Информационен бюлетин
Брой 4(52), април, 2008 г.

Европейският омбудсман: Европейските институции трябва да станат по-прозрачни

На 15 април европейският омбудсман Никифорос Диамандурос представи в Брюксел Годишния си доклад за 2007 г. Сред тревожните констатации в доклада е липсата на прозрачност в институциите на Европейския съюз, в това число откази на информация и документи.

Никифорос Диамандурос смята, че „жалбите срещу липсата на прозрачностдават възможност на институциите на ЕС да предприемат действия, с които да демонстрират желание за отчетност и откритост.” Също така се надява, че „предложенията на Комисията за реформа в законодателството за обществен достъп до документи ще съдейства за разбиране на тази важна цел.”1

През 2007 г. се забелязва намаляване броя на неоснователните жалби и значително увеличаване на основателните жалби. Коментарът на г-н Диамандурос е, че „благодарение на усилията да се информират бизнеса, асоциациите, НПО-та, регионални власти и други целеви групи за услугите, има увеличаване в броя на основателните жалби. В резултат на това са започнати 17% повече проверки през 2007, в сравнение с миналата година”.

Европейският омбудсман, Никифорос Диамандурос

Омбудсманът изразява загриженост във връзка с увеличаването на критичните бележки (55 през 2007 г., в сравнение с 41 през 2006 г.), отправени към институциите на ЕС. От друга страна, 129 случая са решени от европейските институции, след като са постъпили жалби при омбудсмана, което е два пъти повече от 2006 г.

На 22 април 2008 г. членовете на Европейския парламент приеха с убедително мнозинство (620 – за, 18- против и 18 – въздържали се) предложението институциите и органите на общността задължително да предоставят исканата от омбудсмана информация и да му дават достъп до съответните документи. По този начин се елиминира и най-малката възможност да се пречи на Европейския омбудсман в борбата с лошото управление. Това е още една стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност и отчетност на Европейския съюз.

Фактите от Годишния доклад за 2007 година

Колко са жалбите?
През 2007 г. в офиса на омбудсмана са постъпили 3 211 жалби. Той е взел отношение по тях, като е започнал 641 разследвания. Приключените разследвания са 348. Общо
омбудсманът е разгледал над 10 000 жалби и заявления за информация.

Срещу кого?
64% от проверките засягат работата на Комисията, следвана от Европейската служба за подбор на персонал (14%), Европейския парламент (9%) и Европейска служба за борба с измамите (3%) и Съвета (1%). Като се има предвид, че Комисията е основна институция на Общността, която взема решения с пряко влияние върху гражданите, нормално е тя да бъде основен предмет на оплаквания от страна на гражданите.

За какво?
Липса на прозрачност - 28%, злоупотреба с власт - 18%, нечестни процедури - 13%, дискриминация - 8%, неизпълнение на задължения - 8%. Проблемите варират от непредоставяне на достъп до документи до закъснели плащания за проекти и дискриминация спрямо персонала на ЕС.

От кого?
Най-голям е броят на жалбите от Германия (16%), следвани от Испания (11%), Франция (8%) и Полша (7%). Но отнесено към броя на населението, най-много жалби постъпват от Люксембург, Малта и Кипър.

Какви са резултатите?
Общо 129 случая са разрешени от институциите, след като е постъпило оплакване в офиса на омбудсмана (през 2006 г. те са били 64). Пет от жалбите са завършили с решение в полза на жалбоподателя (в сравнение с 3 през 2006 г.). В 55 случая омбудсманът е дал критични бележки (в сравнение с 41 през 2006 г.). В особено сериозни случаи на лошо управление и когато има възможност за негово избягване, омбудсманът прави проектопрепоръки. През 2007 г. са направени 8 проектопрепоръки, а през 2006 – 13.
Крайният документ е специален доклад, който омбудсманът представя в Европейския парламент.

Какво е било предприето?
Омбудсманът разследва случаите за лошо управление в институциите и органите на ЕС. Той не може да разследва оплаквания срещу национални и регионални администрации в страни-членки, дори и ако те засягат общностното право.
При почти 70% от случаите омбудсманът е имал възможност да помогне на жалбоподателя чрез започване на разследване по случая, прехвърляне към компетентен орган или даване на съвет към кого да се обърне. През 2007 г. омбудсманът е посъветвал 816 души да се обърнат към националния или регионалния омбудсман и е прехвърлил 51 случая директно към компетентния омбудсман.

Някои случаи, по които работи Европейският омбудсман?

Разходите на членовете на Европейския парламент (ЕП)
Никифорос Диамандурос се обърна към ЕП, за да приеме заявление за обществен достъп относно подробностите около средствата, получени от членовете на ЕП, включително командировъчни, пътни и общи разходи, както и заплатите на техните сътрудници. Искането е в следствие жалба, подадена до омбудсмана от малтийски журналист, на когото ЕП е отказал да предостави исканата информация. Европейският парламент обосновава своя отказ със защита на лични данни. След консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, омбудсманът прави заключението, че обществеността има право на достъп до информацията за разходите, направени от членовете на ЕП. Разследването е в ход.

Заличаване имената на лобистите
Организацията Европейска корпоративна обсерватория (Corporate Europe Observatory), базирана в Амстердам и наблюдаваща процеса на лобиране, внася жалба срещу Европейската комисия, след като Генерална дирекция „Търговия" започнала да заличава имената на индустриалните лобисти в документите, предоставени според правилата за предоставяна на инфоемация на ЕС. Омбудсманът приема жалбата за основателна, но приключва разследването, тъй като вече е било започнато дело в първоинстанционния съд. Съдът приел заключението на омбудсмана.

Резюме и статистика на доклада на български език може да намерите на страницата на Европейския омбудсман.

Материалът подготви Ралица Кацарска, ПДИ

1. На 18 април 2007 г.Европейската комисия инициира обществено обсъждане на Зелена книга относно обществения достъп до документи от институциите на Европейската общност с предложения за изменения на Регламент 1049/2001. Обобщените резултати бяха публикувани в доклад, който бе публикуван на 16 януари 2008 г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.05.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP