Общeствено обсъждане със съдии, адвокати и юристи

Диана Банчева, ПДИ
EEA Grants

На 24 октомври  2014 в хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация проведе последната от планираните пет обществени дискусии в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”. В обсъждането „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?” участваха съдии от Върховния административен съд, административни съдилища в страната, адвокати и юристи с практика по прилагането на Закона за достъп до обществена информация.

 

Екипът на ПДИ очерта пет проблемни области на прилагане на закона, в резултат на постоянното наблюдение на практиките по търсене и предоставяне на информация, споделяйки с участниците и възможните подходи, с които те да бъдат преодолени.

Във фокуса на обсъждането бяха промените, предвидени в Законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ от 23 октомври 2014, свързани с активното публикуване на информация, електронния достъп до информация, достъпа до информация за повторна употреба, обхвата на закона и задължените да предоставят информация субекти, стандартите, залегнали в Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, както и ограниченията на достъпа до информация.

 

В общественото обсъждане участваха Петър Славов (адвокат), Димитър Тотев (адвокат), Лидия Целова (адвокат), Даниела Доковска (адвокат), Лозан Панов (Върховен административен съд), Дарина Витанова (заместник председател на Административен съд – Добрич), Жанета Малинова (Административен съд – Враца), Огнян Евгениев (председател на Административен съд – Монтана,), Тинка Косева (председател на Административен съд – Варна), Красимира Цветкова (председател на Административен съд – Търговище), Венцислав Караджов (председател на Комисията за защита на личните данни – КЗЛД,), Мария Матева (член на КЗЛД), Десислава Тошкова (главен секретар на КЗЛД), Мария Крумова (правен отдел на КЗЛД).

 

Темата

 

активно публикуване на обществена информация

 

въведе изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Тя представи международните стандарти и очерта задълженията за активно публикуване съгласно българското законодателство. Жулева запозна присъстващите и с резултатите от годишното проучване на Интернет страниците на институциите, с което ПДИ оценява как се изпълняват задълженията за активно публикуване в Интернет. В резултат от тези проучвания ПДИ констатира ниско изпълнение на сега съществуващите задължения, за публикуване на информация в различни формати; липса на контрол по изпълнението и налагане на санкции при неизпълнението на задълженията за активно публикуване на информация. 

Участниците отбелязаха, че изпълнението на задълженията за активно публикуване облекчава администрацията, тъй като намалява броя на подаваните заявления.

 

EEA Grants

Гергана Жулева коментира публикувания в правителствения портал за обществени консултации Проектозакон за изменение  и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, изготвен от работна група към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Целта на промените е въвеждането на Директива 2013/37/ЕС за повторно използване на информация от публичния сектор в националното законодателство, което страните членки трябва да направят до юли 2015.

 

Експерти на ПДИ участваха в заседанията на работната група през лятото, като изготвиха и представиха становище за необходимите изменения в ЗДОИ за въвеждането на Директивата.

По отношение на активното публикуване на информация, законопроектът предвижда промени в чл. 15 и 15а от ЗДОИ, като е застъпен смесен подход за публикуване: увеличават се категориите информация за публикуване в Интернет от 4 на 15 и се създава задължение за ръководителите на институции ежегодно да утвърждават схеми за публикуване.

 

Въпреки това, липсата на независим, централен, специализира орган, който да контролира и координира прилагането на ЗДОИ, поставя под съмнение изпълнението на новите задължения, подчерта Гергана Жулева

Предложените текстове в законопроекта за изменение  и допълнение на Закона за достъп до обществена информация бяха във фокуса на дискусията по темата

 

достъп до информация по електронен път

 

След като очерта проблемите, констатирани от резултатите от годишното проучване на ПДИ, в рамките, на което се подават и електронни заявления до институциите, Стефан Ангелов, юрист в ПДИ, представи текстове от законопроекта, които биха довели до разрешаване на тези проблеми. С предвидените изменения заявлението, подадено по електронен път на официален електронен адрес, ще се счита за писмено и в тези случаи няма да се изисква електронен подпис. Въвежда се изискване за предоставяне на информация по електронен път, когато заявителят е поискал това и е посочил електронен адрес. Относно формата на достъп, законопроектът предвижда да се промени понятието „хартиен или технически носител“ на „материален носител“, което включва и предоставянето на информацията по електронен път.

 

Бе подчертана практика на ВАС, според която предоставянето на информация на технически носител включва и предоставяне по електронен път.

 

EEA Grants

Законопроектът въвежда нови алинеи 3 и 4 в чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ, според които ако информацията е поискана по електронен път, то и отговорът (предоставянето на информация) трябва да е по електронен път.

 

По силата на измененията след 1 април 2015 цялата обществена информация и информацията за повторно използване трябва да бъдат създавани и съхранявани в електронен формат.

