Ралица Кацарска, ПДИ

На 9 юни 2017 г. изпратих по електронна поща заявление за достъп до информация до Министерския съвет на Република България.

На 23 юни получих отговор от МС по мейл. Няколко дни по-късно получих отговора и по пощата на адреса, който бях дала за кореспонденция.

Със заявлението исках да получа актуална контактна информация (име, служебен телефон и служебен електронен адрес) на служителите в администрацията на Министерския съвет на Република България  и по-конкретно на:

  1. Членовете на политическия кабинет на МС
  2. Главен секретар на МС
  3. Специализирана администрация на МС (8 дирекции и 3 секретариата)
  4. Обща администрация на МС  (4 дирекции и техните отдели)
  5. Друго (администрация) – 3 отдела

Преди да подам заявлението внимателно разгледах Административния регистър, за да проверя да не би търсената от мен информация да се намира някъде там. Не я намерих. Разбрах, че щатната численост на администрацията на МС е общо 481 души.  Затова в заявлението направих изричното уточнение: „Желая да получа актуална контактна информация не за всички служители от изброените звена, а само за ръководния състав на администрацията на МС – директори на дирекции, ръководители на отдели и секретариати.“


В Глава първа, Чл. 2 на Закона за администрацията, приет през 1998 г., се изброяват принципите, които администрацията трябва да спазва при осъществяване на своята дейност. Принцип № 2 е „откритост и достъпност“.  Този принцип обаче не се спазва от Министерския съвет. Многократно ми се е налагало да вляза във връзка с администрацията на МС, за да отправя покана за събитие или да изпратя прессъобщение. Всеки, който е влизал в интернет страницата на МС знае, че единствената налична контактна информация е телефонът и мейлът на правителствената информационна служба и централата на МС.

 

Гражданите не могат да разберат кои са директорите на дирекциите в специализираната и обща администрация на МС, кой е главен секретар, кой е началник на кабинета на министър-председателя, как да се свържат с тях.  Няма как да се разбере кой отговаря за конкретната област. Трябва да се разчита на личния контакт или на това, че на някое събитие са разменени визитки.

 

Какво ми отговориха


„След като заявлението беше разгледано в законоустановения срок по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ , от фактическа страна беше установено, че исканата информация не представлява официална или служебна тайна по смисъла на чл. 12 и чл. 13 от ЗДОИ.“


Няма как да не е публична информацията, която се отнася до лица, заемащи публични длъжности – те са изброени изчерпателно в Член 3 на ЗПУКИ (Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси). Такива са служителите в администрацията на президента, на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности. Следователно такива са и лицата на ръководна длъжност в администрацията на МС.

 

Интересното


В отговора на МС има разсейваща топка. Хем не предоставят исканата от мен информация, хем получавам отговор от три страници, където ме информират, че е сключен договор № МС-6 от 31.01.2017 с АСАП ЕООД. Договорът е с предмет „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт за нуждите на Министерския съвет на Република България“.  Съгласно договора работата по интернет страницата на МС трябва да бъде извършена за 28 календарни дни. Това означава, че на 28 февруари 2017 г. новата интернет страница на Министерския съвет трябваше да е готова. От 31 януари до 9 юни, когато подадох заявлението са 129 дни, а до 26 юни, когато получих отговор на заявлението – 146 дни.

 

Новата интернет страница на МС все още я няма. А според заданието на обществената поръчка едно от нещата, което ще бъде включено в нея е структура на администрацията на МС (ще бъдат публикувани служебни телефони и служебни електронни адреси).

 

До кога ли ще трябва да чакаме?!

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.