14 септември 2015 г.

Участници в срещата във В. Търново, 12.09.2015

Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналистите от координаторската мрежа в страната в периода 11-13 септември 2015 във Велико Търново. Работната среща се проведе в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, подкрепен в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

 

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, откри работната среща на 12 септември 2015 с представянето на целите и дейностите на проекта, както и информация за финансиращата програма.

 

Последваха подробни доклади от журналистите – координатори в страната за актуалното състояние на достъпа до информация в страната през първата половина на 2015. Координаторите от 19 областни града представиха статистика на подадените заявления до местната власт и регионалните структури на изпълнителната власт, отношението на администрацията към заявителите, специфични откази на информация, казуси и съдебни дела на граждани, журналисти и НПО от съответните региони. Очертаха се тенденции по изпълнението на задълженията за предоставяне на информация от институциите и упражняването на правото на информация от граждани, НПО и журналисти.

 

Д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представиха предстоящите изменения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). ЗИД на ЗДОИ бе внесен в парламента на 29 април 2015. Двамата експерти на ПДИ взеха активно участие в обществения дебат по подготовката на измененията, представиха становището на ПДИ в отговорните парламентарни комисии, през които мина законопроекта, през май 2015 г., преди първото му четене.

 

Юристът Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ показа възможностите на Портала за отворени данни за търсене и използване на информация от него.

 

Адвокат Кирил Терзийски представи делата по Закона за  достъп до обществена информация, водени с правната помощ на ПДИ, по които са постановени съдебни решения и определения през първата половина на 2015.

 

Адвокатите Дарина Палова и Александър Кашъмов дадоха практически съвети за използване на ЗДОИ и публичните регистри в работата на журналистите.

 

Диана Банчева припомни категориите, в които всеки може да номинира НПО, гражданин, журналист или институция, за принос в областта на свободата на информация по повод Международния ден на правото да знам. 

Церемонията по връчване на наградите ще се проведе на 28 септември 2015, от 15.00 ч. в София в Дома на Европа (ул. Г.С. Раковски 124).

 

EEA Grants


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.  (www.ngogrants.bg)