Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Случай

 

Здравейте. Наскоро опитах да получа информация от висше учебно заведение със заявление по Закона за достъп до обществена информация. Въпросите ми към ректора останаха без отговор. Информацията, която поисках, беше свързана с направените бюджетни разходи на университета за 2015  и по-конкретно колко средства се харчат годишно за възнаграждения на служителите, каква част от средствата отиват за издръжка на обучението на студентите, каква за поддържане на сградния фонд и т.н. В интернет страницата на университета тази информация не може да бъде открита. Въпросът ми е дали висшите учебни заведения имат задължения  да предоставят информация по ЗДОИ, а също и да я публикуват на сайтовете си?  

 

 

Коментар

 

Юридически лица, финансирани от бюджета или публичноправни организации? По-скоро и двете.

 

Държавните висши училища са сред задължените да предоставят информация и това през годините неколкократно се е потвърждавало както от консултираните от екипа ни случаи, така и от съществуващата съдебна практика. Дълго време се считаше, че тяхното задължение произтича от нормата на чл.3 ал.2 т.2 от ЗДОИ – в качеството им на юридически лица, финансирани със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по програми и проекти. Това действително е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл.13 ал. 1 от Закона за висшето образование държавните висши училища се създават и осъществяват дейността си въз основа на предоставена държавна собственост и трансфери от държавния бюджет. Като юридически лица, финансирани от държавния бюджет, за държавните висши училища съществува задължение по ЗДОИ да отговарят по заявления за достъп до информация в законоустановените срокове, но не и да публикуват определени категории информация по реда на чл.15 и следващите от закона, тъй като това задължение се отнася само до държавните органи и за част от информацията – за публичноправните субекти и публичноправните организации.

Понякога определена институция може да попада в повече от една категория задължени субекти и това с пълна сила важи за университетите. Освен като юридически лица, финансирани от бюджета, те са задължени и в качеството си на публичноправни организации по реда на чл.3 ал.2 т.1. Публичноправните организации са юридически лица, които отговарят на някое от следните условия:

-      над 50 % от приходите им са от публичен източник;

-      над 50 % от управителния/контролен орган е определен от възложител на обществена поръчка;

-      обект са на управленски контрол от възложител на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.

 

Видно от текста на закона, за да се определи едно юридическо лице като публичноправна организация достатъчно е да отговаря поне на едно от горните изисквания. Как тази разпоредба може да бъде отнесена към конкретен университет? За повече яснота да вземем пример с университет по избор – например СУ „Св. Климент Охридски“. Съгласно разпоредбата на чл. 90 от Закона за висшето образование държавното висше училище съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет, който се формира от получените субсидии от държавния бюджет, собствени приходи, финансова помощ от местни органи, дарения и завещания, наследства. Чрез субсидията от държавния бюджет се осигуряват средства за издръжка на обучението, извършваната от университета художествено-творческа и научна дейност, социално-битови разходи и капитални вложения. Собствените приходи на СУ се формират от такси за кандидатстване и обучение, следдипломна квалификация, отдаване под наем на вещи и имоти, стопанска дейност, международни проекти и програми, други дейности, свързани с учебния процес. От направената произволна справка в Одитен доклад на Сметната палата № 0200001112 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за периода от 01.01.2011 – 31.12.2011 можем да добием представа какво точно е съотношението между предоставената държавна субсидия и собствените приходи на университета за въпросната година. От доклада е видно, че съгласно утвърдения от Академичния съвет бюджет за 2011 размерът на държавната субсидия на университета е 36 180 464 лв., а на собствените приходи - 34 000 000. Тоест, над 50 процента от приходите на университета за годината се формират от публичен източник, поради което Софийският университет е задължен субект по ЗДОИ и в качеството си на публичноправна организация по смисъла на чл. 3 ал.2 т.1 от ЗДОИ във връзка с §4 б. а) от ЗДОИ. По този начин би могла да бъде изведена задължеността на всяко висше държавно заведение. Това може да бъде направено и по линията на възлаганите от съответния университет обществени поръчки. Ако университетът провежда обществени поръчки по реда на ЗОП, което е видно от секция „Профил на купувача“, то също може да се приеме, че става въпрос за публичноправна организация.

 

Какви са задълженията за публикуване в интернет на висшите учебни заведения в качеството им на публичноправни организации?

