Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация

Начало
 

 

Списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за служебна тайна


- следствена тайна
- тайна по закона за съдебната власт (съдийската тайна на съвещанието) - чл.136.(2)
- тайна по закона за държавния служител - служебна тайна - чл.25.
- тайна по закона за обществените поръчки - чл.9.т.4 - гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите за обществени поръчки и техните предложения; чл.38(2) - служебна тайна
- тайна по закона за подземните богатства - чл.92. - контролните органи са длъжни да опазват служебната, производствената и търговската тайна, да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън нейното предназначение;
- тайна по закона за лечебните растения -чл.76. информация, представляваща търговска или фирмена тайна
- тайна по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти -Чл.28(2) - производствена или търговска тайна
- тайна по закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба - чл.19.(4)
- тайна по закона за кадастъра и имотния регистър - чл.20.
- тайна по кодекса на труда (служебната информация на контролните органи)- чл.403
- тайна по закона за автомобилните превози (служебната информация, предоставена от превозвачите на главна дирекция "Автомобилна администрация") - чл.3(3)
- тайна по закона за далекосъобщенията (тайна на далекосъобщенията и съобщенията)чл.5.
- тайна по закона за енергетиката и енергийната ефективност - чл142(3)
- тайна по закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (тайна на контролните органи за служебната информация и източниците си на информация за нарушения) - чл105 (3)
- тайна по закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (информация относно извършвани проверки по закона) чл76 т.5.
- тайна по закона за митниците (инструкция определя фактите и сведенията, съставляващи митническа тайна) - чл.17.т.5
- тайна по закона за отбраната и въоръжените сили (действа вътрешен списък на фактите и сведенията) - доп разпоредби &1 т.12
- тайна по закона за патентите (тайната на патентната заявка) - чл.83(3)
- тайна по закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (МС определя и засекретява етапи и документи по прив. сделки) -доп. Разпоредби &.11
- тайна по закона за публично прилагане на ценни книжа (факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа) - чл71(2)
- тайна по закона за радиото и телевизията (информация относно източниците на информация) - чл.10(1)т.3
- тайна по закона за статистиката - чл.22
- тайна по закона за сметната палата (информация относно проверките) -чл4(2)
- тайна по закона за държавен и финансов контрол (служебната информация относно проверяваните обекти) - чл.3.т.4.
- тайна по данъчно процесуалният кодекс
- тайна по закона за корпоративното подоходно облагане - чл.69.
- тайна по закона за облагане доходите на физическите лица - чл.60.
- банкова тайна -закона за БНБ
- тайна по закона за банките - банкова тайна - глава девета - чл.52.
- тайна по валутния закон (служебната информация относно валутни сделки)

- служебна информация - Чл. 13(2) от ЗДОИ

- лекарска тайна - закон за лечебните заведения;
- тайна по осигурителният кодекс (личната информация за осигурените)
- тайна по закона за бежанците (личната информация за бежанците)
- тайна по закона за достъп до документите на бившата държавна сигурност
- тайна относно самоличността на служителите за борба с тероризма и техните семейства - Закон за МВР
- тайна относно самоличността на доброволните сътрудници на МВР - Закон за МВР
- тайна по закона за народното здраве (тайната на болния)
- тайна по закона за социалното подпомагане (тайна относно личността на подпомагания и размера на помощта)
- тайна по кодекса на професионалната етика -лекарска тайна Раздел IV -чл.51-чл.55
- тайна по закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване - тайната на сведенията и данните на дружествата за допълнително социално осигуряване и на банките-депозитари.- чл.36(2)т.
- тайна по закона за закрила на детето - чл.16. - сведения, в административни или съдебни производства, засягащи детето.
- тайна по закона за пощенските услуги - тайна на кореспонденцията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.01.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP