Граждански одит на активната прозрачност на ПДИ 2024

д-р Гергана Жулева, Председател на управителния съвет на ПДИ
Гергана Жулева
 д-р Гергана Жулева, председател на УС на ПДИ

Проучването


В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

 

Целта на проучването е да се оцени как държавните органи изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

Тази цел ограничава оценката за постиженията на администрацията, тъй като се следват изискванията на закона. Макар че тези усилия се отразяват в крайна сметка в резултатите, изискванията на закона може да не са вече достатъчни за цялостната оценка. 

 

Прозрачността е процес, постоянство в усилията и способност за комуникация. Дали това е така се опитваме да оценим и с подаването на заявления по електронен път.

 

За резултатите на всяка една институция е от значение и начина, по който се отговаря на електронните заявления (регистрация и уведомяване на заявителя, спазване на сроковете за отговор, решение по заявлението и същинското предоставяне на информацията).

 

В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 

Нивото на активна прозрачност през 2024 г. бе оценявано по:

• 94 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

• и 116 индикатора за общините.

 

Задължителната за публикуване информация може да бъде организирана в четири основни секции:

  • институционална информация;
  • оперативна информация;
  • секция „Достъп до информация“;
  • финансова и бюджетна информация и интегритет.

Проверяваме и актуалността на публикуваната информацията.

 

На 29 април 2024 г. ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 14 май 2024 г. коментари.


Резултати

 

Резултатите от проучването показват постиженията на всяка една от изследваните институции.[1]

 

Резултатите са по отделните индикатори за всички институции според сферата на дейност, а също така и за областите в страната.[2]

 

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.[3]


Институционална информация

 

Бяха изследвани официалните интернет страници за наличие на информация, характеризираща институцията: функциите, устройствените правилници, структурата на администрацията, предоставяни услуги, публичните регистри, бази данни, конкурси. Както показват резултатите, тези публикации са стабилни и няма особена промяна в сравнение с 2023 г.


Оперативна информация

 

Няма особено развитие и по отношение на публикуването на нормативните актове, които регулират дейността на институциите. Тези публикации са традиционно добри, регистрите с административни актове също запазват нивото на публикуване, наблюдавано в предишните години.

 

Наблюдава се увеличаване на броя на секциите с проекти за нормативни актове и публикуване на докладите за обществените обсъждания по тях.

 

В сравнение с 2023 г., когато 272 от 330 органи на власт поддържаха такава секция, през 2024 г. техният брой се е увеличил на 281.

 

Подобни секции поддържат всички изследвани централни органи на власт, както и 239 от общините. Техният брой се е увеличил с 6 в сравнение с 2023 г.

 

Тези публикации са от значение за обществените обсъждания и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

 

Публикациите на стратегиите, програми и планове остават на същото ниво в сравнение с предишните години, както и отчетите за изпълнението им.


Секция „Достъп до информация“

 

Целта на поддържането на тези секции е да улесни търсещите информация да се ориентират как да я получат и как работи институцията по предоставянето й. Тези секции трябва да бъдат лесни за намиране, да съдържат разяснителна и контактна информация за звеното за достъп, вътрешните правила и отчетите за работа на институцията по ЗДОИ, списък на категориите за публикуване в интернет и друга информация, улесняваща търсещите.

 

Резултатите не показват увеличение на броя на секциите за достъп до информация  – 536 от 560 институции ги поддържат. За сравнение през 2023 г. 537 от 562 институции имаха такива секции.  Съдържанието им отговаря на изискванията на закона само при 36 институции.


Разяснителна информация

 

Макар да има леко увеличение на публикуваната разяснителна информация от 377 институции, в сравнение с 367 през 2023 г., то сега 182 администрации не са я публикували.

266 институции са публикували разяснителната информация в открит текст в секция „Достъп до информация“.


Препоръките от докладите на ПДИ разяснителната информация за упражняването на правото на достъп до информация и контактната информация за звеното, работещо със заявленията, да бъдат извадени в открит текст в секциите „Достъп до информация“ си остават и тази година.


Вътрешни правила за работа по ЗДОИ

 

Тези правила би трябвало да са съобразени с измененията в закона и да очертават ясно отговорностите и контрола в институцията по отношение на задълженията на различните звена относно публикуването на информация, спазването на процедурите и предоставянето на информация.

