С директора на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерство на финансите, носител на „Златен ключ“ за Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, разговаря Диана Банчева

Ден на правото да знам 2017
Цвета Делчева, Министерство на финансите

Вие ли сте единственото упълномощено лице по ЗДОИ в Министерство на финансите?


Да. Въпреки че броят на заявленията не е малък, а общественият интерес към министерството и информацията, която се създава или се съхранява в него, е голям. Както казва една латинска сентенция „Без пари всичко е напразно“. Затова и много граждани смятат, че информацията при нас е същностна за това, с което се занимават. Най-често това са журналисти, научни работници, неправителствени организации. По-рядко търсят информация граждани в лично качество. Те обикновено използват другия начин - по линия на жалбите, сигналите и предложенията - да си зададат въпросите в свободна форма. Трябва да се отбележи, че ЗДОИ предвижда една формална процедура, която трябва да се следва.

 

Министерството на финансите е отговорило за 4 дни на подаденото електронно заявление за достъп до информация в рамките на годишното проучване на ПДИ.


Направи ми впечатление, че сред критериите за оценка в категорията е бързият отговор на дадена администрация. Трябва да се знае, че има едно технологично време, което е необходимо, за да се даде този отговор. В едно министерство като нашето, или по-голяма административна структура, изпълнението на изискванията по закона и самата  процедура изискват време и това, че не е отговорено моментално не означава, че министерството не иска да предостави информацията.

 

Как е организирана процедурата по предоставяне на информация в министерството?


Според нашите вътрешни правила, след като се заведат заявленията в деловодството, независимо дали идват на хартиен носител или по електронен път, се насочват към дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“. Тя изпраща служебна бележка по електронен път до дирекцията или звеното, което разполага с тази информация или се предполага, че разполага. След като се получи отговор, пише се проект на решение за предоставяне или отказ на достъп до информация. Отговорът се съгласува с дирекция „Правна“, защото трябва да е законосъобразен, и с дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, които имат отношение към тази дейност във връзка с работата с журналистите, с кабинета на министъра, с главния секретар и накрая аз подписвам, встъпвайки в ролята, за която съм упълномощена.

 

Какви са най-честите трудности в работата по ЗДОИ?


Важно е да се спазва законът. Има разпоредби, по които възникват казуси. Това означава, че не са толкова лесни за прилагане. Там, където законът не е достатъчно ясен, имаме предвид съдебната практика, за да вземем решение и да го мотивираме. Има решения, които се обжалват в съда. Борим се на всички възможни инстанции да отстояваме правотата си, но когато съдът отсъди обратното, изпълняваме решението и предоставяме информацията.

 

Кога се налага да правите баланс на интереси?


Когато се засягат интересите на трети лица, когато това е информация, която не е налична в искания вид във ведомството. Например, много често се иска статистическа информация, анализи, които би трябвало заявителят да си набави сам. За да се извади, да речем, необходимата статистика от публична информация, съдържаща се в доклади за дейността или подобни материали, се изискват доста усилия. А лицето предпочита да я получи наготово. Законът обаче казва, че тя трябва да съществува в такъв вид. Тоест, да са правени такива анализи, да е събирана такава статистическа информация, за да се даде на лицето, а не администрацията да спре да работи, за да започне да събира и обобщава информация по критерии, които е задал заявителят.

 

Много често искането не е насочено към правилната организация и трябва да бъде препратено към компетентната такава. Добре е питащите да се запознаят с Устройствения правилник  на министерството, за да видят какви са правомощията на министъра и дали това, което търсят, се намира при нас.

 

Много институции не се справят със задълженията си по ЗДОИ. Как един независим орган, който да наблюдава и координира изпълнението на закона, би ги подпомогнал?


Следва да се прецени дали има нужда от такъв орган, защото той ще може да следи само да са обезпечени условията, предвидени от закона. Иначе няма как, нито би могло да бъде санкционирана някоя организация, че е взела едно или друго решение. Един такъв орган може да проверява дали се спазват процедурите, деловодните процеси, информацията, която се публикува на интернет страницата, публичността. Но в самото вземане на решение няма как да се намеси.

 

Какво бихте пожелали в днешния ден на всички застъпници за свобода на информацията?


Не трябва да се противопоставят администрациите на гражданите. Трябва да има баланс – да не се злоупотребява с правото ни да знаем и да се уважава правото ни да знаем.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.