Радостина Якимова, директор на Фондация „Общество и сигурност“*
Radostina Yakimova
Радостина Якимова

МВР не е просто институция. МВР е галактика, в която инструментите, които масово се използват от „земляните“ за достъп до информация, често не сработват. Когато въпросните методи заработят пък има странични ефекти – на „земляните“ редовно се налага да дават дефиниции и обяснения за общовалидни понятия, а

 

понякога човек се изумява

от получената информация

 

На 18 септември 2017 със заявление по ЗДОИ поискахме от МВР информация за разходите за заплати на служители в МВР по месеци за периода 1 януари – 31 август 2017 и по вид правоотношение – работни заплати на персонал по трудови правоотношения (щатни и нещатни), по служебни правоотношения по ЗМВР и служебни правоотношения по ЗДСл., по структури по чл.37  и чл.37а от ЗМВР. Потърсихме справка и за капиталовите разходи и разходи за издръжка по месеци за същия период по структури по чл.37 и чл.37а от ЗМВР и по бюджетни разпоредители, както и заличават ли се автоматично личните данни от системата на МВР на лицата, протичащи като извършители по прекратените по чл. 24 ал. 1 т. 1 от НПК досъдебни производства, при които не се е стигнало до привличането на лице за обвиняем. Интересуваха ни и направените разходи от МВР за експертизи на фаза досъдебно производство за периода 1 януари 2017 г. – 31 август 2017 по структури, съгласно чл. 37 ал. 1 от ЗМВР. 

 

След удължаване на срока с 10 дни за предоставяне на информацията, на 11.10.2017 получихме решение от МВР, в което се казваше, че от заявлението ни „не става ясно за какъв тип разходи за заплати на служителите е исканата информация“; „ не става ясно за какъв тип капиталови разходи е исканата информация“; „не става ясно коя от централизираните системи се визира във въпроса“; „не става ясно за кои разходи (за външни експерти или за експерти, служители на МВР) и за какви експертизи става въпрос“.

 

Странно: дирекции „Комуникационни и информационни системи“, ГД „Национална полиция“ и др. бяха разбрали какво питаме и ни бяха предоставили нужната информация, а дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ) – не.

Ние естествено пояснихме всичко, което не беше ясно на ДПУБ, включително потърсихме официално определение за понятието „заплата“ и колко вида разходи за заплати има. Тук е моментът да споменем, че екипът на фондацията ни е изключително благодарен на ДПУБ, тъй като ако не бяха споделили, че не става ясно за какъв тип разходи за заплати питаме, ние

 

едва ли щяхме да обогатим в такава степен

своята финансова, счетоводна и юридическа култура

 

Та, събрахме цялата информация, която намерихме, систематизирахме я и изпратихме структурирано и подредено като пояснение на МВР. Е, на моменти може би звучахме заядливо, защото в разяснението по отношение на заплатите и  капиталовите разходи, споменахме че се има предвид общовалидното разбиране, но все пак казусът приключи с усещане за лична победа.

Това усещане беше изключително кратко – на 1.11.2017 получихме следния отговор от ДПУБ: „В контекста на зададените от Вас въпроси, Ви уведомявам, че ДПУБ не разполага с исканата информация в посочените разрези, поради следните причини: отчетите в МВР се изготвят по разпоредители с бюджет, а не по структури“.

 

Месец и половина по-късно, нямахме „пробив“, но ни беше разяснено „какви са разрезите“, с които ДПУБ работи. И тъй като знаем, че няма нищо по-важно от постоянството, на 1 декември 2017 внесохме ново заявление по ЗДОИ. В него зададохме същите въпроси, като вече искахме справка за периода 1 януари – 30 ноември 2017. За да избегнем поредни удължавания на срокове и изисквания за пояснение (след които отново да не получим информация),

 

бяхме досадно прецизни

във формулирането на въпросите

 

а в този за заплатите - и изключително подготвени терминологично. Попитахме за разходите за заплати на служители в МВР по месеци за периода 1 януари – 30 ноември 2017 и по вид правоотношение – работни заплати на персонал по трудови правоотношения (щатни и нещатни), по служебни правоотношения по ЗМВР и служебни правоотношения по ЗДСл. Помолихме справката да ни се предостави по разпоредители с бюджет. (За да не са необходими допълнителни пояснения уточнихме, че се имат предвид разходите за заплата, както следва: за основна заплата/възнаграждение на служителите по ЗМВР, ЗДСл и КТ, за допълнителни възнаграждения/извънреден труд/ССД/постигнати резултати и др., а също така и за осигуровки в т.ч. за сметка на работодателя и за сметка на служителя). Помолихме също информацията да ни се предостави по месеци, по вид разходи за категории служители. А ако не притежават подобна разбивка, то да получим данни за основните заплати и осигуровките на служителите по разпоредители с бюджет. В случай, че ДПУБ няма тази информация, да бъдем осведомени кои дирекции в МВР обобщават този вид разходи, водят счетоводна отчетност и могат да предоставят такава информация.

 

Този път получихме данните без да ни искат допълнителни пояснения, но за сметка на това тя бе

 

във вид, който не позволяваше

разчитане на таблиците

 

Имахме усещането, че някой експерт цял ден е обикалял в сградата на МВР и е издирвал принтера с най-ниско качество на печат и изразходен тонер, а след това е намерил как да сканира справката по начин, който да гарантира, че тя няма да бъде разчетена. 

На 19 декември 2017 внесохме искане за допълнение на предоставената информация, понеже е нечитаема и на 21 декември 2017 вече разполагахме с така желаните данни за заплатите във вид, в който можеше да бъде разчетен и обработен. По-късно с нови заявления поискахме същата информация за декември 2017, а в началото на март т.г. - за януари и февруари 2018. Данните ни бяха предоставени в срок и във вид, не налагащ да си разменяме още обяснения и определения.

 

Да, МВР е различна галактика. В комуникацията си с нея ние, земляните, често се губим, но постоянството, познаването на правата, помощта на ПДИ в тези случаи, а на моменти и инатът помогнаха, за да се срещнем и да проговорим на един език. 

 

*Фондация „Общество и сигурност“ съществува от края на 2014. Основната й мисия е да превърне МВР в прозрачна, отворена и достъпна институция, доставяща качествена и съобразена с потребностите на гражданите услуга „сигурност“.


© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.