Световната среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ събра в Париж над 2000 участници

Диана Банчева, ПДИ
#OGP16
Сутрин на гражданското общество

Между 7 и 9 декември 2016 в Париж се проведе световна среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“. Форумът, събрал над 2000 участници, мина под знака на равносметката за изминалите пет години. Част от тази оценка – над 70 държави участници в ПОУ, приели 135 национални планове за действие, които съдържат 2456 ангажимента, свързани с подобряване на достъпа до информация, гражданското участие и отчетността на управлението.

 

Сутрин на гражданското общество

 

На т.нар. Сутрин на гражданското общество се дефинираха основните предизвикателства пред ПОУ, въз основа на опита на активните неправителствени организации. От тематичните дискусии на 7 декември стана ясно, че активистите за открито управление се сблъскват с ограничения обхват на промените в резултат на изпълнението на ангажиментите, с липса на достатъчно ресурси за ефективното участие на гражданското общество в партньорството с правителствата и наблюдението и изпълнението на ангажиментите, и с впечатлението, че ПОУ е клуб на елитите. В различни формати участниците потърсиха отговори и решения за преодоляване на тези проблеми. Сред задачите, които си поставиха представители на НПО, бяха привличане на повече участници в инициативата, работа в коалиции, фокусиране и навлизане в дълбочина на всеки един от проблемите в стремежа към постигане на трайна промяна.

 

Откриване

 

Официалното откриване се състоя следобеда на 7 декември. „Срещата в Париж не е просто за обмен на добри практики, създаване на опит и оценка на постигнатото. Можем да защитим демокрацията само като се отворим, като сме прозрачни, като покажем, че държавата няма защо да се страхува от гражданите и гражданите могат да получат всичко от държавата, когато се отнасят с уважение“, каза френският президент Франсоа Оланд, приветствайки участниците.

 

В своето видеосъобщение президентът на САЩ Барак Обама заяви решимост след като напусне поста си да се присъедини към гражданите, които са най-важните участници в глобалната инициатива за постигане на по-справедливи, равнопоставени и мирни общества. „Ако някой ни бе казал през януари 2011, че идеите за по-добро управление, които служители от администрацията на Обама, представители на още седем държави и на девет неправителствени организации дискутирахме заедно, ще доведат до тази глобална инициатива, никой нямаше да повярва. Дали администрацията на новия американски президент ще продължи участието си в ПОУ не мога да кажа, но съм убедена, че постигнатото в областта на откритото управление ще просъществува, защото истинските агенти на промяната са американските граждани“, каза Саманта Пауър – постоянен представител на САЩ в ООН.

 

За силата на партньорството и изграждане на общност на доверие, за което са необходими десетилетия, говори и Марина Гуевара, заместник председател на Международния консорциум на разследващите журналисти. Фокус на изказването й бе работата на стотици журналисти и експерти от пет континента по Панама пейпърс. Тя приветства включването на ангажименти, свързани със свободата на изразяване и защитата на журналисти и вътрешни хора, които изнасят информация за нередности, в националните планове за действие в рамките на ПОУ.

 

„Трябва да съобразяваме работата си с реалните нужди на гражданите“, призова Европейският омбудсман Емили О‘Райли. Тя посочи Брекзит и изборът на Доналд Тръмп като събития, определящи задълбочаващото се недоверие на гражданите в управляващите. Основна причина за това недоверие тя вижда в непрозрачните отношения между държавни служители и частния сектор. „По ирония на съдбата, това е среда, в която дневният ред на ПОУ може да доведе до промяна, за което свидетелстват множество проекти в рамките на инициативата, довели до по-добро качество на услугите и дори по-добро качество на живот“, поясни О‘Райли.

 

„Световните проблеми не могат да бъдат решени без открито управление“ допълни Маниш Бапна, съпредседател на Управителния съвет на ПОУ. Той дефинира петте приоритета пред инициативата за справяне с емиграцията, бедността и климатичните промени, които подкопават доверието на гражданите в правителството – защита на гражданското пространство, адекватно включване на гражданите в управлението, постигане на реална промяна в живота на хората и засилване на политическото значение на ПОУ.

 

За да изпълни своите цели, ПОУ трябва да се трансформира от движение за повече прозрачност и отворени данни, които ще продължат да бъдат от основополагаща важност, в сила, подсилваща и задълбочаваща демокрацията“, каза Санжай Прадхан, главен изпълнителен директор на ПОУ.

 

Дискусии, работни срещи, пленарни заседания

 

 

#OGP16
Панелисти в дискусията за въздействието от реформите по ПОУ

За два дни (8-9 декември) се проведоха около 100 дискусии и над 50 работни срещи по теми, обхващащи достъп до информация, прозрачност, отчетност и борба с корупцията, климат и устойчиво развитие, отворени данни, дигитално развитие, развитие на регионите, отворен парламент, граждански технологии и средства за гражданско участие и др. Паралелно с тях се организира конференция на тема „Открит парламент“ и „Нощ на демокрацията“ (8 декември), дискусия на тема „Открито местно управление“ (9 декември) и двудневен хакатон, събрал най-успешните проекти, в които новите технологии подпомагат откритостта на управлението и участието на гражданите в обществени консултации, осъществяване на наблюдение, портали на отворени данни и др.

 

Използването на данни и нови технологии за разкриване на корупция, за увеличаване отчетността на правителствата и доверието на гражданите в тях бе дискутирано в контекста на множество казуси, инициативи, проекти, разкрития и произтеклите от това действия и промяна – от Панама пейпърс, прозрачност на договорите и докладите в добивната промишленост, публикуване на информация за междудържавните помощи, устойчивото развитие и обществените услуги.

 

Диетичен достъп до информация

 

#OGP16
Участници в дискусията "ATI Lite"

На 9 декември се проведе работна среща на тема ATI Lite (Диетичен достъп до информация – б.а.) – как да се подсилят критериите за присъединяване към ПОУ и ангажиментите, свързани с достъпа до информация. Дискусията водеха Лора Нюман, директор на Глобалната програма за достъп до информация на Картър център и член на Работната група по достъп до информация към ПОУ, Хелън Дарбишър, директор на Access Info Europe и член на Управителния съвет на ПОУ, Джоел Салас, Информационен комисар на Мексико и Алваро Хереро от община Буенос Айрес. Участваха Информационните комисари на Канада и Мексико, от офиса на Омбудсмана по Закона за свобода на информацията в САЩ, представител на румънското правителство и представители на неправителствени организации от различни държави.

 

Дискусията бе посветена на малкото и твърде общи ангажименти, свързани със законодателството за достъп до информация и неговото прилагане в националните планове за действие, които рядко водят до съществена промяна в политиката или средата. Информационните комисари споделиха опита си от работата с институциите и гражданите, с НПО, журналисти и представители на бизнеса, търсещи достъп до информация. Отбелязана бе пряката връзка между активната прозрачност и нарастващия интерес на гражданите да подават заявления за достъп до информация.

 

Представен бе и опитът на ПДИ по законодателните изменения, наблюдението на практиките на прилагане, предоставянето на правна помощ, разяснителните кампании и обученията за служители и заявители. Участниците в дискусията се съгласиха, че прозрачното и открито управление не е възможно без ефективно законодателство, гарантиращо достъпа до информация.

 

Сред предложенията за засилване на критериите за включване в инициативата бяха заявяването на ясни ангажименти за прилагането на законите за достъп до информация. Една от препоръките бе да се използват вече разработените в международен план стандарти за оценка на прилагането и да се споделят добрите практики и работещи модели, за да могат да се прилагат.

 

Измерване на прозрачността

 

#OGP16
Водещите на дискусията "Измерване на прозрачността"

Важността на знанието за степента на прилагане на законите за достъп до информация и качеството на активно публикуваната информация от  публичните институции бе подчертана многократно в дискусията „Измерване на прозрачността“ по-късно същия ден. В това интерактивно обсъждане бяха представени инструментите за измерване - Рейтинга за правото на информация, който оценява законите за достъп до информацията по света, механизмът на Картър център за оценка на прилагането на законите за достъп до информация, Барометърът за отворени данни и проучванията на World Justice Project. В контекста на Цел 16.10.2 за достъп до информация от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, ЮНЕСКО ще разработи механизъм за оценка на законодателството и неговото прилагане.

 

Поставен бе въпросът за точността на данните от подобни проучвания и как те да бъдат използвани ефективно за постигане целите на откритото управление.

 

Сред факторите, които влияят на разбирането за същността на нивото на прозрачност и изпълнение на законите, бяха посочени подготовката на администрацията да прилага режима на достъп до информация и политики за отваряне на данни, обучения, правила за документооборот, системи за управление на информацията, както и ръководства как да се увеличава прозрачността.

 

Международната среща завърши с церемония в парижкото кметство.

 

Инициативата „Партньорство за открито управление“ бе стартирана през 2011 от осем държави и осем представители на неправителствени организации под лидерството на САЩ и Бразилия. Днес в нея членуват над 70 държави и участието в инициативата се превръща в надежда за много застъпници за открито, отчетно и отговорно управление за развитие и промяна.

 

България е част от ПОУ от 2011. В рамките на инициативата през лятото на 2016 държавата прие своя Трети план за действие. България е сред малкото държави, чието изпълнение на ангажименти, е оценено със звезда. Това е заложеното във Втория план за действие. ПДИ участва активно в обществения дебат и в работната група по изготвяне на измененията, обнародвани през декември 2015. На срещата в Париж от ПДИ участваха Диана Банчева, координатор „Комуникации“ и Стефан Ангелов, юрист от правния екип, независим изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на ПОУ.

 

За ефективността на отвореното управление и бъдещите развития на ПОУ четете в анализа на Стефан Ангелов в следващия брой.


Повече за инициативата ПОУ в България четете в специалната секция на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Иницитива_Партньорство_за_открито_управление/204796/.

 

#OGP16: Речи, видео записи от дискусии, публикации, статии от форума в Париж през декември 2016 са достъпни на http://www.opengovpartnership.org/events/ogp-global-summit-2016-paris.  

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.