Кирил Терзийски, ПДИ

В периода август-септември 2019 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 24-те районни администрации на Столична община. В рамките на проучването бяха подадени и 24 електронни заявления до всяка администрация с искане за предоставяне на годишния отчет по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Формата, в която поискахме да ни предоставят отчета по ЗДОИ, бе копие, предоставено по електронен път, или чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. 

Районните администрации предоставиха следната информация.

Район „Витоша“

Отговор - в срок (на 14-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация секретарят на района предоставя копие от отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 38 заявления, 8 отказа.

Район „Връбница“

Отговор – в срок (на 7-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация секретарят предоставя линк към отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 8 заявления, 2 отказа.

Район „Възраждане“

Отговор - в срок (на 14-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя копие от отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 14 заявления, 2 отказа.

Район „Илинден“

Отговор – в срок (на 6-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация зам.-кметът и председател на комисия по ЗДОИ предоставя копие от отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 14 заявления, 3 отказа. 

Район „Искър“

Отговор – в срок (на 11-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация началникът на отдел „Правно и нормативно обслужване“ предоставя копие от отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 15 заявления, 1 отказ.

Район „Красна поляна“

Отговор – няма.

Отчет – няма.

Район „Красно село“

Отговор – няма.

Отчет – 8 заявления, няма откази .

Район „Кремиковци“

Отговор – в срок (на 8-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя линк към отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 10 заявления, 1 отказ.

Район „Лозенец“

Отговор – просрочен с 26 дни (на 40-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя достъп до частите относно ЗДОИ от годишния доклад по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

Отчет – 66 заявления, откази няма (27 заявления са оставени без разглеждане).

Район „Люлин“

Отговор – в срок (на 9-ия ден от поучаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя справка за броя постъпили заявления пред 2018 г. и броя откази.

Отчет – 10 заявления, 3 отказа.

Район „Младост“

Отговор – в срок (на 8-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация временно изпълняващият длъжността кмет предоставя справка за броя постъпили заявления пред 2018 г. и броя откази.

Отчет – 22 заявления, няма откази. 

Район „Надежда“

Отговор – в срок (на 7-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя справка за броя постъпили заявления пред 2018 г. и броя откази.

Отчет – 9 заявления, няма откази.

Район „Нови Искър“

Отговор – в срок (на 9-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация секретарят предоставя линк към отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 11 заявления, няма откази. 

Район „Оборище“

Отговор – в срок (на 8-ия ден от получаване на заявлението). С писмо предоставят линк към отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 15 заявления, 4 отказа.

Район „Овча купел“

Отговор – в срок (на 8-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя справка за броя постъпили заявления пред 2018 г. и броя откази.

Отчет – 24 заявления, 1 отказ.

Район „Подуяне“

Отговор – просрочен с 1 ден (на 15-ия ден от получаване на заявлението). С писмо кметът предоставя справка за броя постъпили заявления пред 2018 г. и броя откази.

Отчет – 7 заявления, няма откази.

Район „Сердика“

Отговор – просрочен с 5 дни (на 19-ия ден от подаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя линк към отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 16 заявления, няма откази. 

Район „Слатина“

Отговор - просрочен с 1 ден (на 15-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя копие от отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 11 заявления, няма откази.

Район „Средец“

Отговор - в срок (на 7-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя извадка от регистъра по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 8 заявления, няма откази.

Район „Студентски“

Отговор - в срок (на 11-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя линк към отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 20 заявления, няма откази.

Район „Триадица“

Отговор – просрочен с 3 дни (на 17-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя справка за броя постъпили заявления пред 2018 г. и броя откази.

Отчет – 6 заявления, няма откази.

Район „Банкя“

Отговор – в срок (на 2-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя извадка от регистъра по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 10 заявления, няма данни за откази.

Район „Изгрев“

Отговор – в срок (на 14-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя копие от отчета по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет – 9 заявления, няма откази.

Район „Панчарево“

Отговор – в срок (на 2-ия ден от получаване на заявлението). С решение за достъп до информация кметът предоставя справка за броя постъпили заявления пред 2018 г. и броя откази.

Отчет – 24 заявления, 5 отказа.

Получените отговори показват, че 17 районни администрации са отговорили в рамките на 14-дневния срок по ЗДОИ, 5 са просрочили отговора си и 2 не са отговорили изобщо (т.е. налице е мълчалив отказ). Мълчаливите откази са на район „Красна поляна“ и район „Красно село“. От отговорилите в срок най-бързи са били районите „Банкя“ и „Панчарево“ (2 дни), както и район „Триадица“ (3 дни). От администрациите, които са просрочили отговора си, най-голямо е закъснението при район „Лозенец“ (26 дни). 

Изследването на въпроса дали районните администрации уведомяват заявителя за регистрацията на заявлението при получаването му показва, че от всичките 22 районни администрации, които отговориха на заявлението, без значение дали в срок или след него, само 2 са уведомили заявителя за регистрацията на заявлението му (район „Лозенец“ и район „Студентски“). Практиката да не се уведомява заявителят за регистрацията на заявлението обаче създава проблеми по отношение на следенето на сроковете в процедурата по ЗДОИ.

Формата, в която бе предоставена исканата информация показва голямо разнообразие: 7 районни администрации предоставиха исканата информация под формата на копие от отчета (файлове в PDF или word формат), 6 администрации предоставиха информацията под формата на линк към отчета, 2 администрации предоставиха информацията под формата на извадка от регистъра по ЗДОИ и 7 администрации предоставиха информацията под формата на справка, включена в самото решение за предоставяне на информация. 

Отчетите на районните администрации показват, че най-голям брой заявления за достъп до информация през 2018 г. са получени в район „Лозенец“ (66), район „Витоша“ (38), район „Овча купел“ (24), район „Панчарево“ (24), район „Младост“ (22) и район „Студентски“ (20). Най-малко заявления са били подадени до район „Триадица“ (6), район „Подуяне“ (7) и районите „Връбница“ (8), „Красно село“ (8), „Средец“ (8). 

Най-голям е броят на постановените откази в район „Витоша“ (8) и район „Панчарево“ (5), но това са две от районните администрации с най-голям брой получени заявления през годината. Значителен е броят на районните администрации, които не отчитат откази през годината – 11. 

Любопитен факт е, че район „Витоша“, които са получили най-голям брой заявления (66), не отчитат нито един отказ, но за сметка на това от отчета им става ясно, че през годината са оставили без разглеждане 27 заявления.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.