Дияна Бончева, координатор на ПДИ в Ямбол
Дияна Бончева
Дияна Бончева

Председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков разсекрети поименните разпечатки от гласуванията. Те вече са задължителна част от публикуваните на сайта на общината протоколи от заседания на Общинския съвет и всеки има възможност да се запознае с тях и да разбере кой съветник как е гласувал.

Ямболският общински съвет е първият в страната, който въвежда подобна практика. Тя обаче, дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение по въпроса кой общински съветник как е гласувал конкретно за годишния бюджет на общината, размера на местните такси, разпореждането с общинско имущество, емитирането на облигации – все въпроси с надделяващ обществен интерес.

Искане за това бе отправено от координатора на Програма Достъп до информация още през миналия мандат, но категорично становище против предоставянето на разпечатките от поименните гласувания в съвета изразиха и от бившето общинско ръководство.

Самите общински съветници през предходните два мандата също нямаха достъп до поименните разпечатки от гласуванията, макар, че самите те също са участвали в тях.

Председателят на настоящия общински съвет Антон Шиков въведе прилагането на пълна прозрачност в работата на местния парламент и неговите комисии. Изпълнено е вече и задължението по ЗДОИ чрез  общинския сайт да се публикува информация кои съветници са подали декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Протоколите от заседанията вече съдържат и текстовете на новите или измененията и допълненията на наредбите на Общинския съвет, което също бе препоръчано от координатора на ПДИ в Ямбол. Така гражданите могат лесно да се ориентират кога и по какъв начин Общинският съвет е изменил или допълнил съответната наредба, респективно кой общински съветник как е гласувал за определено изменение или допълнение.

От този мандат както съветниците, така и всяка постоянна комисия към Общинския съвет имат приемен ден и час, в който всеки, изявил желание гражданин, може да изложи проблемите си. Графикът на приемните дни също се публикува предварително на сайта на общината и се популяризира чрез медиите.

 

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.