Цветомир Цветанов, координатор на ПДИ за област Видин

 Цветомир Цветанов координато на ПДИ във Видин

През изтеклата година не се наблюдават радикални промени в изпълнението на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от задължените местни и държавни институции в област Видин.


Община Видин е най-голямата администрация в област Видин и е нормално интересът за предоставяне на информация към нея да е най-голям. През последните няколко години Община Видин не публикува годишен отчет по ЗДОИ. На страницата на администрацията в интернет все пак периодично се публикуват решенията за предоставяне или отказ на заявления по ЗДОИ. От тях е видно, че през 2023 година са постъпили общо 22 заявления. Броят им е с 5 повече спрямо 2022 година. Чрез платформата към Министерския съвет са подадени 5 заявления от юридически лица към Община Видин. Част от тях са подадени до множество/всички общини в България:

 • от младежка ЛГБТ организация „Действие“ за броя на еднополовите двойки, обърнали се към съответната община, включително и на тези, на чиито деца са издадени актове за раждане или други лични документи;
 • за изпълнение на задълженията на общините, съгласно чл. 19 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, свързани със събиране на опасните отпадъци от бита. Разполага ли общината с действащ договор с фирма, която да предоставя тази услуга?;
 • за броя на валидните към 01.04.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината и броя на вписаните водачи във валидните към 01.04.2023 г. разрешения за таксиметров превоз, издадени за територията на общината?;
 • 1. Какви данъчни облекчения имат гражданите с ТЕЛК (Териториални експертни лекарски комисии) – решение, с водеща диагноза инсулт? 2. Колко инвалидни стикера за паркиране са издадени на хора с ТЕЛК – решение, с водеща диагноза инсулт? 3. Какъв брой автомобили са регистрирани от хора с ТЕЛК – решение, с водеща диагноза инсулт? 4. За ползването на какви придобивки и услуги общината изисква предоставяне от гражданите на ТЕЛК-решение?

 

Община Белоградчик е след лидерите в изпълнението на ЗДОИ в национален мащаб през последните години. След изборите през октомври-ноември вече е с ново ръководство. Новоизбраният кмет Боян Минков демонстрира откритост и публичност в първите месеци на своето управление. Изключително активен е в социалните мрежи. Прави впечатление обаче, че, за разлика от досега, не се обновява информацията в секция „Достъп до информация“ на сайта на общината. Не е публикуван и отчет за 2023 година. В Община Белоградчик са постъпили 3 заявления чрез Платформата за достъп до обществена информация. Две от тях са изпратените до всички общини. Третата е от физическо лице: Моля да ми бъде предоставена следната информация за лицата, заемали длъжността кмет на Община Белоградчик, заместник-кметове, секретар на община, кметове на кметства, кметски наместници и временно изпълняващи длъжността кметове на община (кметства) за отделните мандати от 1991 г. до момента: 1) Имена; 2) Дати на встъпване/предаване на длъжността; 3) Решение на Общинския съвет за избор/заповед за назначаване (отстраняване); 4) Решения на Общинския съвет за създаване, закриване на кметства и за промяна в административната принадлежност на отделни селища (прехвърляне от едно кметство към друго).


Община Бойница. Все още е трудно се открива секцията за достъп до обществена информация на сайта на общината. Трудно се открива и отчетът за миналата година. Оказа се, че е в .rar, озаглавен „Отчет административни услуги 2023“. От файла там става единствено ясно, че в Община Бойница през 2023 година са постъпили 9 заявления по ЗДОИ, но никаква друга информация.


Община Брегово продължава да поддържа в добра степен интернет сайта си. Има вече и изградена секция по ЗДОИ, но все още не е публикувала отчет за 2023 година.


Община Грамада продължава да неглижира задълженията си по ЗДОИ. Последната публикация, свързана със ЗДОИ, е от 2018 година. На сайта имат само вътрешни правила за достъп до обществена информация и образец на заявление, които обаче се откриват трудно. По принцип това е и една от най-затворените общини в област Видин.


Община Димово няма изградена секция по ЗДОИ. Успях да открия един единствен отчет – той е за 2018 година и се намира с секция „Новини“.


Община Кула затвърждава напредъка си от миналата година. Има нов интернет сайт с обособена секция на страницата си с подробни описания и необходимите документи. Има публикувани и годишни отчети, но все още не е публикуван отчетът за 2023 година.


Община Макреш продължава да бъде сред институциите в региона с редица пропуски. Последните актуализации на секцията по ЗДОИ са от 2021 г. Не са публикувани годишни отчети.


Община Ново село е с ново ръководство, но въпреки това все още няма секция „Достъп до обществена информация“ на сайта си и никаква информация по ЗДОИ.


Община Ружинци продължава да бъде сред добрите примери в област Видин. Общинското ръководство е може би най-откритото и последователно в област Видин при работата си със средствата за масово осведомяване и въобще с публикуването през всякакви канали на обществена информация и новини, касаещи жителите на общината. Публикуван е и отчет за миналата година, от който става ясно, че през 2023 година са постъпили общо 9 заявления за достъп до обществена информация.


Община Чупрене също е с ново ръководство, но не отбелязва напредък по ЗДОИ. Секцията по ЗДОИ е непълна, последният и единствен отчет, който е публикуван, е за 2017 година.


