Какво показват резултатите от Одита на активната прозрачност през 2016?

Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ
Гергана Жулева
Гергана Жулева

На 23 април ПДИ приключи годишния си одит на активната прозрачност на 565 институции  в  системата на изпълнителната власт, от които 18 министерства, 28 областни администрации, 90 държавни агенции и комисии, изпълнителни агенции и други, 150 териториални органи, 265 органи на местно самоуправление, 11 независими органи на власт и 3 публично правни субекти. 

 

Повечето от промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), особено отнасящите се до публикуването на информация на интернет страниците, обнародвани в брой 97 на Държавен вестник от 11 декември 2015, влязоха в сила на 12 януари 2016. Администрацията имаше тримесечен срок за подготовка на публикуването на задължителните категории информация по чл.15, ал.1 и член 15а, ал.2, ал.3, ал.4.

 

Макар проучването да стартира от 11 март, неговият първи етап включваше подаване на електронни заявления до всички институции, а самата оценка на страниците стартира на 12 април, за да се отчете времето на подготовка, предвидено в закона.  Резултатите бяха обявени чрез открит достъп в интернет страницата на ПДИ и систематизирани на пресконференция на 26 април. Това даде  възможност на служителите, отговарящи по ЗДОИ, да проверят резултатите си и да съобщят на ПДИ за евентуални несъответствия. До 30 април оценките бяха редактирани след разговори с отговорните служители или отчитане на нови публикации в Интернет страниците. Така например, ръководството на Министерство на правосъдието създаде в този период липсващата до 25 април секция „Достъп до информация”, като съобрази съдържанието на секцията с изискванията на закона.

 

Индикаторите на основата, на която се направи оценката на публикуване в интернет, са организирани в три основни групи.

 

Публикуване на категориите информация, предвидени по чл.15 ал.1 от ЗДОИ;

Секция „Достъп до информация” и нейното съдържание, според изискванията на чл.15а, ал.2 от ЗДОИ;

Задължения за онлайн публикуване на информация, предвидени в други закони, но повторени и в ЗДОИ, в чл.15, ал.1.

 

Тематично публикациите се отнасят до институционална, организационна, оперативна, бюджетна информация, също така до такава, свързана с обществените поръчки, декларациите по ЗПУКИ и др. Специално внимание беше насочено към секциите „Достъп до информация”. Тези секции трябваше да бъдат създадени до края на 2009. Последните промени в закона от декември 2015 увеличиха категориите за публикуване в тези секции и задължиха ръководителите да публикуват разяснителна информация за гражданите как да упражняват своето право на достъп до информация в конкретната институция. Фактически целта на секцията „Достъп до информация” е да улеснява гражданите при търсенето на обществена информация в институцията.

 

Измененията в закона разшириха и кръга на институциите, задължени да публикуват информация онлайн. Техните задължения не са в този обем като на органите на изпълнителната власт, но и те трябваше да създадат секции „Достъп до информация” и да публикуват в тях съдържание,  като на органите на изпълнителната власт. Нашето проучване не обхваща този кръг задължени субекти, а именно – публичноправните организации (вж. дефиниция на „публичноправна организация” в ЗДОИ, ДР,§1 т. 4 ).

 

Първата част на тази публикация[1]  разглеждаше подробно задълженията по чл. 15 ал.1 от ЗДОИ и систематизираше категориите според характера на информацията. Както се очакваше, трите месеца за подготовка на публикуването в Интернет страниците се оказа недостатъчно, поради следните, според нас, причини.

  • Законът не определя координиращ и контролиращ орган за изпълнението. Липсват модели за активното публикуване в Интернет страниците.  
  • Обученията по промените в ЗДОИ, които са крайно необходими за цялата администрация и по-специално за екипите, които трябва да отговарят за активното публикуване и предоставянето на информация, са инцидентни.
  • Невъзможност на звеното или служителя, определени да отговарят по ЗДОИ, да се справят сами с прегледа на задължителната за публикуване информация и да наложат изисквания към всички структури в институцията да подават навреме информация за публикуване.
  • Очевидна е също така липсата на институционална и финансова подкрепа от страна на  ръководството на институциите за тези звена. 

Резултати


Няма развитие по отношение на публикуване на институционалната информация                

 

В процентно отношение изпълнението на задълженията за наблюдавани през годините публикации спада, макар броят на институциите, изпълнили своите задължения да расте или да не се изменя. Това е свързано с увеличаващия се брой на проучваните институции през годините и тази констатация се отнася до всички публикации, свързани с нормативната уредба, функциите, структурата, т.е информация, която е статична.  

 

 

 

Изпълнението на новите задължения  за публикуване на устройствения правилник (чл.15, ал.1, т. 5) и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите (чл.15, ал.1, т. 5) е следното. 

 

   

 

Подобряват се публикациите, свързани с оперативната информация

 

Колкото до публикациите, свързани с оперативна информация – нормативни актове, проекти за нормативни актове, общи административни актове и индивидуални административни актове - те достигат до 100% при централните органи на власт за нормативните актове и до 87% за общините. Текстовете на решенията на общинските съвети са публикувани във страниците на 264 от 265 общини в България.  Подобряват се публикациите, свързани с бюджетите,  датите на обществените обсъждания на проектобюджета в общините.  Подобряват се, макар и с малко, публикациите, свързани с  изготвянето на Общи  устройствени планове в общините.

Значително са нараснали публикациите на отчети за дейността.

 

 

 

Подпомагане на гражданите със секции „Достъп до информация”

 

Показателни са резултатите за секциите ”Достъп до информация”. Макар 390 от 565 институции, което е с 3% повече от миналата година, да имат секции „Достъп до информация”, нито една от тях не е публикувала цялото изисквано съдържание на секцията.

 

Десет институции са публикували списъка по чл.15а, ал.3 на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет в сферата на тяхната дейност и това са: Министерството на финансите, Националният център за информация и документация, Областните администрации – Благоевград, Габрово и Добрич, община Алфатар и община Сливен, Регионалният инспекторат по образованието – Варна, Регионална здравна инспекция град Добрич и Съветът за електронни медии(СЕМ).

 

И само три са създали вече секция, в която се публикува често търсена информация  чрез заявления за достъп – Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по вписванията и община Добрич.

 

В заключение би могло да се каже, че още не сме минали отвъд границата на промените, т.е. истинските промени, които бяха заложени с измененията на ЗДОИ от декември 2015 не са настъпили. Смятаме, че проучването на ПДИ ще подпомогне процеса на преминаване на границата, то създава модел, който може да бъде следван, показва кои са най-добрите, които също могат да бъдат следвани, така че да се подобри прозрачността на органите на власт в България.   

 

 

Статията е в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.