Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

ИНИЦИАТИВИ

 

2012 бе знаменателна - на 28 септември се отбеляза десетата годишнина на Международния ден на правото да знам. По този повод Мрежата на застъпниците за свобода на информация (FOIAnet) излезе с Меморандум 10-10-10. В него бяха изложени десет значими постижения от изминалите десет години, десет основни предизвикателства, които стоят пред Мрежата, и десет ключови цели, които тя си поставя за следващите десет години.

Десет години след създаването на Мрежата на застъпниците и с активното участие на представители на гражданското общество, закони за свобода на/ достъп до информация бяха приети в 90 държави. Днес в мрежата членуват над 200 организации от цял свят, а FOIAnet е място за дискусии относно прозрачното управление и достъпа до информация.  През 2012 правният екип на ПДИ се включи в 15 дискусии.

 

През 2012 се отбеляза и двадесетата годишнина на Декларацията от Рио (1992).  Делегатите на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20” приеха Заключителен документ, озаглавен „Бъдещето, което искаме”. Очаква се да се постигне споразумение за създаване на нов международен договор за достъп до информация за околната среда, обществено участие и достъп до правосъдие, основан на Принцип 10 от Декларацията от Рио – 1992 и Орхуската конвенция. Принцип 10 от Декларацията от 1992  предвижда правото на достъп до информация, обществено участие в процеса на вземане на решения за околната среда и достъп до правосъдие при решаване на екологични проблеми.

 

 

ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

 

2012 бе богата на развития и в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” (ПОУ). ПДИ участва активно в някои от тях. Изпълнителният директор Гергана Жулева бе поканена да коментира националния План за действие на Р България на първата годишна конференция на ПОУ в Бразилия на 17-18 април 2012.

През юни 2012 Министерският съвет на Република България прие Оперативен план с конкретни мерки за изпълнение на поетите ангажименти на РБългария към Глобалната инициатива по "Партньорството за открито управление" (ПОУ). 

На 4-5 октомври 2012 Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов бяха сред експертите, които взеха участие в работна среща на Мрежата за споделяне на опит и експертиза, организирана като допълнително събитие от организацията Global Integrity в рамките на Втората европейска среща на ПОУ в Дубровник, Хърватия. Гергана Жулева и Александър Кашъмов участваха и в Третата европейска среща в рамките на ПОУ, която се проведе на 10 декември 2012 в Рим и беше организирана от Департамента за публична администрация към Министерския съвет на Италия.

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

През март 2012 Съветът на Европейския съюз публикува десетия годишен доклад за изпълнението на Регламент 1049/2001 за достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Докладът обхваща 2011 и съдържа информация за документите от публичния регистър на Съвета, статистика за публичния достъп до документи, очертава ключовите развития в 10-годишната история на Регламента и преглед на жалбите, подадени пред европейския омбудсман.

 

Продължиха активните дискусии за изменение на Регламент 1049/2001, който 11 години определя правилата за достъп до документи, съхранявани от институциите на ЕС, и предстои да се осъвремени. Този закъснял процес достигна своя пик след като Европейският парламент гласува позицията си през декември 2011.

Датското председателство на Европейския съюз реши да насърчи приемането на нови правила за достъп като призова страните членки към разговори за решаване на конфликта преди да има открит конфликт. Европейската общественост обаче не можа да види предложението, което се описва като целящо да повиши прозрачността. В регистъра на документи, поддържан от Съвета, съдържанието му е маркирано като „недостъпно” (N/A  - not accessible), но въпреки това предложението стана обществено достояние благодарение на Statewatch, Лондон и Access-Info Europe, Мадрид. Директорът на Statewatch подаде потвърдително заявление. Преди да бъде даден мандат, Швеция и Финландия обявиха, че няма да подкрепят предложението.

Кипърското председателство на Европейския съюз пое предизвикателството да постигне съгласие за ревизирането на Регламент 1049/2001, след като Дания не успя успешно да приключи преговорите. Когато европейските министри се срещнаха на 26 юни 2012 в Люксембург, в Съвета за общи въпроси нямаше дискусия за измененията на правилата за достъп до документи. Анна-Майя Хенриксон, министър на правосъдието на Финландия, заяви, че процесът на реформиране на Регламент 1049 се е фокусирал върху ограничаване на достъпа, вместо върху неговото подобряване.

Във връзка с дебатите по изменението на Регламент 1049/2001 ПДИ създаде специална секция, в която следеше отблизо случващото се.

През 2012 година Европейският омбудсман Никофорос Диамандурос прие Принципи на работа на европейската публична администрация. Основният от петте принципа, които европейските служители трябва да спазват в своята работа, е прозрачността, а тя предполага добро управление на информацията. Освен това администрацията следва да насърчава обществения контрол върху своята дейност.