Държавни институции:


Областна администрация Видин. Обновена е секцията за достъп до обществена информация и съдържа подробна информация за начина за получаване и за отговорните служители. Публикувани са и хипервръзки към Платформата за достъп до обществена информация и Портала за отворени данни. Според отчетите, през 2023 година са постъпили общо 7 заявления за достъп до обществена информация от физически лица, всичките по електронна поща. Касаят служебна информация: списък на общинските детски ясли в област Видин; данни за педагогически и медицински персонал в детски заведения; процедурите за ползване на отпуски и за работа с документи, получени на чужд език; постановените съдебни решения през 2022 година, свързани с предоставяне на достъп до обществена информация. 8 са от физически лица, едно – от НПО. Касаят отчетност на Община Ружинци и изразходване на публични средства. По всички заявления е предоставен свободен достъп до исканата информация.


Регионално управление на образованието. През 2023 година са постъпили 7 заявления. Всички по електронна поща. Предоставен е достъп до исканата информация в срок.


Областна дирекция „Земеделие“ Видин. Последната актуализация в секцията „Достъп до обществена информация“ е направена на 31 януари 2023 година.


Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Видин (ОД на МВР – Видин). Вече, за разлика от преди година, секцията „Достъп до обществена информация“ на интернет сайта работи. Публикуван е и отчет за 2023 година. Според него в ОД на МВР – Видин през изминалата миналата година са постъпили 14 заявления за достъп до обществена информация, които са регистрирани в специален електронен дневник на дирекцията по ЗДОИ. Заявленията са с два броя повече от 2022 г. 5 бр. от постъпилите заявления са подадени от неправителствени организации, 8 бр. – от български граждани и 1 бр. – от търговско дружество. Десет от заявленията са препратени по компетентност от МВР - София на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ, а останалите четири са адресирани директно до директора на ОД на МВР - Видин. Всички заявления са в писмена форма и са постъпили по електронен път. Темите, по които са направени запитванията са: отчетност на институцията – 5 бр. заявления; контролна дейност на администрацията – 4 бр. заявления, и други теми – 5 бр. По постъпилите заявления са издадени 13 решения на директора на ОД на МВР - Видин, с които е предоставен достъп до исканата информация, в един от случаите заявителят е уведомен, че ОД на МВР - Видин не разполага с исканата информация. През периода има подадена една жалба срещу мълчалив отказ на директора на областната дирекция за предоставяне на информация по повод заявление, което не е постъпвало в дирекцията. Образувано е административно дело № 9239/2023г. по описа на Административен съд София-град, по което към края на отчетния период няма постановено решение.

 

През 2023 година в Регионална здравна инспекция - Видин (РЗИ - Видин) са постъпили общо 8 заявления за достъп до обществена информация: 3 от юридически лица и 5 от физически лица. 5 касаят контролната дейност на РЗИ - Видин, 3 са за отчетност на институцията. На 7 е предоставен пълен достъп, на едно – частичен.

 

През 2023 година Административен съд Видин е решил общо 10 дела по ЗДОИ. Всичките са по жалби на гражданско сдружение „БОЕЦ“:

 • Срещу отказ от дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на вътрешните работи да предостави информация във връзка с изграждането на газопровода „Турски поток“ и по-конкретно за чужди граждани (на Русия и Беларус), работили по изграждането му. Жалбата е отхвърлена от съда с мотива, че исканата информация съдържа предимно лични данни.
 • Срещу частичен отказ за предоставяне на обществена информация от дирекция „Правни дейности“ в Министерството на правосъдието във връзка с наложената на председателя на сдружението Георги Георгиев забрана да влиза в Съдебната палата. Съдят отменя мълчаливия отказ по т. 3 от заявлението.
 • Съдът е отменил и още един мълчалив отказ на директора на дирекция „Правни дейности“ в Министерството на правосъдието, касаещ заявление по ЗДОИ на „БОЕЦ“.
 • Съдът е отхвърлил жалбата на „БОЕЦ“ срещу Държавна агенция „Национална сигурност“ за отказ да се предостави информация по заявление на сдружението, защото е с гриф „секретно“ или касае досъдебни производства.
 • Административният съд във Видин гледа и дела на „БОЕЦ“ срещу отказ на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави информация за газовите доставки по време на кризата със спрените доставки от ГАЗПРОМ през 2022 година. Те бяха с юридическата подкрепа на ПДИ.
 • Съдът е отменил решението за отказ за предоставяне на информация на главния секретар на Народното събрание по жалба на Георги Георгиев, председател на ГД „Боец“. Касае забрана на Георгиев да влиза в сградата на парламента.
 • Отменен е частичен отказ за предоставяне на информация от директора на дирекция „Правно-нормативна дейност” при МВР за имената на съветниците на министъра на вътрешните работи. Отново по жалба на председателя на ГД „Боец“ Георги Георгиев.
 • Отхвърлена е и жалбата на Георгиев за частичен отказ на Инспектората на Висшия съдебен съвет да предостави информация, касаеща пенсионирани служители на Инспектората, както и пробега на служебните автомобили.


Гражданският одит на активната прозрачност, изготвен от екипа на ПДИ през 2023 година, потвърждава обективно изводите, до които стигам и аз. С най-добри показатели и там са общините Белоградчик, Кула и Ружинци, а с най-лоши – Димово, Бойница и Грамада. Нямам информация дали заявленията за достъп до обществена информация, подадени до много общини едновременно през миналата година, са били с користна цел. Но не бих казал, че броят им е притеснителен.

 

----------------------------------------------------

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.