 

Отново бе поставен въпросът за удостоверяването за получено от администрацията заявление по електронен път и протокола за предоставяне на информацията. При електронния достъп този въпрос е важен от гледна точка на това от коя дата текат сроковете за обжалване. Гергана Жулева сподели с участниците идеята на IT специалисти и блогъри за създаване на единен интернет портал на електронните заявления, в който да се публикуват и отговорите на институциите. Това би разрешило проблема с удостоверяването на получаване на заявлението и предоставянето на информация. Подобен портал би дал възможност и да се сравнява практиката на администрацията по сходни казуси.

 

Друг важен въпрос, който измененията уреждат, е таксообразуването при повторното използване на информация. Таксите следва да са съответни на разходите за предоставяне на информация, която може да бъде в голям обем, тъй като за повторно използване се търсят цели бази данни. Методологията за образуване на цената ще се изготви от Министерски съвет.

 

Бе обърнато внимание на Решение № 14206/30.10.2013 на ВАС, Пето отделение, по а.д. № 58/2013, в което се прави сравнение между достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно използване.

 

Ограниченията на правото на достъп до информация

 

бе най-широко дискутираната тема, тъй като и съдебната практика в това отношение е най-богата. Темата въведе ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, който очерта проблемите, свързани с разпръснатата уредба на ограниченията на правото на достъп, неясната формулировка на защитата на третото лице, широкият обхват на ограничението по чл. 13 на ЗДОИ и наличието на две хипотези за надделяващ обществен интерес в допълнителните разпоредби на закона.

Съдия Лозан Панов от ВАС отбеляза, че въпреки дългогодишната практика по ЗДОИ все още възникват въпроси дали един или друг субект е задължен по закона. Според него въвеждането на буква „к“ на член 3 от Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, свързан с ограниченията на достъпа до информация в законова норма, би улеснило правоприлагането от страна на съдебните институции.

 

EEA Grants

В отговор на Мария Матева, член на КЗЛД, която постави въпроса за ратификацията на Конвенцията и стандартите, които тя въвежда, Гергана Жулева поясни, че в някои отношения българският ЗДОИ въвежда по-високи стандарти.

Относно

 

налагането на санкции при неизпълнение на задължения по ЗДОИ

 

ПДИ счита, че хипотезите на нарушения, предвидени в член 42 на ЗДОИ, са остарели, а санкции по административен ред не се налагат, сподели Дарина Палова от правния екип на ПДИ. За неизпълнението на съдебни решения вече има богата съдебна практика, подчерта тя. ПДИ предлага повишаване размера на глобите, включително за непредоставяне на информация по електронен път и за неизпълнение на задължение за публикуване на информация. Изведена бе необходимостта от независим и самостоятелен орган, който да налага санкции – комисар, комисия, или да се разширят правомощията на инспекторатите.

 

Заместник председателят на Административен съд – Добрич Дарина Витанова постави въпроси, свързани с липсата на доказателство за публикуване на наредби на общинския съвет в Интернет и липсата на писмена справка като форма на достъп по чл. 26 от ЗДОИ. Лозан Панов от ВАС поясни, че липсата на доказателство за публикуване на нормативен акт в Интернет е съществено процесуално нарушение, което е основание за отмяна на акта. Гергана Жулева допълни, че законопроектът за изменения в ЗДОИ конкретизира задълженията за актуализация на информацията в Интернет, тъй като в списъка с категории информация за публикуване, който всеки ръководител следва да изготви, ще трябва да се заложат и дати за публикуване.

 

Според съдия Панов министърът на правосъдието не е подходящ наказващ орган, както досега е предвидено в ЗДОИ. По-добре е тези функции да се възложат на специализиран орган – например Информационен комисар.

 

Необходим ли е Информационен комисар?

 

Дискусията за необходимостта от независим орган на власт, който да контролира и координира изпълнението на ЗДОИ, бе фокусирана върху възможните начини на избор на този орган и конкретните му компетенции. Съдия Лозан Панов сподели възможност този орган да има и медиаторски функции и предложи да се мисли в посока даване на право на комисаря да встъпва като страна в дела за достъп до информация. Според Мария Матева от КЗЛД подобен специализиран орган не е необходим и може да се мисли в посока разширяване компетенциите на Националния омбудсман. Съмнението от въвеждане на такъв орган е най-вече от финансово естество, въпреки, че много важна е политическата воля за това.

 

Предложенията от проведената дискусия ще бъдат систематизирани и публикувани в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/104145/.

Там са систематизирани предложенията и от предходните четири дискусии, проведени с журналисти, IT специалисти и бизнес, представители на НПО и активни граждански групи, и служители в администрацията, отговарящи по ЗДОИ.

 

Въз основа на своя 18-годишен опит в областта, ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция за законодателни промени предложенията, дадени в рамките на обществените дискусии, и получените такива по електронна поща.

 

Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи и политици на 12 декември 2014.

 

EEA Grants

Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.