И третата позиция е признание, но целта е да сме първи догодина, казва кметът на общината Георги Икономов

Владимир Симеонов, координатор на ПДИ в Благоевград
Георги Икономов
Георги Икономов

В последно време в Банско свикнаха да печелят първи места и престижни награди. Не само в класации у нас, но и по света. Градът е най-добрият ни зимен курорт, преди години бе определен единодушно и за Зимна столица на Балканите. Получи признание и в надпреварата на Българската асоциация по информационни технологии за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии за 2013 в категорията „Общинска администрация”. В началото на април тази година пък стана ясно, че според британския в. „Телеграф” Банско е третото най-добро място за живеене в света.

Но

 

един друг „бронзов медал” зарадва много повече

служителите и ръководството на общината

 

Община Банско се озова на трето място в рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до Информация. „В британския вестник авторът може да е допуснал субективизъм. Но такова нещо няма в проучването на ПДИ. В него критериите и индикаторите са ясни. Затова и нашето представяне ни радва. Трети сме сред общините и пети в общото класиране. Направихме скок, за да сме на това предно място, само след Добрич и Разград”, казва кметът на Община Банско Георги Икономов. Той ръководи местната власт от две години и половина. И общината се старае да предоставя на своите граждани нужната  им информация и да гарантира пълна прозрачност в работата си. За целта ръководството й разработи редица мерки, които успешно реализира. Доказателство са резултатите от представянето на общината в различни класации, свързани с прозрачност в управлението, с информационни технологии. Един от основните канали за достигане и информираност на гражданите за случващото се в Банско е чрез общинския сайт. През изминалата година на специален екип бе възложено да разработи съдържателна интернет страница, отговаряща на всички законови изисквания, но и лесна за употреба от гражданите. „Основен принцип в дейността на всяка община трябва да е прозрачността. Защото гражданите имат право на информация за всичко, което се прави от общинската администрация. Това е знак на взаимно доверие между местната власт и населението. И ние го правим”, твърди Икономов. С тази задача се е заел млад, професионален екип начело с директора на дирекция „Административно обслужване” Десислава Хаджирускова. Всички в него отговарят за поддръжката и пълненето на електронната страница. „Осигурихме ИТ одит преди време, за да научим слабите места в системата, да не станем жертва на хакери. Действаме по програма за прозрачност и предоставяме все повече услуги на гражданите чрез нашия сайт”, допълва кметът на Банско.

 

Въведени са над 80 вида електронни услуги,

достъпни на електронната страница

 

на Община Банско. Това дава възможност на потребителите на административни услуги да подават своите заявления и на гише, и по електронен път. Внедрена е деловодна система, осигуряваща свързаност на кметствата с информационната система на общината. С уеб базиран интерфейс служителите в кметствата на територията на общината работят с общинската деловодна система, въпреки отдалечеността на работните им места.

Тези над 80 онлайн услуги улесняват гражданите с помощта на комплексен продукт, интегриран с документооборотната система. Услугите включват административните услуги от ГРАО, местни данъци и такси, ТСУ, общинска собственост, търговия и туризъм, озеленяване, екология и чистота. По-голямата част от тях са достъпни за заявяване и без електронен подпис. Дадена е възможност потребителите да посочват различни начини за получаване на документа, предмет на заявената услуга. Когато тя е заявена без електронен подпис, с цел верификация на получателя, документът се предава лично на фронт офиса на общината.

Беше предоставена възможността на потребителите на административно обслужване да проверяват хода на своята преписка чрез изграденото „Виртуално деловодство”. Чрез тази справка всеки клиент, подал заявление за административна услуга (по електронен или по административен път), би могъл да проследи движението на документа в администрацията. Собствениците на имоти на територията на Община Банско вече могат да направят справка за дължимите местни данъци и такси през уеб портала на общината и заплатят дължимото и през интернет по системата EPAY. На сайта бе въведена и внедрена  Географската информационна система за устройство на територията на община Банско (ГИСУТ). ГИСУТ представлява уеб базиран геопортал с процедури за обслужване на дейности по Устройство на територията и предоставяне на услуги на външни потребители в администрацията, както и на гражданите и бизнеса като външни потребители. Всички теми, електронни карти и данни са достъпни. Публикувана на интернет страницата е информация по чл.15 от Закона за достъп до обществена информация. Там е качена и структурата на администрацията. Представени са подробно функциите на общината и нейното ръководство, както и всички услуги, извършвани от общината с конкретни срокове, изискуеми документи, цени, такси. Разработени са и се поддържат множество публични регистри - на търговските дружества с общинско участие, на публичната общинска собственост, на частната общинска собственост. Функционира и портал „Проекти”, както и

 

портал за достъп до обществена информация

 

с включени вътрешни правила, инструкция и приложения, публикувано са звеното и длъжностното лице, отговарящи за приемането на заявления по ЗДОИ. Публикуван е годишен отчет за 2012 и 2013 за достъпа до обществена информация. Качени са в сайта по-важните сключени договори на общината, създаден е отделен портал за публично обсъждане на проект на нормативни документи.

Внедрен е програмен продукт, позволяващ на отдалечени клиенти да имат достъп до Интегрираната информационна система на Община Банско. Така жителите на кметствата в другите населени места могат да заявят, да заплатят и да получат административна услуга, без да се налага да посещават общинския център. 

Укрепването на институционалния капацитет и усъвършенстването на достъпа и качеството на административното обслужване са важни приоритети в работата на общинска администрация. Дейността й и тази година е насочена към въвеждане на нови информационни и комуникационни системи, които в максимална степен да улесняват потребителите. „Непрекъснато се проучва и анализира удовлетвореността на гражданите от административното обслужване. Работим за сертифициране на общината със сертификат ISO 9001:2008, представляващ стандарт, съдържащ изискванията за въвеждане на Система за управление на качеството, която осигурява ефективен контрол и управление във всички процеси в общината, както и ISO 14001:2004 - международен стандарт за системи за управление на околната среда. Ще публикуваме на сайта на общината всички контакти на администрацията, така всеки гражданин по-лесно ще отправи запитването си и ще получи компетентна информация от желания отдел”, пояснява Десислава Хаджирускова, директор на дирекция „Административно обслужване”.

Друга цел е внедряване на програмен продукт, поддържащ административни регистри, който осигурява

 

публикуването на  „живи” данни от регистрите

 

на общинската информационна система. Тя не само дава изключително много информация на гражданите, но позволява и да се повиши прозрачността на работата на администрацията, а оттам и на доверието на гражданите в нея. Програмата позволява детайлни справки в Регистър на общинската собственост, в Регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество, в Регистър на разрешителни за извършване на търговска дейност, в Регистър на уведомленията за извършване на търговска дейност, в Регистър на временните разрешителни, в Регистър на категоризираните обекти, в Регистър на обществените поръчки, в Регистър проекти. Ще се усъвършенства и допълни системата ГИС - ТСУ, която ще предоставя и пълна информация относно разрешителните за строеж.

„Казал съм на ръководството на общината и на екипа, който поддържа сайта ни, че следващата година в рейтинга на активната прозрачност на институциите трябва да сме на първо място. То най приляга на Банско. Живеем в свръхмодерно общество. Не само следва да сме прозрачни в работата си, но и да улесняваме постоянно гражданите в получаването на административни услуги. Затова имаме само един път – този на непрекъснатото развитие”, категоричен е Георги Икономов.

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.