 

Резултатите показват, че 488 институции са публикували вътрешните правила. От тях 414 са ги актуализирали в съответствие със съществените промени в ЗДОИ от 2015 г.


Отчетите по ЗДОИ

 

Друга задължителна за публикуване информация са годишни отчети по ЗДОИ, които администрациите подготвят като самоотчети за Администрацията на  Министерския съвет във връзка с годишния доклад „Състоянието на администрацията“. [4]

469 от 560 институции са публикували отчета за 2023 г.; в сравнение миналата година това бяха направили 460 институции.


Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване

 

Тези списъци улесняват както търсещите информация в официалната страница, така и служителите в институцията за изпълнение на задълженията им за публикуване. 

426 институции са публикували списъците на категориите информация, но 133 не са го направили. За сравнение през 2023 г. тези списъци бяха налични в 442 институционални страници в интернет.   


Други екзотични условия

 

За да упражняват правото си на достъп до информация, заявителите  би трябвало да имат представа кои са ограниченията за достъпа. В закона са  заложени изисквания да бъдат публикувани документи със списъци за категориите информация, представляващи служебна тайна за дадената институция. За последните три години няма особено развитие по отношение на тези публикации. Статистиката показва, че 33% до 34% от всички институции са изпълнили изискване.

 

Друго условие за упражняване на правото на достъп е публикуването на списъци на документи, на които е изтекъл срока за класифициране и е извършена процедурата за снемане на секретността. Този процес от години е устойчив, но без напредък.

 

 

РЕЙТИНГИ

 

Водещи с пълно изпълнение на задълженията за публикуване тази година са три общини: Сливен, Банско, Белослав.[5] 

 

Сред централните органи на власт се отличават: Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите.[6]

 

Сред областните администрации водят: Видин, Шумен, Велико Търново.[7]

 

Сред държавните агенции водещи са: държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“; Национален статистически институт; държавна агенция „Архиви“.

 

Сред изпълнителните агенции – изпълнителна агенция „Морска администрация“ и изпълнителна агенция „Програма за образование“.

 

Сред държавните комисии – Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

 

Сред държавни институции, създадени със закон, и тази година е Агенция „Митници“.

 

Сред независимите органи на власт – Сметната палата и Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Комисията по досиетата).

 

От регионалните дирекции по горите се отличават Пазарджик и Бургас.

 

От регионалните здравни инспекции – Монтана, Силистра и Смолян. 

 

От регионалните управления по образованието водещи са Благоевград и Монтана.

 

Сред областните дирекции „Земеделие“ водеща е Монтана.[8]

 

Сред регионалните инспекторати по околна среда и водите са Благоевград и Пловдив.[9]

 

Вместо заключение


Особености на резултатите от проучването през 2024 г.

  1. За две поредни години имаме пълно изпълнение на задълженията за публикуване на информация от три общини: Банско, Сливен и Белослав.
  2. Тези постоянни добри резултати се дължат на усилията ръководителите и на увеличаваща се група служители, които бихме нарекли „шампиони на достъпа“. Тези служители по ЗДОИ водят останалите към по-добра прозрачност и извеждат своите институции на първите места.
  3. Макар да няма особено развитие по отделните индикатори на проучването, се забелязва подобряване на бюджетната и финансова прозрачност, актуализиране на вътрешните правила по достъпа до информация, подобряване на управлението на вътрешните информационни системи и на индикаторите за датата на публикуване.
  4. Превесът на централизацията по отношение на предоставяната на гражданите информация не е от полза за тях. Това ясно личи в практиката на публикуване за областните дирекции на МВР, регионалните дирекции по горите и др.
  5. Почти всички изследвани институции, с изключение на областните структури на МВР, поддържат профил в Портала отворени данни (ПОД) , макар връзка към този профил в ПОД да са посочили 158 институции.

 [4] Докладът за състоянието на администрацията през 2023 г. е приет с Решение № 353 на Министерския съвет от 23.05.2024 г. и публикуван на 27.04.2024 г. https://iisda.government.bg/annual_report/644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

 

Проучването през 2024 г. се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.