Съдебни дела

Начало

 

 

Национално движение „Екогласност“ срещу Министерство на околната среда и водите

І инстанция – а.д. № 3681/2008 г. на АССГ, І отд., 6 състав
ІІ инстанция – а.д. № 15062/2008 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
С писмено заявление за достъп до информация от м. ноември 2007 г., отправено до Министерство на околната среда и водите, Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогластност“, иска да му бъде предоставен достъп до протокол от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) към МОСВ, проведено на 25.10.2007 г. На това заседание с два гласа буферната зона на Национален парк „Рила“ не е включена в европейския проект НАТУРА 2000.

Отказ:
С Решение № 218 от 15.11.2007 г., Главният секретар на МОСВ г-н Тамер Бейсимов отказва предоставяне на исканата информация на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. В мотивите на отказа е посочено, че исканият протокол от работата на този консултативен орган към министъра е свързан с оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение, съдържа мнения, препоръки и експертни позиции относно повторно разглеждане на 26-те защитени зони за дивите птици и 16-те защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Върховния административен съд (ВАС). Образувано е дело № 12966/2007 г. на ВАС, Трето отделение. С протоколно определение от 11.06.2008 г. делото е изпратено по подсъдност на Административен съд София–град, тъй като отказът е подписан от Главния секретар на министерството, а не от Министъра. Същевременно ПДИ поема правната помощ по делото.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание на 1 септември 2008 г. и е обявено за решаване. За жалбоподателя са изготвени и представени писмени бележки. В тях е посочено, че исканата информация, свързана с протокола от заседанието на НСБР, безспорно представлява информация за околната среда по смисъла на чл. 19 от Закона за опазване на околната среда. Информацията от това заседание на НСБР е свързана с териториите и зоните, които се обхващат от НАТУРА 2000, поради което същата се отнася до компонентите и факторите и следователно представлява „информация за околната среда” по смисъла на чл. 19 от ЗООС. Следователно хипотезите на ограничения на достъпа до информация по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ са поначало неприложими, тъй като нито има препращане към тях, нито са предвидени аналогични текстове в чл. 20 от ЗООС. В тази норма (чл. 20 от ЗООС) са посочени допустимите ограничения за достъп до информация за околната среда. Без съмнение регламентацията на достъпа до информация в ЗООС се явява специален режим по отношение на предвидения в ЗДОИ.

Решение І инстанция:
С Решение от 11 септември 2008 г. АССГ отменя отказа на Главния секретар на МОСВ. В мотивите си съдът приема, че исканият протокол безспорно представлява “информация за околната среда” и не попада в ограниченията на правото на достъп до информация за околната среда по ЗООС. В този смисъл екологичната информация не може да бъде отказвана на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като основанията за отказ по ЗДОИ не намират приложение при преценка на заявления за достъп до информация, свързана с околната среда. Според съда този извод се налага и поради разума на закона, тъй като въпросите, свързани с околната среда, подлежат на обществено обсъждане, което изключва ограничения достъп до подготвителна документация. Нещо повече, съдът задължава МОСВ в 14-дневен срок от влизане в сила на решението да предостави искания документ.

Касационна жалба:
Решението на АССГ е обжалвано пред ВАС с касационна жалба от МОСВ с основния мотив, че в случая не е било налице валидно искане за достъп до информация за околната среда, а единствено е налице искане за предоставяне на копие от документ, който няма самостоятелно значение.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване. За националното движение са представени писмени бележки с аргументи в подкрепа на първоинстанционното съдебно решение. Прокурорът също застава на страната на правото на достъп до информация като отбелязва, че първоинстанционният съд обосновано е заключил, че с оглед спецификата на исканата информация всеки има право на достъп до нея. Правилно е преценено, че тя попада в предмета на чл. 19 от специалния закон – ЗООС и отказът да се предостави е незаконосъобразен. С още по-голяма степен и при по-широк обхват на предмета това се отнася до заявителя национално движение „Екогласност”. 

Решение ІІ инстанция:
С Решение от № 8921 от 6 юли 2009 г., по административно дело № 15062/2008 г., състав на ВАС потвърди решението на предходната съдебна инстанция, с което бе отменен отказът на главния секретар на Министерство на околната среда и водите Тамер Бейсимов да предостави на национално движение “Екогласност” достъп до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25 ноември 2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Рила в НАТУРА 2000. В мотивите си съдът отбелязва, че процесното заявление действително касае предоставяне на обществена информация относно въпроси на околната среда. Поради това, правилно първоинстанционният съд е съобразил наличието на приложим специален закон, уреждащ тези обществени отношения и по-конкретно – нормите на чл. 17 и чл. 20, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, които несъмнено не са взети предвид при постановяване на обжалвания административен акт. Решението на ВАС е окончателно (не подлежи на обжалване), а според първоинстанционното решение съдът задължава МОСВ в 14-дневен срок от влизане в сила на решението да предостави искания документ.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.08.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP