Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция за отварянето й към обществото и законодателните промени от юли 2011

Диана Банчева, ПДИ
Теменужка Петкова
Теменужка Петкова

На 10 октомври 2011 Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за пръв път публикува на сайта си резултатите от приключили инспекции за предходното тримесечие. Общественият интерес към подобна информация е огромен, защо това се случи едва сега?

 

Законът за държавната финансова инспекция, в сила до 9 август 2011, предвиждаше предоставяне на информация, свързана с дейността на Агенцията, само при поискване и по реда на ЗДОИ. Не можехме сами да инициираме предостaвяне на информация. А ние вършим много работа - важна, полезна, все пак става дума за това как се харчат публичните финанси, как се харчат вашите, моите и на всички граждани данъци. Ето защо, направихме своеобразна оценка доколко е от полза да сме пасивната страна при предоставянето на информация. И в промените, които бяха извършени в Закона за държавната финансова инспекция от юли 2011, добавихме и тази важна за нас стъпка – Агенцията да има възможност по своя инициатива да запознава обществеността с резултатите от своята дейност. Нещо повече, в закона ясно са определени и реда, и периодичността на предоставянето на тази информация. Предвидено е всяко тримесечие, до десето число на следващия месец, да публикуваме информация за извършените инспекции в предходното тримесечие. В един много синтезиран вид сме представили резултатите от нашата дейност, а наред с това всеки гражданин има възможност и по реда на ЗДОИ да получи целия доклад.

 

Кое бе водещото в работата по законодателните промени?

 

Че политиката на пасивност по отношение публикуването на информация не е добра нито за Агенцията, нито за потребителите на информация. Така и хората, които ние проверяваме, ще се дисциплинират, никой не остава скрит. Обществото има право да знае как се разходват публичните финанси, а това е и нашата основна цел –  тяхната защита чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност

 

Ползвахте ли някакви добри практики?

 

Не, нашата работа е много специфична. Специфична е и информацията, която създаваме. Така че, анализирайки как най-добре тя следва да бъде предоставена на обществеността, сами стигнахме до тази форма, в която я предлагаме.

 

Наложиха ли се структурни промени, за да отговорите на новите изисквания на закона?

 

Беше неизбежно. Другата промяна, освен отварянето на АДФИ към обществеността, е свързана с възможността да извършваме финансови инспекции в областта на контрола по обществените поръчки въз основа на годишен план, т.е. сами да определяме обектите на контрол на база оценка на риска. И анализирайки определена информация, да можем да кажем – ето, в тези обекти е налице риск от извършване на нарушение и те влизат в нашия обхват на контрол. Това е нова функция, липсваща досега в Закона за държавната финансова инспекция. С появявата й трябваше да се създаде и дирекция, която да се занимава с инспекциите, извършвани на планова основа в областта на обществените поръчки.

Досега инспекциите се случваха по сигнали – на физически и на юридически лица, по постановления на прокуратурата, по информация, предоставена ни от Сметната палата и Агенцията за обществени поръчки. Източникът на информация, инициативата за финансова инспекция и обхватът на проверките се определяха от външни за Агенцията лица - ние инспектирахме по строго определени данни за нарушения, проверявахме само тях и нямахме възможност да разширим обхвата си на проверка.

 

Каква информация за инспекциите публикувате сега на страницата на Агенцията?

 

Тя е максимално синтезирана, целта е да сме максимално полезни за потребителите. Както споменах, нашите доклади съдържат специфична информация. Много често те надхвърлят 100 страници и за един потребител би било трудно сам да достигне до най-съществената част от информацията. Поради това ние сме обобщили, включили сме са най-важните моменти от доклада, най-характерните нарушения, какви точно нарушения сме констатирали, какъв е броят на съставените актове за установяване на административни нарушения, колко са съставените актове за начет, в случаите, в които констатираме виновно причинени вреди. Налице е и информация, която касае проверените обществени поръчки и броят и стойността на установените непроведени процедури за обществени поръчки, което безспорно е най-тежкото нарушение в тази област. Всеки един гражданин или журналист, който желае в детайли да се запознае с конкретна финансова инспекция,  би могъл да получи доклада от нея по реда на ЗДОИ.

 

През предходното тримесечие са приключили инспекциите на 87 обекта, сред тях има общинска и областна администрация, училища, болници, общински фирми, министерства. Какви са най-честите констатирани нарушения?

 

Ние извършваме контрол по всички нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност. Не проверяваме само нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Много често констатираме нарушения на Закона за счетоводството - неточни данни в годишните финансови отчети, невярна и неточна информация за имущественото и финансово състояние на съответни търговски дружества или бюджетни организации. Констатираме и други нарушения в областта на обществените поръчки - анексиране на сключени договори след проведена обществена поръчка, без основания за това. В резултат на тези анекси се променя и предметът на съответния договор, и стойността на поръчката. Това е сериозно нарушение. Не са редки случаите, в които установяваме и проблеми в работата на комисията, определена да разгледа, оцени и класира участниците. Получава се така, че вместо тя да отстрани даден кандидат, тъй като не отговаря на определените изисквания, тъкмо той е избран за изпълнител. Тогава съставяме актове на всеки член на комисията като отделно физическо лице. Констатираме и виновно причинени вреди.

 

С некомпетентност или със злонамереност се обясняват подобни нарушения?

 

Трудно е да се определят точно мотивите и подбудите на едно лице да извърши нарушение. Може би проблемът е комплексен. Налице са случаи, в които се вижда, примерно в някоя не много голяма община, че определено има проблем с административния капацитет, с подготовката на хората, които следва да организират обществените поръчки. Проблемът е и кадрови.

 

Какви са санкциите след констатираните нарушения?

 

Те са определени в съответния закон, който е нарушен. И са различни в зависимост от степента на нарушението. За най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки - непроведена процедура по реда на ЗОП, санкцията за юридическото лице е от 15 000 до 50 000 лв, а за физическото лице е от 3000 до 10 000 лв. 

 

През януари 2012 ще публикувате резултатите от инспекциите през последното тримесечие на 2011. Какво показват те?

 

Окончателни данни ще са готови в края на 2011, а резултатите от дейността на АДФИ за 2011, съгласно Закона за държавната финансова инспекция, ще бъдат оповестени до 31 май 2012. Данните, с които разполагаме, все още са оперативни. За първите девет месеца на 2011 сме проверили над 1000 обществени поръчки на стойност 1 милиард и 200 млн лв, като тенденцията при повече от половината да има нарушения се запазва. Съставили сме над 1700 акта за установяване на административни нарушения. Установили сме виновно причинени вреди за над 2 млн. лв. Съставили сме 22 акта за начет срещу 49 лица.

 

Нараства ли медийният интерес към финансовите инспекции след публикуването им онлайн?

 

Да, наблюдаваме засилен интерес към нашата работа и това е обяснимо, тъй като информацията, която публикуваме, е важна за цялото общество. 

 

През 2006 АДФИ бе отличена със „Златен ключ“ на церемонията по повод Международния ден на правото да знам като институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация за граждани. Тази година ПДИ отличи Сметната палата. Какво друго, освен законите, които трябва да се спазват, е необходимо за постигането на по-голяма финансова прозрачност и отчетност на институциите?

 

Освен спазването на законите е необходима и воля. Смятам, че в последната година и половина Агенцията демонстрира тъкмо такава воля, която доказахме с действията си и с подготвените и приети изменения в нашето законодателство.

© 2011 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.