Нормативна база
Начало

 

 

В. “Народен глас” срещу кмет на община Ловеч

І инстанция – а.д. № 138/2007 г. на Ловешки административен съд (ЛАС)

Заявление:
На 18 май 2007 г. Цветан Тодоров – гл. редактор на в. “Народен глас” подава заявление до кмета на община Ловеч, с което иска да му бъде предоставен достъп до следната информация:
1.Информация какви суми са изразходвани от бюджета на Община Ловеч за публикуване на обяви в местната и централната преса в периода 2004 – 2006 г.;
2.Справка как са разпределени горните суми по съответните издания – в цифри;
3.Справка кой и как определя в кои издания да се публикуват обявите. На какъв принцип се избират изданията?

Отказ:
На 2 юни 2007 г. кметът на общината уведомява заявителя, че поисканата от него информация засяга интересите на трети лица и е необходимо да бъде поискано тяхното съгласие, поради което срокът за отговор се удължава с 14 дни. Впоследствие с решение от 15 юни 2007 г. кметът на общината предоставя на заявителя информация за общата сума изразходвана от общината за публикации в медиите. Отказва да предостави информация под формата на справка, за това как са разпределение сумите по съответните издания, тъй като третите засегнати лица са изпратили на общината изричен писмен отказ за предоставяне на тази информация. Съобщава на заявителя, че общинската администрация публикува обяви в различни медии, като при избора им се съобразява с предлаганите ценови условия.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Ловешки административен съд (ЛАС). В жалбата е посочено, че не е в интерес на администрацията да се укрива от обществото информация за разходването на публични средства. Бюджетът и неговото разходване, в това число що се отнася до общинските бюджети, е публичен. По силата на самия закон е направен баланс в превес на правото на гражданите на информация относно харченето на публични средства.

Развитие пред І инстанция:
В края на 2007 г. са проведени 3 съдебни заседания по делото, тъй като се оказва, че общината не е съвсем наясно с кого е контактувала по повод тези обяви и кой точно е получил публичните пари. За изясняването на този въпрос са необходими три съдебни заседания, като Административният съд - гр. Ловеч, предприема дори мерки за налагане на глоба на общинския юрисконсулт, поради неизпълнение на указанията в срок. На последното от тези заседания става ясно, че общината няма сключени договори с четирите медии, отказали да дадат съгласие за предоставяне на информация за размера на платените им от бюджета суми. През м. януари 2008 г. е проведено четвърто съдебно заседания, на което едно от третите лица – в. “Новинар” представя опис на сумите за публикувани обяви и съобщения от община Ловеч във вестника за въпросния период. През м. февруари е проведено и последното заседание по делото и същото е обявено за решаване.

Предстои постановяване на съдебното решение.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP