Постижения, предизвикателства и цели по повод Десетата годишнина на Мрежата за свобода на информация (FOIAnet)

FOIAnet
Основателите на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията -  28.09.2002, България
Снимка: Access Info Europe

На 28 септември 2012 бе отбелязана десетата годишнина на Международния ден на правото да знам. По този повод Мрежата на застъпниците за свобода на информация (FOIAnet) излиза с Меморандум 10-10-10. В него са изложени десет значими постижения от изминалите десет години, десет основни предизвикателства, които стоят пред Мрежата и десет ключови цели, които си поставя за следващите десет години.

 

ПОСТИЖЕНИЯ

Мрежата на застъпниците за свобода на информация и нейните членове постигнаха изключително много през тези 10 години. Въпреки че международното движение на правото да знам включва различни организации и лица, FOIAnet и нейните членове имат важна роля за следните постижения:

 

1.    Международно признаване като човешко право

 • Правото на информация е признато като международно гарантирано човешко право с решения на Интерамериканския съд за правата на човека и Европейския съд за правата на човека и получава световно признание от Комитета за правата на човека към ООН.

2.    Рязко нарастване на правното признаване на национално ниво

 • От 2002 националните закони за право на информация нараснаха двойно (от 42 на 93), което прави една трета от населението на света, със съпътстващо увеличаване на конституционното признаване на това право.

3.    Удържане на фронта

 • Членовете на Международната мрежа за свобода на информация съдействат по света за осуетяване опитите за влошаване на законодателството за свобода на информацията.

4.    Определяне на стандарти

 • Консолидирани са стандартите, свързани със създаване на добър закон за свобода на информацията и доброто му прилагане (под формата на официални становища и становища от неправителствени организации, стандарти, моделни закони, съдебни решения)

5.    Изграждане на мрежа

 • 10 пъти повече членове на Мрежата – от 20 през 2002 до над 200. Над 600 души обменят информация чрез динамичния дискусионен списък
 • Ефективно проследяване на споделената информация и опит от различни страни, взаимна подкрепа при назоваване на предизвикателства и проблеми
 • Развиват се регионални мрежи в Африка, Латинска Америка, Близкия Изток и Южна Азия

6.    Медиен интерес

 • Забележително включване на медиите относно правото на информация, изразяващо се едновременно в  репортажи, свързани с това право и в неговото използване

7.    Повишаване на капацитета

 • Групи на гражданското общество повишават своя капацитет и експертиза по правото на информация на национално и международно ниво
 • Аналогичен е напредъкът и в други общности - държавни служители, академични среди и журналисти

8.    Увеличаване обхвата на правото на информация  

 • Положителни развития по отношение обхвата на правото на информация, изразяващо се в обществени кампании за познаване на това право, използване на законите за право на информация, публични дебати по темата 

9.    Включване на международната общност

 • Много двустранни донори и междуправителствени организации за развитие – в това число институции като Световната банка, Програма на ООН за развитие (ПРООН), Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Сега има основни програми, свързани с популяризирането на правото на информация, докато други като специалните международни докладчици по свобода на словото, ЮНЕСКО и Съветът на Европа са изработили важни стандарти и извършват мониторинг в областта.  

10.  Откритост на международната общност

 • Редица международни правителствени организации и повечето международни финансови институции са приели или значително са увеличили своите ангажименти за по-голяма откритост

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Въпреки изброените постижения, остават много предизвикателства, появяват се и нови. Ето някои от ключовите предизвикателства 

 

1.    Другата половина

 • По-малко от половината държави са приели закони за правото на информация, въпреки продължителните местни кампании

2.    Прилагане

 • Прилагането продължава да е голямо предизвикателство в ред, което се изразява в  недостатъчно активно публикуване на информация; неуспех в процеса на подаване на заявления; лоши системи за управление на документите; слаба система за контрол; ниско ниво на търсене на информация; слабо познаване на правото

3.    Регрес по отношение на изключенията

 • В много държави се наблюдава тенденция към широко прилагане на някои изключения – основно националната сигурност и личната неприкосновеност –  освен това в много държави се правят опити за приемане на твърде широки и общи закони за тайната

4.    Регрес по отношение на контролните органи

 • В някои държави се омаловажава ефективността на контролните органи, като се ограничава тяхната независимост или се свива финансирането им

5.    Поддържане на огъня

 • След дълъг период на бърз прогрес e трудно да се поддържа нивото на усилията по темата право на информация, както за гражданите, така и за служители от администрацията

6.    Атаки срещу активисти за правото на информация

 • В много държави се извършват физически нападения срещу активистите за правото на информация, а служителите, разкриващи нередности, често са обект на правни и други репресии

7.    Финансиране

 • Има опасност от намаляване на наличното финансиране за групи, работещи в областта на правото на информация

8.    Връзки с други общности

 • Групите за право на информация трябва да изградят по-стабилни отношения с други общности, например със специалисти по технологиите, които могат да помогнат с нови средства за повишаване правото на информация и с журналисти, споделящи положителни истории, свързани с правото на информация 

9.    Управление на растежа

 • Мрежата на застъпниците трябва значително да се разшири; да се гарантира устойчивост на растежа

10.  Откритост на международната общност

 • Ограничени са ангажиментите за откритост на международните правителствени организации, различни от международните финансови организации

 

ЦЕЛИ

Предстои да се направи много за осъзнаване на универсалното право на информация. Някои от ключовите цели за следващите години са изброени по-долу. Както при Постиженията, Мрежата и нейните членове очакват да работят съвместно с други участници за популяризиране на тези цели.   

 

1.    Правна експанзия

 • В резултат на законодателни промени, повече държави по света имат силни закони за право на информация, отговарящи на международните стандарти

2.    Развитие на правото на информация като човешко право

 • Потенциалът от признаването на правото на информация като човешко право е осъзнат с всичките последици по отношение на обхват на правото, такси и повторно използване на информацията

3.    Напредък в прилагането

 • Положени са ефективни усилия, за да се говори за предизвикателствата при прилагането, включително културата на секретност, която все още господства в някои публични институции

4.    По-добри практики (по отношение на законовата рамка и прилагането)

 • Направено е проучване, за да се идентифицират по-добри практики по отношение на правните рамки и прилагането  

5.    Познаване на правото на информация

 • Предприети са стъпки за увеличаване познатостта на правото на информация, така че хората в повече държави да знаят за правото на информация и възможността, която то им дава за реализиране на други права

6.    Засилване на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията

 • Налице е постоянно и устойчиво разширяване на мрежата, изградени са по-силни връзки с други общности 

7.    Засилване на регионалните мрежи

 • Разраства се системата от  регионални мрежи за право на информация, тези мрежи растат и взаимно се обогатяват 

8.    Подкрепа за застъпници

 • Мрежата и нейните членове осигуряват ефективна подкрепа на застъпниците по света със съвет, експертиза и солидарност, ако те са подложени на атака

9.    Признаване

 • Мрежата на застъпниците за свобода на информация е широко призната като водещ източник на експертиза

10.   Финансиране

 • Членовете на Мрежата разполагат с адекватно и дългосрочно финансиране, а самата Мрежа има възможност да продължи своята дейност, включително по отношение улесняване работата на своите членове.

 

 

Преведе Ралица Кацарска, ПДИ

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.