 

С последните промени в ЗДОИ от края на 2015 беше вменено задължение за публикуване на актуална обществена информация и на публичноправните субекти /НОИ, НЗОК, БАН и др./, както и на публичноправните организации. До този момент това задължение съществуваше само за административните структури в системата на изпълнителната власт. За разлика от държавните институции, задължението за публичноправните организации е стеснено до публикуване в интернет на 9 от общо 17 категории данни, въведени с разпоредбата на чл.15 от ЗДОИ. Следователно, за да изпълнят изискванията на закона, държавните висши училища следва да публикуват на интернет страниците си следната информация:

-      описание  на правомощията и данни за организацията, функциите и отговорностите на университета /чл.15 ал.1 т.1/;

-      наименование, адрес, адрес на електронна поща, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация /чл.15 ал.1 т.4/;

-      устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставяните услуги на гражданите /чл.15 ал.1 т.5/;

-      стратегии, планове, програми и отчети за дейността /чл.15 ал.1 т.6/;

-      информация за провеждане на обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки /чл.15 ал.1 т.8/;

-      информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите за това и форматите, в които се поддържа информацията /чл.15 ал.1 т.11/;

-      информацията по чл. 14 ал.2 т.1-3 /чл.15 ал.1 т.15/; 

-      информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп до информация  /чл.15 ал.1 т.16/;

-      друга информация, определена със закон /чл.15 ал.1 т.17/.

Освен изброените категории информация за висшите държавни училища в качеството им на публичноправни организации съществува и задължение за поддържане и на секция „Достъп до информация“ със съдържание, съответстващо на посоченото в разпоредбата на чл. 15а ал.2 от ЗДОИ. Изпълнявайки това си задължение, отговорните служители в съответния университет следва да публикуват посочената по-горе информация по реда на чл.15 ал.1 т.4 и т.11, както и съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация; годишните отчети за постъпилите заявления; нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация и реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от институцията.   

 

Задължения за публикуване на информация за бюджета по реда на Закона за висшето образование? 

 

С измененията в Закона за висшето образование /ЗВО/ от 2016 /в сила от 01.03.2016/ беше въведено задължение за държавните висши училища да публикуват бюджетите си в интернет. Съгласно разпоредбата на чл. 90 ал. 2 от ЗВО академичният съвет на университета ежегодно утвърждава бюджет на основните звена и филиалите на висшето училище, който се публикува, включително и на сайта на висшето училище. Същото задължение за публикуване бе регламентирано и по отношение на финансовите отчети на университетите. В сроковете на представяне на годишния финансов отчет висшето училище публикува, включително и на интернет страницата си, отчет за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет /чл.90 ал.5/.

 

Съдебна практика

 

Въпросът за задължеността на висшите учебни заведения по ЗДОИ и дължимата от тях финансова информация беше поставен на разглеждане в съдебната практика през 2016 по делото на Симеон Георгиев срещу ректора на Софийския университет. Със заявлението си Георгиев иска предоставяне на информация, свързана с всички финансови възнаграждения за 2013, 2014 и първото полугодие на 2015 по трудови договори, граждански договори, проектна и научна дейност, както и разходите за осигуряване, предвидени в Кодекса за социално осигуряване на зам.-ректора на университета, гл. счетоводител и гл. финансист на университета. С решение на ректора на СУ „Св. Климент Охридски “ информацията е отказана, а заявителят - уведомен, че става въпрос за предоставяне на данни за конкретни физически лица, която информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ и поради това законът е неприложим. С решение № 2226/04.04.2016 състав на Административен съд София – град отменя отказа като приема, че в случая става въпрос за искане на информация, отправено до задължен по ЗДОИ субект  -  юридическо лице, извършващо дейността си със средства от консолидирания държавен бюджет, въз основа на предоставена държавна собственост и ежегодна държавна субсидия. В решението си съдът посочва, че информацията, до която е поискан достъп е обществена по смисъла на чл. 2 от закона и с предоставянето й заявителят ще може да си състави собствено мнение относно дейността на служителите на университета, и по-точно информация за положения от тях труд, както и мнение за дейността на  университета във връзка с разходването на публични средства от държавния бюджет, от който се финансира университета.

 

Според преценката на съда с искането не се цели достъп до лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ, тъй като със сигурност част от информацията (напр. основното възнаграждение по трудов договор на посочените в заявлението длъжности) не съдържа лични данни. Поради това няма пречка да бъде предоставен достъп до тази информация, която не съдържа лични данни (в този смисъл Решение № 425 от 14.01.2016 на ВАС по адм. д. № 614/2015 г., V о. и др.). Вместо да откаже информацията, посочвайки неприложимост на ЗДОИ, ректорът на университета е следвало да прецени коя част от нея съдържа лични данни и коя не, като подробно и в съответствие с чл. 38 от ЗДОИ изложи конкретни правни и фактически основания за отказа в частта, в която приема, че информацията съдържа лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗДОИ.

  

 

 

 

 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.