Европейският омбудсман подчерта, че „в момент, когато Европейският съюз е изправен пред тежка криза, Принципите могат да помогнат за изграждането на по-голямо доверие между гражданите и институциите на ЕС“.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

В епохата на бързоразвиващите се информационни технологии и увеличаващото се използване на социалните мрежи е необходима адекватна защита на личните данни. В тази връзка през януари 2012 Европейската комисия оповести предложената нова европейска правна рамка, чиято цел бе да се актуализират основните принципи на сега действащата Директива 95/46/ЕО като отговорят на развитието на технологиите и засилят защитата на правото на неприкосновеност и защитата на личните данни в интернет. Проектите на нормативни актове бяха два - Регламент, с който се установява обща рамка на ЕС за защита на данните, и Директива за защитата на личните данни, обработвани за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления и свързаните с това съдебни дейности. Страните членки останаха разделени по въпроса какъв да е нормативният инструмент – Директива или Регламент. Основните промени, които реформата цели, включват гарантиране на правото да бъдеш забравен; по-голяма отговорност и отчетност на администраторите на лични данни; по-лесен достъп на лицето до собствените му данни; институционално укрепване на националните надзорни органи за защита на личните данни и гаранция за защита на данните при полицейско и съдебно сътрудничество по наказателно правни въпроси.

След като социалната мрежа  Facebook регистрира офис в Дъблин, Ирландия, компанията вече е длъжна да спазва европейските закони за защита на личните данни. Гражданите на Европа вече ще бъдат питани дали искат да бъдат включени в услугата за разпознаване на лица; политиката на компанията за запазване и изтриване на лични данни ще бъде изцяло преработена; ще се намали количеството информация, събирана от хората, регистрирани във Facebooк. Решението идва в отговор на доклад на ирландския комисар за защита на личните данни Били Хоукс, относно съответствието на дейността на компанията с европейските изисквания за защита на личните данни.

 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 

В Навара, Испания започна подготвяне на Закон за открито управление, който според  Access Info Europe, е в съответствие с най-добрите закони  за достъп до информация в света. Проектозаконът се прие за напредничав, защото дава широка дефиниция на понятието „информация” и включва голям кръг задължени субекти – публични органи и частни институции, изпълняващи административни функции. Разширена е и информацията, която следва да се публикува – градоустройствени планове, обществени поръчки, публични разходи и субсидии.

Все повече са хората, които смятат, че Ватиканът трябва да има Закон за достъп до информация. Според теологът д-р Аликзандър Смит, ако имаше такъв закон обществеността щеше да има достъп до секретни документи относно Vati-leaks скандала, свещениците педофили и до истината за Папа Пий XII, нацистите и Втората световна война.

През септември 2012 в Малта влезе в сила дългоочакваният Закон за свобода на информацията.

След осемгодишна застъпническа работа на водещи журналисти, НПО и членове на Конгреса и Правителството на Бразилия, през май 2012 влезе в сила бразилският закон за достъп до информация. Той гарантира правото на достъп до публична информация, записано в Конституцията на Бразилия през 1988.

 

През юли 2012 Литва ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Тя е шестата държава, ратифицирала Конвенцията. За да влезе в сила, Конвенцията трябва да се ратифицира от 10 държави. Въпреки активната кампания на ПДИ, българското правителство все още не е предприело мерки за ратификацията на първия международен договор за достъп до информация.

Подробна информация за Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи може да намерите на страницата на ПДИ на адрес: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Европейска_конвенция_за_достъп_до_официални_документи/205096/

Международното и национално признаване на достъпа до информация като основно право, механизми за застъпничество за по-добро законодателство бяха дискутирани в панела „Законодателството за достъп до информация – постижения и предизвикателства за застъпниците” по време на международната конференция „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства”, организирана от Фондация Програма Достъп до Информация  на 15-16 юни 2012 г.

Предизвикателствата, които остават, са свързани с прозрачността на законодателния процес, обхвата на задължените да предоставят информация институции (не всички закони изрично предвиждат задължения за законодателната и съдебната власт, признаването на компании, доставчици на обществени услуги като задължени субекти и др.). Периодично се наблюдават опити за занижаване на стандартите на национално и международно ниво. Важно е застъпниците да не губят своята бдителност, за да изпълняват функцията си на обществен страж.

 


 

* Настоящият текст е обобщение на по-важните и интересни новини, преведени и публикувани в Информационния бюлетин на ПДИ през 2012 година. Основни източници са Access Info Europe, Freedominfo.org, Statewatch, Wobbing.eu

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.