Съдебни дела

Начало

 

 

в. “Народен глас” срещу Общински съвет Ловеч

І инстанция – а.д. № 23/2007 г. на Ловешки окръжен съд (ЛОС)
ІІ инстанция – а.д. № 7588/2008 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
На 18 май 2007 г. Цветан Тодоров – гл. редактор на в. “Народен глас” подава заявление до председателя на Общински съвет гр. Ловеч, с което иска да му бъде предоставен достъп до следната информация:

  1. Информация какви суми са изразходвани от бюджета на Община Ловеч за публикуване на наредби и обяви в местната и централната преса в периода 2004 – 2006 г. (съгласно ЗМСМА те трябва да бъдат оповестени в един местен вестник);
  2. Справка как са разпределени горните суми по съответните издания – в цифри;
  3. Справка кой и как определя в кои издания да се публикуват обявите. На какъв принцип се избират изданията?

Отказ:
С решение от 1 юни 2007 г. председателя на Общинския съвет (ОС) предоставя на заявителя информация, че общата сума изразходвана от бюджета на ОС за периода 2004 – 2006 г. за публикации в централната и местна преса е в размер на 853, 00 лв.. Отказва да предостави информация под формата на справка, за това как са разпределение сумите по съответните издания, тъй като тази информация би засегнала интересите на трети лица и без тяхното изрично съгласие тя не може да бъде дадена (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ). Съобщава на заявителя, че общинската администрация публикува обяви в различни медии, като при избора им се съобразява с предлаганите ценови условия и от аудиторията, която покриват.

Жалба:
Частичният отказ е обжалван пред Ловешки окръжен съд (ЛОС). В жалбата е посочено, че  не е в интерес на администрацията да се укрива от обществото информация за разходването на публични средства. Бюджетът и неговото разходване, в това число що се отнася до общинските бюджети, е публичен. По силата на самия закон е направен баланс в превес на правото на гражданите на информация относно харченето на публични средства. Посочено е и че съгласно практиката на Върховния административен съд (ВАС) простото твърдение, че дадена информация засяга интересите на трето лице не е достатъчно. Трябва да е налице конкретно ограничение, например, свързано с търговска тайна.

Развитие пред І инстанция:
След като делото е образувано в ЛОС, като заинтересовани страни по същото са конституирани две от медиите (в. „Дума“ и в. „Ловеч прес“), получавали средства от общината за публикации на наредби и обяви. Делото е разгледано в открито съдебно заседание през м. март 2008 г. и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 2 от 21 март 2008 г.  състав на ЛОС отхвърля жалбата. В мотивите си съдът отбелязва, че по делото е установено, че ОС е поискал съгласието на в. „Дума“ и в. „Ловеч прес“ и те изрично, в писмен вид, са дали отказ да се предостави поисканата информация. Отбелязано е че в подобни случаи, чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ дава на административния орган правото на свободна преценка да откаже достъп или да даде такъв като не разкрива информацията, отнасяща се до тези лица. Тази преценка обаче е в сферата на оперативната самостоятелност на съответния орган и представлява само правна възможност, без да бъде задължение за него, поради което не подлежи на съдебен контрол. Мотивите на съда завършват с извода, че информацията за това каква сума е получил всеки вестник за публикации е търговска тайна.

Касационна жалба:
Решението на ЛОС е обжалвано от Цветан Тодоров, с помощта на ПДИ пред ВАС. В жалбата е посочено, че в конкретния случай не се иска разкриването на информация, която засяга правата на третото лице по смисъла на закона. Не се иска информация, която би засегнала някаква търговска тайна, определена по реда и съобразно с разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Поискана е единствено информация за сумите, платени от ОС за публикация на наредби и обяви. Разходването на обществени средства следва да бъде в максимална степен прозрачно. За тази цел минимално дължимото е да се предостави информация за размера на разходваните за дадена дейност средства. Ирелевантно в случая е писменото несъгласие на третите лица. Фактът на получаването на суми, и то от публична институция, сам по себе си не може да бъде обект на тайна. Ето защо, в случая не се касае за наличие на признато субективно право на третото лице да изрази несъгласие и това да послужи за основание за отказ. Следвало е задълженият по ЗДОИ субект сам да прецени, че не е налице основание за ограничение на правото на информация и да предостави достъп до същата. На последно място, са изложени доводи, че по делото изобщо не е доказано, че тази информация представлява търговска тайна и че предоставянето й би довело до нелоялна конкуренция.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 16 февруари 2009 г. За жалбоподателя са представени писмени бележки, в които е посочена създадена наскоро практика на ВАС  по идентично дело срещу отказ на кмета на Община Разград, според която информацията относно изплатени суми от община на местни средства за масова информация за публикации – решения, заповеди, обяви, покани, протоколи и други актове на общината е обществена информация по смисъла на ЗДОИ и следва да бъде предоставена при поискване.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 5121 ( 66Kb)от 16 април 2009 г. състав на ВАС, Трето отделение ОТМЕНЯ решението на ЛОС,  ОТМЕНЯ отказа на председателя на ОС и го ЗАДЪЛЖАВА в 14 дневен срок от влизане в сила на решението да предостави достъп до търсената информация по т. 2 от заявлението. В мотивите си съдът отбелязва, че в хода на делото не са представени каквито й да е било доказателства, обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена информация, която се отнася до трети лица засяга интересите им по начин, който да обоснове необходимост от изричното им съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго законово защитено от публичен достъп обстоятелство. Намира за голословни констатациите на окръжния съд, че търсената информация по точка втора от заявлението за достъп съставлява търговска тайна. Подобен аргумент не е поддържан нито от административния орган, нито от заинтересованите страни. Видно от изричните откази на третите страни, в тях не се съдържат твърдения, че отказите са мотивирани с цел защита на търговска тайна на третите страни. Напротив използвани са бланкетни мотиви че се „засягат нашите интереси”, което по никакъв начин не коренспондира с извода, че отказите защитават търговска тайна на третите страни. Разсъжденията на съдебния състав завършват с извода, че всеки задължен субект по ЗДОИ, който се позовава на търговска тайна, е длъжен да посочи релевантните за конкретния случай обстоятелства, определящи търсената информация като такава. Задължения субект е длъжен да посочи, кои белези от исканата информация сочат на информация представляваща „търговска тайна“ разкриването на която би могло да увреди третото лице до когото се отнася. Ето защо позоваването само на законов текст не е достатъчно, поради което и отказа се явява немотивиран.

Развитие след делото:
В изпълнение на съдебното решение, с писмо от 12 май 2009 г. (jpg) председателят на ОС предоставя на заявителя Цветан Тодоров – гл. редактор на в. „Народен глас“ исканата справка за изразходваните от бюджета на ОС – Ловеч суми за публикации в местната и централната преса за периода 2004 – 2006 г.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.06.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP